sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Dla studentów wyjeżdżających
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Dla studentów wracających
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Erasmus - Warunki wyjazdu
 
 
 

Najważniejsze warunki wyjazdu w ramach wymiany akademickiej ERASMUS
Student wyjeżdżając w ramach programu Erasmus powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 2 semestry studiów I stopnia,
  • uzyskać ustaloną przez dziekana średnią ocen z dwóch ostatnich zaliczonych semestrów. W roku akademickim 2009/2010 ustala się średnią minimum 3,25. W przypadku studentów I roku obowiązuje średnia ocen z I semestru minimum 3,25,
  • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 potwierdzoną certyfikatem lub egzaminem językowym organizowanym na PB przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej,
  • w ramach wymiany akademickiej Erasmus student może wyjechać na studia za granicą tylko raz w czasie całych studiów (niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów i uczelni, których jest studentem),
  • student może wyjechać do Uczelni partnerskiej, z którą Wydział ma podpisaną umowę (aktualna lista uczelni partnerskich),
  • przed wyjazdem ustala się porozumienie trójstronne o programie studiów (larning agreement - LA) między uczelnią przyjmującą, studentem i uczelnią macierzystą zaakceptowane przez koordynatora wydziałowego,
  • przy sporządzaniu LA nie powinny powstawać istotne różnice programowe w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. Jeżeli różnic tych się nie da uniknąć, muszą być one określone przed wyjazdem studenta, a uczelnia macierzysta i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia w formie pisemnej (potwierdzenie uznania zaliczeń),
  • okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów w uczelni macierzystej,
  • na studencie ciążą również wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu Politechniki Białostockiej.

Pełny tekst zarządzenia nr 103 Rektora Politechniki Białostockiej z dn. 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS MOBILNOŚĆ w Politechnice Białostockiej” oraz „Zasad rozdziału środków finansowych otrzymanych przez Politechnikę Białostocką z Narodowej Agencji z Programu na wypłaty stypendiów dla indywidualnych beneficjentów Programu ERASMUS MOBILNOŚĆ”.