wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Dokumenty rekrutacyjne
 
 
 
Harmonogram rekrutacji

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia doktoranckie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Politechnice Białostockiej są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, skierowane do Rektora.
  2. Zgodę osoby , określonej w §4 punkcie 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich, na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem.
  3. Zgodę kierownika katedry (instytutu), w której będą prowadzone prace badawcze związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
  4. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie wraz z 3 zdjęciami.
  5. Kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie.
  6. Odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich.
  8. Kopię dowodu osobistego.
plik
 
Harmonogram, zasady rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne wymagane na studia III stopnia(doktoranckie)
      UCHWAŁA nr. 470