sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Internetowy System Rekrutacji IRK
 
 
 

REJESTRACJA INTERNETOWA KROK PO KROKU

Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK jest dostępny na stronie Politechniki Białostockiej (www.pb.edu.pl). Kandydaci korzystają z dostępu do Internetowej Rejestracji Kandydatów we własnym zakresie. Na terenie Uczelni istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych w celu rejestracji. Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków.

W celu rejestracji kandydaci:

 1. Zakładają osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL kandydata;
 2. Wypełniają i zatwierdzają kwestionariusz osobowy oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 3. Wskazują, dla celów postępowania kwalifikacyjnego, przedmioty zdawane na maturze, ich poziom oraz uzyskane wyniki
  na studia II stopnia wpisują oceny z dyplomu (oraz oceny z pracy dyplomowej – dotyczy kandydatów na kierunki architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz) i średnią ocen ze studiów;
 4. Ddokonują wyboru kierunków studiów (ewentualnie specjalności) i zapisująsię na nie;
 5. Wskazują przedmioty, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek;
 6. Wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez IRK (konto widoczne jest w profilu kandydata w zakładce „dane do przelewu”).
 7. Jeżeli opłata za postępowanie rekrutacyjne nie wpłynęła na konto kandydata (nie jest widoczna na koncie indywidualnym kandydata w systemie IRK) na trzy dni przed ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia kandydat zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dowód wpłaty faxem pod nr (085)746-92-59 lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@pb.edu.pl.


Po wykonaniu powyższych kroków kandydaci, którzy zdają egzamin lub egzaminy na Uczelni muszą sprawdzić termin i miejsce egzaminu!

Na czas egzaminów Uczelnia może zapewnić zakwaterowanie kandydatów w Domach Studenta.
W tym celu należy skontaktować się z kierownikami poszczególnych Domów Studenta (tel. 746 90 00 – centrala).

Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy:

 1. Kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane,
 2. Wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne,
 3. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o przelaniu na konto opłaty za postępowanie rekrutacyjne.


Konsekwencje błędnego wypełniania pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Politechnika nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w internetowej rejestracji kandydatów autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

Osobiste konto kandydata służy do:

 1. Dokonania i potwierdzenia rejestracji,
 2. Przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego,
 3. Przekazywania wszelkich innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym,
 4. Przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej.

Informacje przesłane kandydatom przy wykorzystaniu ich osobistych kont uważa się za dostarczone.
Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydatów z tymi wiadomościami.

Politechnika Białostocka nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Uczelnia ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji dostępnym na stronach 23 i 24.
Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie we właściwym terminie, podanym w harmonogramie, kompletu dokumentów!
Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów na Politechnice Białostockiej, a uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, w wyznaczonym terminie mogą złożyć podanie wraz z kompletem dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na studia w ramach wolnych miejsc. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach wolnych miejsc (bez dodatkowej opłaty za postępowanie rekrutacyjne) tylko na kierunek, na który wcześniej dokonał wiążącej rejestracji. Jeżeli kandydat chce ubiegać się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na inny kierunek, musi zgłosić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z kompletem dokumentów i dowodem wniesienia dodatkowej opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Spośród osób, które złożyły podania, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może przyjąć kandydatów na zwolnione miejsca z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.

Powyższa zasada ma zastosowanie również do studiów niestacjonarnych.

Wycofanie przez kandydata dokumentów po ogłoszeniu listy osób przyjętych na I rok studiów jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy. Wycofanie dokumentów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Również w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia, wniesiona opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi.

Przejdź do SYSTEMU INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW