śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Andrzej Butarewicz

Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. Renata Świsłocka

Sekretariat Katedry

Grażyna Dąbrowska WB-2/26C tel. 571 443 130 wb.zbsib(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Lewandowski WB- 4/19C tel. 797 995 972 w.lewandowski(at)pb.edu.pl
prof. zw. dr hab. Stanisław Rosochacki pok. WB-2/7C tel. 797 995 967 s.rosochacki(at)pb.edu.pl
prof. zw. dr hab. Tadeusz Łoboda pok. WB-49B tel. 797 995 968 t.loboda(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Butarewicz pok. WB-47B tel. 797 995 968 a.butarewicz(at)pb.edu.pl
dr hab. Renata Świsłocka pok. WB-4/21C tel. 571 443 158 r.swislocka(at)pb.edu.pl
doc. dr inż. Marian Kucharski pok. WB-4/21C tel. 797 995 973 m.kucharski(at)pb.edu.pl
dr Monika Kalinowska pok. WB-4/25C tel. 571 443 159 m.kalinowska(at)pb.edu.pl
dr Mariola Samsonowicz pok. WB-4/26C tel. 571 443 161 m.samsonowicz(at)pb.edu.pl
dr Ewa Regulska pok. WB-4/26C tel. 571 443 161 e.regulska(at)pb.edu.pl
dr inż. Grzegorz Świderski pok. WB-4/25C tel. 571 443 159 g.swiderski(at)pb.edu.pl
dr inż. Irena Kaszkowiak pok. WB-48B tel. 797 995 970 i.kaszkowiak(at)pb.edu.pl
dr inż. Barbara Błachno pok. WB-48B tel. 797 995 970 b.blachno(at)pb.edu.pl
dr Marzena Matejczyk pok. WB-2/6C tel. 797 995 971 m.matejczyk(at)pb.edu.pl
dr inż. Elżbieta Wołejko pok. WB-2/3C e.wolejko(at)pb.edu.pl
dr Agata Jabłońska-Trypuć pok. WB-2/26C tel. 797 995 971 a.jablonska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Urszula Wydro pok. WB-2/3C u.wydro(at)pb.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Danuta Karpowicz pok. WB-4/20C tel. 571 443 160 d.karpowicz(at)pb.edu.pl
mgr Dorota Filipiuk pok.WB- 4/26C tel. 797 995 975 d.filipiuk(at)pb.edu.pl
Ewa Sokół pok. WB-4/20C tel. 571 443 131 e.sokol(at)pb.edu.pl
Stanisława Cylko pok. WB-4/26C tel. 571 443 160 s.cylko(at)pb.edu.pl
Marzanna Andraka pok. WB-46B tel. 85 746 96 59 m.andraka(at)pb.edu.pl
Grażyna Dąbrowska pok. WB-2/26C tel. 571 443 130 grazyna.dabrowska(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

 • Biologia
 • Mikrobiologia ogólna
 • Biochemia
 • Ekotoksykologia
 • Fizjologia roślin
 • Anatomia i fizjologia roślin
 • Rośliny w środowisku miejskim
 • Genetyka
 • Kultury komórkowe i tkankowe
 • Biologia molekularna
 • Biologia komórki
 • Biotechnologia roślin i zwierząt
 • Inżynieria genetyczna
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Instrumentalna chemia analityczna
 • Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska
 • Analityka substancji toksycznych w środowisku
 • Elektrochemia ekologiczna
 • Metody badań i pomiarów fizykochemicznych materiałów w technice
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Analiza Instrumentalna w biotechnologii
 • Enzymologia
 • Analityka produktów naturalnych
 • Chemia ekologiczna
 • Metody spektroskopowe i elektrochemiczne w biotechnologii
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Biofizyka
 • Biopaliwa
 • Chemistry (przedmiot wykładany w języku angielskim dla studentów zagranicznych)

Profil naukowo – badawczy

 • Wykorzystanie konwencjonalnych i nowoczesnych metod diagnostycznych stosownych do mikrobiologicznej oceny stanu sanitarnego środowiska
 • Wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych do wykrywania organizmów patogennych w osadach ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków
 • Wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych bakterii z genem Gfp w wykrywaniu związków chemicznych w środowisku
 • Ocena przydatności i trwałości mieszanek traw odmian gazonowych stosowanych na trawnikach przyulicznych przy użyźnieniu podłoża osadami ściekowymi
 • Monitoring biologiczny środowiska
 • Badania nad możliwością wykorzystania traw gazonowych na trawnikach miejskich przy jednoczesnej aplikacji różnych rodzajów osadów ściekowych
 • Poszukiwanie nowych zastosowań wybranych związków kompleksowych i organicznych w ochronie środowiska, budownictwie, technologii żywności i medycynie
 • Badania nad występowaniem i przemianami mikrozanieczyszczeń w wodzie do picia, które powstają podczas uzdatniania wody, a ich właściwości powodują odległe skutki uboczne
 • Spektroskopowe badania ligandów i ich kompleksów z metalami

Oferta usługowa

 1. Analizy chemiczne i mikrobiologiczne wód powierzchniowych, gruntowych, wody pitnej, ścieków komunalnych i przemysłowych
 2. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne gleb, wysypisk odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych
 3. Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie otwartym
 4. Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia produktów spożywczych
 5. Wykorzystanie podstawowych testów toksykologicznych wody, ścieków, produktów chemicznych w zakresie toksyczności ostrej
 6. Oznaczanie z zastosowaniem GC i HPLC wybranych zanieczyszczeń organicznych wody, np. fenoli, chlorofenoli, benzenu i związków pochodnych, produktów utleniania i dezynfekcji wody takich jak THM-y, kwasy halogenooctowe, bromiany
 7. Analizy chemiczne materiałów budowlanych
 8. Zastosowanie furierowskiej spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) do prac naukowo-badawczych i technicznych