wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MŁODYM OKIEM
 
 
 

W dniach 24-25. maja 2012 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej miało miejsce ważne wydarzenie:


I Międzynarodowa Konferencja Studencka „Inżynieria środowiska-młodym okiem”


Konferencja została zorganizowana przez działające przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej koła naukowe: Koło Młodych PZiTS , Koło Naukowe Inżynierii Środowiska jak też pracownicze Koło PZiTS przy wsparciu dr inż. Iwony Skoczko oraz dr inż. Janiny Piekutin jako opiekunów kół.
Przyjechali do nas liczni przedstawiciele kierunków inżynieria środowiska, wśród których byli studenci studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia oraz doktoranci. Wzięło w niej udział 70 uczestników z 10 uczelni polskich i zagranicznych, wśród których należy wymienić:


• Politechnikę Lubelską
• Politechnikę Częstochowską
• Politechnikę Krakowską
• Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Politechnika Śląska
• Politechnika Białostocka
• Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Rosji
• Uniwersytet Techniczny Gedymina w Wilnie na Litwie
• Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kijowie na Ukrainie.


Konferencję uroczyście otworzyła Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska oraz Pani Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Józefa Wiater dziękując wszystkim gościom za przybycie oraz gratulując wiedzy. Obie panie - Pani Prorektor Prorektor oraz Pani Dziekan bardzo pochwaliły pomysł zorganizowania konferencji, podkreśliły fakt znacznego zaangażowania młodzieży oraz życzyły powodzenia wszystkim uczestnikom.


Młodzi przyszli naukowcy w ramach obrad konferencji dyskutowali o problemach inżynierii środowiska na wielu płaszczyznach zastanawiając się jak można usprawnić systemy kanalizacyjne i wodociągowe, zwiększyć efektywność oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania osadów, wykorzystać nowe źródła energii i ciepła, jakie materiały zastosować w wykonawstwie poszczególnych sieci ale też jak zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa.
Ich dyskusje zostały podzielone na sekcje tematyczne, nad którymi czuwały komisje Naukowe.


• WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE i OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, członkowie Komisji Naukowej: prof. Nicolai Makisha (Moskwa), dr inż. Anna Siemieniuk (PB), dr inż. Wojciech Dąbrowski (PB) oraz prof. Eduard Zalutsky (Kijów);
• UTYLIZACJA ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH i UWARUNKOWANIA SANITARNO – INŻYNIERYJNE, członkowie Komisji Naukowej: prof. Eduard Zalutsky (Kijów), dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons (PB), dr inż. Dariusz Boruszko (PB), dr inż. Izabela Tałałaj (PB);
• OGRZEWNICTWO I WENTYLACJA i SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE, członkowie Komisji Naukowej: prof. dr hab.inż. Mirosław Żukowski (PB), dr inż. Andrzej Gajewski, (PB), dr inż. Dariusz Andraka, (PB), dr inż. Paweł Biedka (PB).


Udział w konferencji wymagał przygotowania i napisania oryginalnej pracy twórczej w formie artykułów naukowych, które zostały zebrane i opublikowane w I tomie monografii nt. „Inżynieria środowiska – młodym okiem” . W czasie obrad autorzy prezentowali swoje prace na forum dyskusyjnym lub w postaci posterów. Komisje Naukowe poza czuwaniem nad prawidłowością przebiegu obrad miały też zadanie wyodrębnić najlepsze prace studenckie, które będą brać udział w Konkursie na Najlepszy referat Studencki.
Po burzliwych dyskusjach wyłoniono najlepsze referaty:


I miejsce: inż. Magdalena Giero z Politechniki Białostockiej za pracę nt. „Koncepcja technologiczna przydomowej oczyszczalni ścieków” ,
II miejsce: inż. Justyna Rycak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pracę nt.: „Pompa ciepła – odnawialne źródło energii dla budownictwa jednorodzinnego”
III miejsce: inż. Rafał Dąbrowa i Angelika Frosik z Politechniki Krakowskiej za pracę nt. „Analiza techniczno-ekonomiczna systemu wentylacji chłodniczej dla obiektu użyteczności publicznej”

Postanowiono też nagrodzić wyróżniające się postery:
I miejsce: mgr Magdalena Kusiak z Politechniki Częstochowskiej za pracę nt.: „Efekty sono-sorpcji związków humusowych z roztworów wodnych”
II miejsce: mgr inż. Irena Kania-Surowiec z Politechniki Śląskiej za pracę nt.: „Recykling tworzyw sztucznych- metody fizykochemiczne stosowane w oczyszczaniu ścieków z procesu technologicznego”
III miejsce: Aneta Górska z Politechniki Białostockiej za pracę nt.: „ITPOK – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”

Dyplomami wyróżnienia doceniono też kilka innych prac, m. in.:
inż. Piotr Ofman z Politechniki Białostockiej za pracę nt. „Zagrożenia powodowane migracją produktów naftowych w środowisku gruntowo- wodnym”
inż. Dariusz Kozłowski z Politechniki Białostockiej za pracę nt. „Intensyfikacja procesu denitryfikacji przy zastosowaniu preparatu Brenntaplus VP1”
Joanna Jaśko i Kamila Janowska z Politechniki Białostockiej za pracę nt. „Elektrownia jądrowa w Polsce. Problem składowania odpadów”
inż. Grzegorz Cylwik i inż. Krzysztof Czarkowski z Politechniki Białostockiej za pracę nt. „Zastosowanie wierzby energetycznej i trzciny do przetwarzania osadów ściekowych”.

Poza doznaniami naukowymi organizatorzy zaplanowali dla uczestników konferencji również bardzo interesujący program rozrywkowy. Pierwszy dzień konferencji zakończył się warsztatami tajemniczo nazwanymi „technicznymi”, którymi okazały się warsztaty tańca współczesnego prowadzone przez Panią Paulinę Gawryluk - naszą studentkę z WBiIŚ PB VI sem IŚ - ze znanej w Polsce i obsypanej nagrodami Szkoły Tańca Fair Play. Drugi dzień konferencji rozpoczęły równie ekscytujące warsztaty brazylijskiej sztuki walki capoeira prowadzone przez grupę capoeira Pana Piotra Wiszowatego - naszego studenta z WBiIŚ PB VI sem IŚ.

Na zakończenie konferencji zorganizowano wycieczkę techniczną, której celem był białostocki zakład przemysłowy Polmos Białystok S.A.. uczestnicy mogli zapoznać się z niezwykle interesującymi metodami produkcji, rozlewu i przechowywania produkowanych wyrobów, a przede wszystkim zwrócić uwagę na unikalny sposób uzdatniania wody przemysłowej.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż : I Międzynarodowa Konferencja Studencka „Inżynieria środowiska-młodym okiem” przewidziana została na bardzo dogodny dla każdego studenta termin – tj. Juwenalia 2012. Zmęczeni obradami uczestnicy mogli odpocząć przy muzyce, koncertach i innych atrakcjach Juwenaliów.

plik
galeria
 
 
[x]