ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
 
 
 

Kierownik Katedry

dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzw. PB

Sekretariat Katedry

Urszula Dybko pok. WB-6BB

tel. 85 7469653
kom. 571443127

wb.koiks(at)pb.edu.pl
u.dybko(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzw.PB pok. WB-72B tel. 797995949 p.banaszuk(at)pb.edu.pl
dr hab. Grażyna Łaska, profesor PB pok. WB-5B tel. 85 7469652
g.laska(at)pb.edu.pl
dr inż. Andrzej Kamocki pok. WB-71B tel. 85 7469658
kom. 571443136
a.kamocki(at)pb.edu.pl
dr Aleksander Kołos pok. WB-73B tel. 85 7469658
kom. 571443137
a.kolos(at)pb.edu.pl
dr Krzysztof Micun pok. WB-6B tel. 85 7469652
kom. 571443139
k.micun(at)pb.edu.pl
dr inż. Sławomir Roj-Rojewski pok. WB-6B tel. 85 7469652
kom. 571443139
s.roj(at)pb.edu.pl
dr Dan Wołkowycki pok. WB-73B tel. 85 7469658
kom. 571443137
d.wolkowycki(at)pb.edu.pl
dr inż. Robert Czubaszek pok. WB-11B tel. 797 995 952 r.czubaszek(at)pb.edu.pl
dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek pok. WB-11B tel. 797 995 952 a.wysocka(at)pb.edu.pl
dr inż. Małgorzata Krasowska pok. WB-7B

tel. 85 7469653
kom. 571443141

m.krasowska(at)pb.edu.pl
mgr inż. Aneta Sienkiewicz pok. WB-8BC tel. 85 7469652
kom. 571443138
a.sienkiewicz(at)pb.edu.pl

Pracownicy dydaktyczni

dr Piotr Kondratiuk pok. WB-6B tel. 85 7469652 p.kondratiuk(at)pb.edu.pl
dr inż. Zofia Tyszkiewicz pok. WB-6BB tel. 85 7469653 z.tyszkiewicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Henryk Jaros pok. WB-128A kom. 797995958 h.jaros(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Joanna Bublej pok. WB-3B tel. 85 7469651
kom. 501127146
j.bublej(at)pb.edu.pl
mgr inż. Aneta Ignaciuk pok. WB-8BC tel. 85 7469651 a.ignaciuk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Bożena Nazaruk pok. WB-3B kom. 501127146 b.nazaruk(at)pb.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Przemysław Winiarekmgr inż. Andrzej Augusewiczmgr Bartłomiej Ochmgr inż. Magdalena Kuklewiczmgr Bożena Nazarukmgr Sylwia Kierculmgr inż. Michał Targoński
Przedmioty nauczania prowadzone na poszczególnych kierunkach studiów:

Architektura Krajobrazu

 • Architektura współczesna
 • Dendrologia
 • Ekologia
 • Fitosocjologia
 • Fizjografia
 • Gleboznawstwo
 • Grafika inżynierska
 • Historia architektury
 • Historia i teoria kształtowania przestrzeni
 • Historia sztuki
 • Historia sztuki ogrodowej
 • Historia urbanistyki
 • Inżynieria krajobrazu
 • Konserwacja i rewaloryzacja
 • Krajobraz kulturowy
 • Kształtowanie krajobrazu miasta
 • Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
 • Kształtowanie obszarów chronionych
 • Modelowanie 3D i wizualizacja w architekturze krajobrazu
 • Ochrona i rekultywacja powierzchni ziemi
 • Ochrona przyrody
 • Opracowania multimedialne
 • Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 • Planowanie przestrzenne
 • Projektowanie i urządzanie zieleni przyulicznej
 • Projektowanie ruralistyczne
 • Projektowanie terenów sportowo-rekreacyjnych
 • Projektowanie terenów wystawienniczych
 • Projektowanie uniwersalne
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Rośliny ozdobne i użytkowe
 • Rośliny w środowisku miejskim
 • Rośliny we wnętrzach architektonicznych
 • Rośliny we wnętrzach krajobrazowych
 • Rysunek
 • Rzeźba
 • Semantyka ogrodów: ogrody w literaturze i sztuce
 • Semantyka ogrodów: symbolika ogrodów
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Sztuka współczesna
 • Techniki warsztatowe
 • Teoria barw i malarstwo
 • Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 • Zasady projektowania

Ekoinżynieria

 • Ekologiczne podstawy diagnozy środowiska
 • Geologia i geomorfologia
 • Gleboznawstwo
 • Hydrologia z hydrogeologią
 • Kartografia
 • Obszary wiejskie
 • Plan zadań ochronnych
 • Projekt kompleksowy wybranej instalacji OZE
 • Rekultywacja wyrobiska po eksploatacji kruszyw naturalnych
 • Renaturyzacja doliny rzecznej

Ochrona Środowiska

 • Ekologia
 • Geologia i geomorfologia
 • GIS i teledetekcja
 • Gleboznawstwo
 • Hydrologia z hydrogeologią
 • Kartografia
 • Kształtowanie obszarów chronionych
 • Ocena i waloryzacja środowiska
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona przyrody
 • Planowanie przestrzenne
 • Rewitalizacja terenów zurbanizowanych
 • Technologie bioenergetyczne

Gospodarka Przestrzenna

 • Geografia ekonomiczna
 • Gosp. na terenach zalewowych
 • Historia urbanistyki
 • Kartografia tematyczna
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Kształtowanie krajobrazu miasta
 • Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
 • Obszary wiejskie i ich funkcje
 • Ocena zasobów środowiska przyrodniczego
 • Planowanie przestrzenne
 • Planowanie rozwoju miast
 • Planowanie terenów otwartych
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Podstawy ochrony środowiska
 • Podstawy planowania przestrzennego
 • Projektowanie zintegrowane na terenach zabudowy rozproszonej
 • Projektowanie zintegrowane na terenach zurbanizowanych
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Rewitalizacja obszarów wiejskich
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Rewitalizacja przyrodnicza
 • Samorząd terytorialny
 • Społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Sporządzanie dokumentów planistycznych
 • Systemy informacji geograficznej
 • Techniki legislacyjne w planowaniu
 • Waloryzacja krajobrazu
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Zapobieganie powodziom
 • Zasady projektowania

Inżynieria Środowiska

 • Ekologia
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
 • Gleby obszarów zurbanizowanych

Budownictwo

 • Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego
 • Zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego

Profil naukowo-badawczy

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Gleby na obszarze północno wschodniej Polski, ocena ich zmian pod wpływem użytkowania i antropopresji.
 • Siedliska mokradłowe - gleby, roślinność, mikoorganizmy - podatność na przekształcenia pod wpływem procesów naturalnych i działalności człowieka, sposoby renaturyzacji
 • Ocena stopnia zniekształceń i dynamiczna interpretacja przeobrażeń ekosystemów leśnych w północno-wschodniej Polsce
 • Geneza rzeźby północno-wschodniej Polski i współczesne procesy morfogenetyczne
 • Modelowanie zasobów wodnych i renaturyzacja mokradeł
 • Inwentaryzacja i monitoring gatunków roślin rzadkich i zagrożonych
 • Opracowanie "Flory Polski północno-wschodniej", obejmującej całość zagadnień geografii roślin regionu
 • Zastosowania Systemów Informacji Geograficznej w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie danych dotyczących stanu i prognozy rozwoju środowiska przyrodniczego

Odnawialne Źródła Energii

 • Optymalizacja procesu produkcji biogazu metodą fermentacji suchej
 • Ocena potencjalnego uzysku biogazu z różnych substratów
 • Ocena wpływu produkcji biogazu na środowisko
 • Ocena wpływu rolniczego wykorzystania pofermentu z biogazowni na środowisko
 • Badania emisji gazów cieplarnianych

Urbanistyka i architektura krajobrazu

 • Ideowe, programowo-przestrzenne i strukturalne kształtowanie architektury i architektury krajobrazu
 • Kulturowe, społeczne i środowiskowe uwarunkowania powstawania architektury Białegostoku i Podlasia
 • Przestrzeń publiczna w mieście. Archetyp, genealogia, przykłady ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu Podlasia
 • Sztuka w przestrzeni publicznej – identyfikacja kultury i sztuki w odniesieniu do miasta Białegostoku i regionu
 • Architektura i przestrzeń rynków małych miast/li>
 • Uwarunkowania urbanistyczne w procesie kształtowania przestrzeni i krajobrazu miast i gospodarki przestrzennej
 • Uwarunkowania ruralistyczne w procesie kształtowania przestrzeni i krajobrazu wsi i małych miasteczek
 • Teoria projektowania, systemy generatywne w sztuce, architekturze i architekturze krajobrazu

Oferta usługowa

Ochrona i kształtowanie środowiska

 • Projektowanie renaturyzacji siedlisk mokradłowych
 • Ocena i waloryzacja środowiska
 • Analizy laboratoryjne dotyczące fizycznych i chemicznych właściwości gleb, wód i materiału roślinnego
 • Ocena aktualnych i potencjalnych walorów jakościowych i produkcyjnych łąk zmeliorowanych, ocena potrzeby renowacji melioracji
 • Optymalizacja procesu produkcji biogazu
 • Ocena potencjalnego uzysku biogazu z różnych substratów
 • Badania emisji gazów cieplarnianych

Urbanistyka i architektura krajobrazu

 • Organizacja szkoleń w zakresie tematyki architektury krajobrazu, projektowania architektonicznego, plastycznego, urbanistycznego, planistycznego
 • Organizacja szkoleń w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wizualizacji architektury i architektury krajobrazu (szkolenia z zakresu programów: AUTOCAD, ARCHICAD, ARTLANTIS)
 • Wyposażanie przestrzeni publicznej w tym projektowanie i wykonawstwo rzeźby oraz elementów plastycznych w krajobrazie miejskim
 • Produkcja programów edukacyjnych multimedialnych z zakresu sztuki, architektury, architektury krajobrazu, historii architektury, krajobraz kulturowego Podlasia
 • Projektowanie architektury i architektury wnętrz
 • Projektowanie i pielęgnacja ogrodów
 • Projektowanie graficzne, w tym realizacje malarskie i street-artu
 • Opracowania planistyczne i urbanistyczne
 • Ekspertyzy w zakresie zagadnień architektury i architektury wnętrz