ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
 
 
 
Aktualności dla przedsiębiorców
 
 
 
Opinie pracodawców do tworzonego nowego kierunku "Civil Construction and Installation"

Szanowni Państwo

Dziękujemy za udział w dotychczasowych ankietach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Przekazywane informacje pozwalają nam ulepszać dotychczasowe programy kształcenia, jak też i planować kolejne kierunki i specjalności.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie kolejnej ankiety, dotyczącej tworzonego nowego kierunku studiów na naszym Wydziale.

Nowy kierunek to "Civil Construction and Installation".

Będzie to kierunek prowadzony w języku obcym (angielskim i ew. rosyjskim). Skierowany głównie do studentów z zagranicy (Ukraina, Białoruś). Będzie on prowadzony w ramach I stopnia studiów (inżynierskich).

Kierunek uruchomiony zostanie po zatwierdzeniu składanego przez nasz Wydział wniosku na konkurs w ramach Działania 3.3 "Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego PO WER"

Interesuje nas Państwa opinia, w postaci wypełnionej ankiety. Ankieta znajduje się na stronie http://goo.gl/forms/AJVmFLv37I3ERfoq1

Dziękujemy za poświęcenie czasu.

Z Poważaniem

z ramienia Dziekan WBiIŚ
pełnomocnik ds wniosków UE dr inż. Wojciech Kruszyński

Staże dla studentów WBiIŚ

Szanowni Państwo

W imieniu Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Józefy Wiater zwracam się z prośbą o wypełnienie do dnia 23.09 załączonego listu intencyjnego dotyczącego organizacji staży studenckich (prosimy wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie skanu pocztą elektroniczną).

Obecnie Wydział Budownictwa uczestniczy w składaniu wniosku o dofinansowanie staży studenckich w zakładach pracy w ramach programu POWER zad. 3.1. Staże będą sfinansowane w pełni z dotacji UE, także wynagrodzenie opiekuna stażysty z ramienia wybranego zakładu pracy.

List intencyjny nie tworzy żadnych zobowiązań prawnych oraz finansowych. Jego wypełnienie pozwoli nam oszacować liczbę studentów, którzy zostaną objęci projektem. W przypadku uzyskania dotacji zwrócimy się do Państwa firmy/instytucji o umożliwienie staży dla zdeklarowanej liczby osób i dopiero wtedy zostaną podpisane stosowne umowy.

Pobierz list intencyjny

Z wyrazami Szacunku
dr inż. Wojciech Kruszyński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej ds. wniosków unijnych
w.kruszynski@pb.edu.pl

Ankiety zatrudnienia absolwentów i zgłaszania tematów prac dyplomowych.

Zapraszamy firmy i instytucje do współpracy w celu podniesienia jakości kształcenia przyszłych pracowników. Na początek udostępniamy Państwu do wypełnienia dwóch ankiet:

  1. Ankieta dotycząca zatrudniania absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  2. Zgłoszenie propozycji tematu pracy inżynierskiej

Jak znaleźć dobrego kandydata?

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza obowiązek co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.

Więcej informacji o wspieraniu programu przez Ministerstwo...