ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MŁODYM OKIEM
 
 
 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MŁODYM OKIEM”

Celem organizowanej konferencji

Jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń studentów zainteresowanych tematyką wszystkich płaszczyzn inżynierii  i ochrony środowiska: wentylacja i klimatyzacja, ogrzewnictwo, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie wody i ścieków, gospodarka wodno-ściekowa, przeróbka i unieszkodliwianie osadów, chemia sanitarna, biologia sanitarna.

Zakres tematyczny konferencji:

 • ochrona powietrza, wody i gleby,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacjai recykling),
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • zdrowie człowieka, całokształt środków sanitarnych wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku,
 • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska z uwzględnieniem monitoringu,
 • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego,
 • zmiany globalne i ochronę ekosystemów,
 • interdyscyplinarną współpracę dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia organizmów żywych,
 • nowoczesne systemy wodociągowo – kanalizacyjne,
 • problemy współczesnego ogrzewnictwa i gazownictwa,
 • rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne

Zapraszamy do udziału

Studentów polskich i zagranicznych uczeni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia kierunków inżynieria środowiska i innych kierunków przyrodniczych

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie oryginalnych prac twórczych w zakresie podanej tematyki i ich wygłoszenie lub prezentacja w formie plakatu. W przypadku studentów mogą to być szczegółowe wąskotematyczne opracowania literaturowe wybranego problemu czy zagadnienia. Objętość artykułu dla doktorantów to 24 strony A4, zaś dla studentów to minimum 6 stron A4.

Streszczenie, zgłoszenie i referat  prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: konferencjapzits@gmail.com

Terminy:

 • 20.12.2014 – przesłanie 1-stronicowego streszczenia pracy oraz wypełnionej karty zgłoszenia
 • 02.02.2015 – przesłanie pełnego tekstu artykułu
 • 02.04.2015 – potwierdzenie przyjęcia pracy do publikacji w monografii
 • 17.04.2015 – dokonanie opłaty konferencyjnej oraz przesłanie dokumentu lub skanu powierdzającego opłatę na adres mailowy konferencji
 • 15.05.2015 – IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa

Udział w konferencji obejmuje:

 • udział w obradach
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • obiad

Publikacje

Artykuły nadesłane na konferencję będą opublikowane w kilku monografiach wydanych przez Oficynę Wydawniczą PB w postaci książek elektronicznych posiadających numer ISBN i noszących znamiona klasycznej książki. Monografie będą spełniać wymogi wyznaczone przez Ministerstwo. Istnieje możliwość opublikowania artykułów w monografii anglojęzycznej.

Konkurs na najlepszy referat studencki

W czasie obrad konferencji przeprowadzony będzie konkurs na najlepszy referat studencki w formie prezentacji oraz oddzielnie w formie posteru. Wyłonione będą najlepiej wygłoszone i zaprezentowane referaty i uhonorowane dyplomem I, II lub III miejsca.

Opłata konferencyjna

Każdy autor, biorący udział w konferencji powinien dokonać opłaty konferencyjnej w wysokości:

 • Studenci – 50zł
 • Doktoranci – 100zł

Należność za uczestnictwo w Konferencji należy wpłacać na konto:
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku nr konta: 67109025870000000120575021
W tytule należy napisać – Konferencja studencka_Imię_Nazwisko
Istnieje możliwość uzyskania faktury z dokonanej opłaty konferencyjnej, należy uwzględnić to w karcie zgłoszeniowej.
Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy uczestnikom noclegu.

Miejsce konferencji

Sala Posiedzeń Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (parter, sala 34)
ul. Wiejska 45E, 15-345 Białystok

Kontakt

Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
ul. Wiejska 45 A
15-354 Białystok

dr hab. inż. Iwona Skoczko
tel. 85-746-96-44
e-mail: konferencjapzits@gmail.com

plik
 
Pliki do pobrania
      Komunikat
      Szablon artykulu
      Plakat
      Conference advert
      Poster
      Tom 11
      Tom 12
      Tom 13
      Tom 14
      Tom 15
      Tom 16
      Tom 17
      Volume 18
      Volume 19