śr. 18 stycznia 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzw. PB

Sekretariat Katedry

Urszula Dybko pok. WB-6BB

tel. 85 746 96 53
kom. 571 443 127

wb.koiks(at)pb.edu.pl
u.dybko(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzw.PB pok. WB-72B tel. 797 995 949 p.banaszuk(at)pb.edu.pl
dr hab. Grażyna Łaska, profesor PB pok. WB-5B tel. 85 746 96 52
kom. 571 443 140
g.laska(at)pb.edu.pl
dr inż. Andrzej Kamocki pok. WB-71B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 136
a.kamocki(at)pb.edu.pl
dr Aleksander Kołos pok. WB-73B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 137
a.kolos(at)pb.edu.pl
dr Krzysztof Micun pok. WB-6B tel. 85 746 96 52
kom. 571 443 139
k.micun(at)pb.edu.pl
dr inż. Sławomir Roj-Rojewski pok. WB-6B tel. 85 746 96 52
kom. 571 443 139
s.roj(at)pb.edu.pl
dr Dan Wołkowycki pok. WB-73B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 137
d.wolkowycki(at)pb.edu.pl
dr inż. Robert Czubaszek pok. WB-11B tel. 797 995 952 r.czubaszek(at)pb.edu.pl
dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek pok. WB-11B tel. 797 995 952 a.wysocka(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Krasowska pok. WB-7B

tel. 85 746 96 53
kom. 571 443 141

m.krasowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Aneta Sienkiewicz pok. WB-8BC tel. 85 746 96 52
kom. 571 443 138
a.sienkiewicz(at)pb.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni

dr Piotr Kondratiuk pok. WB-6B tel. 85 746 96 52 p.kondratiuk(at)pb.edu.pl
dr inż. Zofia Tyszkiewicz pok. WB-6BB tel. 85 746 96 53 z.tyszkiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Henryk Jaros pok. WB-128A kom. 797995958 h.jaros(at)pb.edu.pl

Zespół Dydaktyczny Architektury Krajobrazu

Kierownik Zespołu: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr inż. arch. Dorota Gawryluk pok. WB-132A tel. 797 995 951 d.gawryluk(at)pb.edu.pl
dr inż. arch. Maciej Kłopotowski pok. WB-132A tel. 797 995 951 m.klopotowski(at)pb.edu.pl
dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz pok. WB-132A tel. 85 746 96 17 s.wojtkiewicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. arch. Wojciech Matys pok. WB-132A tel. 797 995 951 w.matys(at)pb.edu.pl
mgr inż. Magdalena Gajewska pok. WB-132A tel. 797 995 951 m.gajewska(at)pb.edu.pl
mgr inż. arch. Olga Lewandowska-Szelągowska pok. WB-132A tel. 797 995 951 o.lewandowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. arch. kraj. Kamil Rawski pok. WB-132A tel. 797 995 951 k.rawski(at)pb.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Jolanta Niedzielko pok. WB-74B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 142
j.niedzielko(at)pb.edu.pl
dr Beata Matowicka pok. WB-73B tel. 85 746 96 58
kom. 571 443 137
b.matowicka(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Joanna Bublej pok. WB-3B tel. 85 746 96 51
kom. 501 127 146
j.bublej(at)pb.edu.pl
mgr inż. Aneta Ignaciuk pok. WB-8BC tel. 85 746 96 51 a.ignaciuk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Bożena Nazaruk pok. WB-3B kom. 501 127 146 b.nazaruk(at)pb.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Przemysław Winiarek
mgr inż. Andrzej Augusewicz
mgr Bartłomiej Och
mgr inż. Magdalena Kuklewicz
mgr Bożena Nazaruk
mgr Sylwia Kiercul
mgr inż. Michał Targoński

Przedmioty nauczania prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów:

Architektura Krajobrazu

 • Architektura współczesna
 • Dendrologia
 • Ekologia
 • Fitosocjologia
 • Fizjografia
 • Gleboznawstwo
 • Grafika inżynierska
 • Historia architektury
 • Historia i teoria kształtowania przestrzeni
 • Historia sztuki
 • Historia sztuki ogrodowej
 • Historia urbanistyki
 • Inżynieria krajobrazu
 • Konserwacja i rewaloryzacja
 • Krajobraz kulturowy
 • Kształtowanie krajobrazu miasta
 • Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
 • Kształtowanie obszarów chronionych
 • Modelowanie 3D i wizualizacja w architekturze krajobrazu
 • Ochrona i rekultywacja powierzchni ziemi
 • Ochrona przyrody
 • Opracowania multimedialne
 • Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 • Planowanie przestrzenne
 • Projektowanie i urządzanie zieleni przyulicznej
 • Projektowanie ruralistyczne
 • Projektowanie terenów sportowo-rekreacyjnych
 • Projektowanie terenów wystawienniczych
 • Projektowanie uniwersalne
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Rośliny ozdobne i użytkowe
 • Rośliny w środowisku miejskim
 • Rośliny we wnętrzach architektonicznych
 • Rośliny we wnętrzach krajobrazowych
 • Rysunek
 • Rzeźba
 • Semantyka ogrodów: ogrody w literaturze i sztuce
 • Semantyka ogrodów: symbolika ogrodów
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Sztuka współczesna
 • Techniki warsztatowe
 • Teoria barw i malarstwo
 • Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 • Zasady projektowania

Ekoinżynieria

 • Ekologiczne podstawy diagnozy środowiska
 • Geologia i geomorfologia
 • Gleboznawstwo
 • Hydrologia z hydrogeologią
 • Kartografia
 • Obszary wiejskie
 • Plan zadań ochronnych
 • Projekt kompleksowy wybranej instalacji OZE
 • Rekultywacja wyrobiska po eksploatacji kruszyw naturalnych
 • Renaturyzacja doliny rzecznej

Ochrona Środowiska

 • Ekologia
 • Geologia i geomorfologia
 • GIS i teledetekcja
 • Gleboznawstwo
 • Hydrologia z hydrogeologią
 • Kartografia
 • Kształtowanie obszarów chronionych
 • Ocena i waloryzacja środowiska
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona przyrody
 • Planowanie przestrzenne
 • Rewitalizacja terenów zurbanizowanych
 • Technologie bioenergetyczne

Gospodarka Przestrzenna

 • Geografia ekonomiczna
 • Gosp. na terenach zalewowych
 • Historia urbanistyki
 • Kartografia tematyczna
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Kształtowanie krajobrazu miasta
 • Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
 • Obszary wiejskie i ich funkcje
 • Ocena zasobów środowiska przyrodniczego
 • Planowanie przestrzenne
 • Planowanie rozwoju miast
 • Planowanie terenów otwartych
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Podstawy ochrony środowiska
 • Podstawy planowania przestrzennego
 • Projektowanie zintegrowane na terenach zabudowy rozproszonej
 • Projektowanie zintegrowane na terenach zurbanizowanych
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Rewitalizacja obszarów wiejskich
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Rewitalizacja przyrodnicza
 • Samorząd terytorialny
 • Społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Sporządzanie dokumentów planistycznych
 • Systemy informacji geograficznej
 • Techniki legislacyjne w planowaniu
 • Waloryzacja krajobrazu
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Zapobieganie powodziom
 • Zasady projektowania

Inżynieria Środowiska

 • Ekologia
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
 • Gleby obszarów zurbanizowanych

Budownictwo

 • Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego
 • Zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego

Profil naukowo-badawczy

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Gleby na obszarze północno wschodniej Polski, ocena ich zmian pod wpływem użytkowania i antropopresji.
 • Siedliska mokradłowe - gleby, roślinność, mikoorganizmy - podatność na przekształcenia pod wpływem procesów naturalnych i działalności człowieka, sposoby renaturyzacji
 • Ocena stopnia zniekształceń i dynamiczna interpretacja przeobrażeń ekosystemów leśnych w północno-wschodniej Polsce
 • Geneza rzeźby północno-wschodniej Polski i współczesne procesy morfogenetyczne
 • Modelowanie zasobów wodnych i renaturyzacja mokradeł
 • Inwentaryzacja i monitoring gatunków roślin rzadkich i zagrożonych
 • Opracowanie "Flory Polski północno-wschodniej", obejmującej całość zagadnień geografii roślin regionu
 • Zastosowania Systemów Informacji Geograficznej w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie danych dotyczących stanu i prognozy rozwoju środowiska przyrodniczego

Odnawialne Źródła Energii

 • Optymalizacja procesu produkcji biogazu metodą fermentacji suchej
 • Ocena potencjalnego uzysku biogazu z różnych substratów
 • Ocena wpływu produkcji biogazu na środowisko
 • Ocena wpływu rolniczego wykorzystania pofermentu z biogazowni na środowisko
 • Badania emisji gazów cieplarnianych

Urbanistyka i architektura krajobrazu

 • Ideowe, programowo-przestrzenne i strukturalne kształtowanie architektury i architektury krajobrazu
 • Kulturowe, społeczne i środowiskowe uwarunkowania powstawania architektury Białegostoku i Podlasia
 • Przestrzeń publiczna w mieście. Archetyp, genealogia, przykłady ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu Podlasia
 • Sztuka w przestrzeni publicznej – identyfikacja kultury i sztuki w odniesieniu do miasta Białegostoku i regionu
 • Architektura i przestrzeń rynków małych miast/li>
 • Uwarunkowania urbanistyczne w procesie kształtowania przestrzeni i krajobrazu miast i gospodarki przestrzennej
 • Uwarunkowania ruralistyczne w procesie kształtowania przestrzeni i krajobrazu wsi i małych miasteczek
 • Teoria projektowania, systemy generatywne w sztuce, architekturze i architekturze krajobrazu

Oferta usługowa

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Projektowanie renaturyzacji siedlisk mokradłowych
 • Ocena i waloryzacja środowiska
 • Analizy laboratoryjne dotyczące fizycznych i chemicznych właściwości gleb, wód i materiału roślinnego
 • Ocena aktualnych i potencjalnych walorów jakościowych i produkcyjnych łąk zmeliorowanych, ocena potrzeby renowacji melioracji
 • Optymalizacja procesu produkcji biogazu
 • Ocena potencjalnego uzysku biogazu z różnych substratów
 • Badania emisji gazów cieplarnianych

Urbanistyka i architektura krajobrazu

 • Organizacja szkoleń w zakresie tematyki architektury krajobrazu, projektowania architektonicznego, plastycznego, urbanistycznego, planistycznego
 • Organizacja szkoleń w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wizualizacji architektury i architektury krajobrazu (szkolenia z zakresu programów: AUTOCAD, ARCHICAD, ARTLANTIS)
 • Wyposażanie przestrzeni publicznej w tym projektowanie i wykonawstwo rzeźby oraz elementów plastycznych w krajobrazie miejskim
 • Produkcja programów edukacyjnych multimedialnych z zakresu sztuki, architektury, architektury krajobrazu, historii architektury, krajobraz kulturowego Podlasia
 • Projektowanie architektury i architektury wnętrz
 • Projektowanie i pielęgnacja ogrodów
 • Projektowanie graficzne, w tym realizacje malarskie i street-artu
 • Opracowania planistyczne i urbanistyczne
 • Ekspertyzy w zakresie zagadnień architektury i architektury wnętrz