sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MŁODYM OKIEM
 
 
 

W dniu 16. maja 2014 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej miało miejsce ważne wydarzenie:

III Międzynarodowa Konferencja Studencka „Inżynieria środowiska-młodymokiem”

Konferencja została zorganizowana przez działające przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej koła naukowe: Koło Młodych PZiTS , Koło Naukowe Inżynierii Środowiska jak też pracownicze Koło PZiTS. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego Konferencji były: dr hab. inż. Iwona Skoczko oraz dr n. tech. Janina Piekutin z Katedry Technologii w Inżynierii i Ochrony Środowiska.

W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska, wśród których byli studenci studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia oraz doktoranci. Wzięło w niej udział 60 uczestników z 9 uczelni polskich  i zagranicznych, wśród których należy wymienić:

Politechnikę Śląską

Politechnikę Częstochowską

Politechnikę Krakowską

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Akademię Górniczo – Techniczną w Krakowie

Politechnikę Warszawską

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Politechnika Białostocka

oraz

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Rosji

Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kijowie na Ukrainie.


III Międzynarodową Konferencję Studencką „Inżynieria środowiska-młodym okiem” odwiedzili wyśmienici goście:

Rektor Politechniki Białostockiej – prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – prof. PB dr hab. Grażyna Łaska

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – dr inż. Lech Magrel

Prezes Wodociągów Białostockich – Piotr Sokołowski

Przedstawiciele Zarządu PZiTS oddział w Białymstoku

Przedstawiciele Zarządu Głównego PZiTS

Przedstawiciele Lasów Państwowych.

Po raz pierwszy w tym roku III Międzynarodowa Konferencja Studencka „Inżynieria środowiska-młodym okiem” została połączona z uroczystą galą rozstrzygającą Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska. Wydarzenie to rozpoczęło obie uroczystości.

Uroczystości otworzył Pan Rektor Politechniki Białostockiej - prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. Następnie głos zabrała Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej prof. PB dr hab. inż. Grażyna Łaska  oraz Pani Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Józefa Wiater dziękując wszystkim gościom za przybycie oraz gratulując wiedzy. Podkreślono zaangażowanie organizatorów, tj. dr hab. inż. Iwony Skoczko oraz dr n. tech. Janiny Piekutin. Wyrażono wielką aprobatę dla corocznej kontynuacji konferencji. Akcentowano też fakt znacznego zaangażowania młodzieży. Na końcu życzono powodzenia wszystkim uczestnikom.

Młodzi przyszli naukowcy w ramach obrad konferencji  dyskutowali o problemach inżynierii środowiska na wielu płaszczyznach zastanawiając się jak można usprawnić systemy kanalizacyjne i wodociągowe, zwiększyć efektywność oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania osadów, wykorzystać nowe źródła energii i ciepła, jakie materiały zastosować w wykonawstwie poszczególnych sieci ale też jak zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Ich dyskusje zostały podzielone na sekcje tematyczne, nad którymi czuwały komisje Naukowe.

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, UTYLIZACJA ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH członkowie Komisji Naukowej: dr hab. inż. Iwona Skoczko, dr n. tech. Janina Piekutin, dr inż. Anna Siemieniuk, dr n. tech. Joanna Szczykowska, dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons

UWARUNKOWANIA SANITARNO – INŻYNIERYJNE, OGRZEWNICTWO I WENTYLACJA,  SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE członkowie Komisji Naukowej: dr hab. inż. Iwona Skoczko, dr n. tech. Janina Piekutin, dr inż. Dariusz Andraka, dr inż. Katarzyna Gładyszewska – Fiedoruk.

Udział w konferencji wymagał przygotowania i napisania oryginalnej pracy twórczej w formie artykułów naukowych, które zostały zebrane i opublikowane w siedmiu tomach monografii z serii „Inżynieria środowiska – młodym okiem”: Wody powierzchniowe i podziemne (tom IV), Ścieki i osady ściekowe (tom V), Środowisko (tom VI), Uwarunkowania sanitarno-inżynieryjne (tom VII),  Ogrzewnictwo i wentylacje (tom VIII), Environmetnal Engineering – Through a Young Eye (vol. IX) i  Inżynieria środowiska – młodym okiem (tom X).  Monografie zostały wydane w formie elektronicznej przez oficynę Wydawniczą PB oraz opatrzone ISBN.

W czasie obrad autorzy prezentowali swoje prace na forum dyskusyjnym lub w postaci posterów. Komisje Naukowe poza czuwaniem nad prawidłowością przebiegu obrad miały też zadanie wyodrębnić najlepsze prace studenckie, które będą brać udział w Konkursie na Najlepszy Referat Studencki.

Po burzliwych dyskusjach wyłoniono najlepsze referaty:

I miejsce:  mgr inż. Magdalena Bogacka, inż. Grzegorz Gałko, inż. Izabela Pawlaczyk, dr inż. Waldemar Ścierski, inż. Lech. Broncel, inż. Grzegorz Hadulla, inż. Daniel Hering, inż. Agata. Schreirer, mgr inż. Klaudia Sadowska, inż. Mateusz Trzaskalik: Przedstawienie ciągów technologicznych przeróbki osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Krakowie-Płaszowie i Dębogórzu ,

II miejsce: mgr inż. Łukasz Borsuk

Porównanie użyteczności programów AutoCAD Civil 3D oraz HEC-RAS w modelowaniu skutków katastrof budowli piętrzących

III miejsce:  mgr inż. Anna Krupa

Wpływ mineralizacji wypełniacza organicznego na właściwości kompozytów cementowych

Postanowiono też nagrodzić wyróżniające się prace:

inż. Pavel Averin, inż. Dmitry Samsonenko

Wastewater and sludge management in chosen dairy WWTP plants in Podlaskie province


mgr inż. Rafał Dąbrowa, Angelika Frosik

Systemy uzdatniania i dystrybucji powietrza dla bloków operacyjnych na przykładzie projektów klimatyzacji w obiektach szpitalnych


inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Anna Siemieniuk

Przegląd metod oceny stanu troficznego wód powierzchniowych


inż. Katarzyna Oszczapińska, dr n. tech. Joanna Szczykowska

Chlorofil „a” w badaniach stanu troficznego wód powierzchniowych na przykładzie zbiornika Topiło


Magdalena Drobiszewska, Łukasz Malinowski, Robert Mokrycki, Łukasz Ołdziej

Biogaz rolniczy- przemyślany wybór.

Laureatom wręczono okolicznościowe dyplomy, zaś autorom prac nagrodzonych nagrody rzeczowe.