ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis

Sekretariat Katedry

mgr inż. Urszula Zapolnik pok. WB-4/6 tel. 85 7469649
kom. 571443129
wb.ktisis(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis pok. WB-4/37 tel. 85 7469649 l.dzienis(at)pb.edu.pl
prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich pok. WB-4/9 tel. 797995963 gurinowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Izabela Bartkowska pok. WB-4/36
i.bartkowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Dariusz Andraka pok. WB-4/5 tel. 571443144 d.andraka(at)pb.edu.pl
dr inż. Paweł Biedka pok. WB-4/5 tel. 571443144 p.biedka(at)pb.edu.pl
dr inż. Wojciech Kruszyński pok. WB-4/8 tel. 571443143 w.kruszynski(at)pb.edu.pl
dr inż. Izabela Tałałaj pok. WB-4/34 tel. 571443162 i.talalaj(at)pb.edu.pl
dr inż. Agnieszka Trębicka pok. WB-4/35 tel. 797995966 a.trebicka(at)pb.edu.pl
dr inż. Maria Walery pok. WB-4/34 tel. 571443162 m.walery(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Gwoździej-Mazur pok. WB-4/4 tel. 797995965 j.mazur(at)pb.edu.pl
mgr inż. Joanna Kazimierowicz pok. WB-4/8 tel. 571443143 j.kazimierowicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. Tomasz Kiełbasa pok. WB-4/7 tel. 571443145 t.kielbasa(at)pb.edu.pl strona www

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Jacek Dawidowicz pok. WB-4/7 tel. 571443145 j.dawidowicz(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Dolecka pok. WB-4/35 tel. 797995966 j.dolecka(at)pb.edu.pl
dr inż. Maria Orzechowska pok. WB-4/35 tel. 797995966 m.orzechowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Dariusz Wawrentowicz pok. WB-4/4 tel. 797995965 d.wawrentowicz(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

Studia I stopnia

Kierunek Ochrona środowiska:

 • ochrona powietrza
 • systemy oczyszczania ścieków
 • systemy odprowadzania ścieków
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • gospodarka odpadami
 • Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
 • Gospodarowanie zasobami wodnymi jezior i zbiorników zaporowych

Kierunek Inżynieria Środowiska:

 • Informatyczne podstawy projektowania
 • Hydrologia
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona środowiska
 • Materiałoznawstwo
 • Ochrona powietrza
 • Podstawy wodociągów
 • Zastosowanie technik komputerowych w systemach wodno-kanalizacyjnych
 • Podstawy projektowania systemów inżynierii środowiska
 • Wstęp do projektowania technicznego
 • Podstawy statystyki w inżynierii środowiska
 • Podstawy kanalizacji
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe
 • Wybrane zagadnienia technik pomiarowych
 • instalacje sanitarne

Kierunek Architektura krajobrazu:

 • Klimatologia i meteorologia
 • Statystyka
 • Materiałoznawstwo i budownictwo ogrodowe
 • Systemy nawadniające i odwadniające
 • Technologia i organizacja robót budowlanych

Kierunek Ekoinżynieria:

 • Ocena jakości elementów środowiska i ich modelowanie - Monitoring i podstawy ochrony powietrza
 • Grafika i informatyczne podstawy projektowania
 • Statystyka w naukach o środowisku
 • Meteorologia i klimatologia

Kierunek Biotechnologia:

 • Technologie informatyczne
 • Statystyka w biotechnologii
 • Modelowanie biosystemów
 • Gospodarowanie wodą w przemyśle rolno-spożywczym
 • Uzdatnianie wody dla przemysłu rolno-spożywczego
 • Zastosowanie biotechnologii w ochronie środowiska
 • Technologie biochemiczne
 • Oczyszczanie gazów
 • Bioinformatyka
 • Biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych
 • Niezawodność i ryzyko w inżynierii procesów biotechnologicznych

Kierunek Budownictwo:

 • Instalacje sanitarne w budynkach mieszkalnych

Kierunek Inżynieria Rolno Spożywcza i Leśna:

 • Statystyka

Kierunek Gospodarka Przestrzenna:

 • planowanie infrastruktury technicznej

Studia II stopnia

Kierunek Ochrona środowiska:

 • Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 • Modelowanie systemów ochrony środowiska
 • Dezodoryzacja obiektów w inżynierii środowiska
 • Procesy technologiczne w recyklingu odpadów
 • Ekoeksploatacja obiektów przemysłowych
 • Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
 • Inżynieria ochrony wód

Kierunek Inżynieria Środowiska:

 • Metody obliczeniowe i statystyczne
 • Technologia i organizacja robót sanitarnych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach inżynierii
 • Zastosowanie technik komputerowych w inżynierii środowiska
 • Gospodarka wodno- ściekowa w zakładach przemysłowych
 • Pompownie wodne i kanalizacyjne
 • Wodociągi i kanalizacje wiejskie
 • Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
 • Projekt przejściowy z zastosowaniem ETO
 • Systemy wodno-kanalizacyjne w zakładach przemysłowych
 • Wybrane elementy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • Wybrane zagadnienia z wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

Kierunek Architektura krajobrazu:

 • Restytucja krajobrazu

Studia III stopnia

 • Dynamika procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
 • Kinetyka procesów w systemach ochrony powietrza
 • Optymalizacja procesów technologicznych w oczyszczaniu wody i ścieków
 • Modelowanie w inżynierii środowiska

Przedmioty prowadzone w j. angielskim:

 • Systems of water supply
 • Noise pollution
 • Air protection
 • Materials science
 • Waste Managament
 • Deodorization in Environmental Engineering
 • Information Technology Resources in Env.Engineering
 • Reliability and Safety of Engineering Systems
 • Environmental impact assesment
 • Systems of Sewage Disposal

Profil naukowo-badawczy

 • jakość i ochrona wód powierzchniowych,
 • zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków,
 • systemy oczyszczania ścieków,
 • unieszkodliwianie osadów ściekowych,
 • zastosowanie obliczeń numerycznych, sztucznych sieci neuronowych, systemów ekspertowych, algorytmów genetycznych w problematyce zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • niezawodność obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • gospodarka odpadami,
 • modelowanie matematyczne i eksperymentalno- statystyczne zjawisk fizycznych i złożonych systemów technicznych,
 • ochrona powietrza atmosferycznego, unieszkodliwianie odorów.

Oferta usługowa

 • Oceny istniejących sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych:
  - optymalizacja i zwiększenie niezawodności systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - badanie niezawodności sieci i obiektów,
  - opracowanie komputerowych modeli sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - modernizacja i wdrażanie systemów monitoringu sieci,
  - nadzór nad wdrażaniem baz danych typu GIS,
  - analizy hydrauliczne systemów dystrybucji wody,
  - ekspertyzy na potrzeby oceny stanu technicznego.
 • Opracowania i oceny skuteczności technologii oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych:
  - analizy fizyko-chemiczne ścieków i osadów ściekowych,
  - dobór optymalnej technologii oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych,
  - koncepcje oraz projekty oczyszczalni ścieków,
  - koncepcje i projekty modernizacji oczyszczalni ścieków,
  - nadzór nad rozruchem oczyszczalni ścieków,
  - ekspertyzy efektywności istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.
 • Opracowania i oceny skuteczności technologii uzdatniania wody do celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych:
  - analizy fizyko-chemiczne wód podziemnych i powierzchniowych.
  - dobór technologii uzdatniania wody,
  - wykonanie koncepcji i projektów stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych,
  - nadzór nad rozruchem urządzeń,
  - ekspertyzy efektywności istniejących stacji uzdatniania.
 • Opracowania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych:
  - analizy fizyko-chemiczne ścieków deszczowych i osadów z kanalizacji deszczowej,
  - analizy funkcjonalne istniejących systemów odprowadzania ścieków deszczowych,
  - ocena możliwości stosowania urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych.
 • Opracowania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
  - opracowanie planu gospodarki odpadami,
  - ekspertyzy funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych,
  - analizy fizyko-chemiczne odcieków,
  - koncepcje oczyszczania odcieków.
  -ocena możliwości wykorzystania procesu odwróconej osmozy w oczyszczaniu ścieków oraz odcieków składowiskowych.
 • Opracowania z zakresu dezodoryzacji odorów z obiektów gospodarki komunalnej:
  - pomiar natężenia i intensywności odorów,
  - koncepcje unieszkodliwiania odorów.
 • Wspomaganie komputerowe projektowania.