ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

Sekretariat Katedry

mgr inż. Elżbieta Żebranowicz pok. 3/10 tel. 085 746 95 63 wb.ktisis(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, prof. zw pok. 3/9 tel. 085 746 95 63 j.wiater(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof PB pok. 3/33 tel. 797 995 919 a.kiryluk(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz pok. 3/30 tel. 797 996 001 e.skorbilowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz pok. 3/30 tel. 797 996 001 m.skorbilowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz pok. 3/5 tel. 571 443 148 k.ignatowicz(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Iwona Skoczko pok. 3/8 tel. 571 443 151 i.skoczko(at)pb.edu.pl
dr hab. Janina Piekutin pok. 3/4 tel. 571 443 147 j.piekutin(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski pok. 3/3 tel. 571 443 146 dabrow(at)pb.edu.pl
dr inż. Dariusz Boruszko pok. 3/3 tel. 571 443 146 d.boruszko(at)pb.edu.pl
dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons pok. 3/31 tel. 571 443 153 e.petersons(at)pb.edu.pl
dr inż. Beata Karolinczak pok. 3/6 tel. 571 443 149 b.karolinczak(at)pb.edu.pl
dr inż. Jacek Leszczyński pok. 3/5 tel. 571 443 148 jleszczynski(at)pb.edu.pl
dr Adam Łukowski pok. 2/15D tel. 571 443 156 a.lukowski(at)pb.edu.pl
dr inż. Lech Magrel pok. 3/4 tel. 571 443 147 l.magrel(at)pb.edu.pl
dr inż. Anna Siemieniuk pok. 3/7 tel. 571 443 150 a.siemieniuk(at)pb.edu.pl
dr Joanna Szczykowska pok. 3/7 tel. 571 443 150 j.szczykowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Joanna Struk-Sokołowska pok. 3/6 tel. 571 443 149 j.struk(at)pb.edu.pl
mgr inż. Piotr Ofman pok. 3/32 tel. 571 443 155 p.ofman(at)pb.edu.pl
mgr inż. Ewa Szatyłowicz pok. 3/8 tel. 571 443 151 e.szatylowicz(at)pb.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Monika Puchlik pok. 3/32 tel. 571 443 155 m.puchlik(at)pb.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Żebranowicz pok. 3/10 tel. 085 746 95 63 e.zebranowicz(at)pb.edu.pl
Jacek Kuprjanowicz pok. 3/21 tel. 797 995 917 j.kuprjanowicz(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

 • Chemia sanitarna
 • Chemia środowiska
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Ekonomika
 • Ekonomika inwestycji i podstawy kosztorysowania
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodna i ochrona wód
 • Gospodarowanie wodą w środowisku
 • Gospodarowanie wodą w krajobrazie
 • Systemy nawadniające i odwaniające
 • Inżynieria środowiska
 • Kształtowanie środowiska
 • Melioracje
 • Modelowanie i symulacja zanieczyszczeń środowiska
 • Monitoring środowiska
 • Nawożenie i uprawa roślin
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza i wód
 • Ochrona roślin
 • Odnowa wody
 • Polityka ochrony środowiska
 • Projekt przejściowy z zastosowaniem ETO
 • Strategie rozwoju gminy
 • Systemy uzdatniania wody
 • Systemy oczyszczania ścieków komunalnych
 • Systemy oczyszczania ścieków przemysłowych
 • Techniki odnowy środowiska
 • Technologie bioenergetyczne
 • Technologia wody i ścieków
 • Technologie ochrony środowiska
 • Technologie proekologiczne
 • Unieszkodliwianie osadów wodnych i ściekowych
 • Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków
 • Wybrane procesy technologiczne
 • Wybrane zagadnienia z urządzeń do oczyszczania wody i ścieków
 • Zaawansowane metody oczyszczania ścieków
 • Zastosowanie technik komputerowych w inżynierii środowiska
 • Zagrożenia chemiczne ekosystemów
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne
 • Analiza fizyko-chemiczna wody, ścieków i osadów
 • Technologie oczyszczania wody i ścieków
 • Metody przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych
 • Monitoring środowiska, ochrona i odnowa wód
 • Zagospodarowanie przyrodnicze i rolnicze różnego rodzaju odpadów
 • Rekultywacja gminnych składowisk odpadów
 • Zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • Badania migracji związków węgla, pozostałości pestycydów metali ciężkich i biogenów w środowisku przyrodniczym
 • Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych
 • Wpływ antropogenizacji na właściwości ekosystemów
 • Badania świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów ekologicznie cennych
 • Ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrona wód
 • Zarządzanie gospodarką wodną

Profil naukowo – badawczy

 • Zagadnienia nowoczesnych technologii w uzdatnianiu wody i ścieków,
 • Technologie membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków,
 • Ocena stanu troficznego wód powierzchniowych,
 • Gospodarka wodno – ściekowa, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniem,
 • Oczyszczanie ścieków z przemysłu rolno- spożywczego,
 • Niskonakładowe technologie do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych,
 • Składowanie i utylizacji odpadów,
 • Ochrona gleb i wód,
 • Badania modelowe oczyszczania wody i ścieków,
 • Badania technologii oczyszczania wody i ścieków,
 • Rozpoznanie zawartości i rozmieszczenia metali w wodach, osadach dennych, roślinach wodnych, glebie oraz wskazanie czynników wpływających na ich stężenie,
 • Wskazanie mechanizmów, przyczyn i źródeł wzbogacania w metale analizowanych elementów środowiska przyrodniczego,
 • Czynniki i procesy wpływające na rozkład przestrzenno – ilościowy pierwiastków śladowych w korzeniach roślin wodnych, osadach dennych oraz w glebach,
 • Przestrzenno – ilościowe prognozowanie z modelowaniem i symulacją obiegu składników mineralnych i pierwiastków śladowych w środowisku wodnym za pomocą wielowymiarowych technik statystycznych oraz sztucznych sieci neuronowych,
 • Badania migracji związków węgla, pozostałości pestycydów, metali ciężkich i biogenów w środowisku przyrodniczym,
 • Badanie biodostępności metali ciężkich w glebach (związek między poszczególnymi frakcjami metali, a podstawowymi parametrami fizyko-chemicznymi gleb),
 • Oceny oddziaływania na środowisko dla projektów infrastrukturalnych przedsięwzięć na obszarach NATURA 2000, przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków UE,
 • Ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód,
 • Zarządzanie gospodarką wodną,
 • Strategie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
 • Inżynieria środowiska na obszarach rolniczych,
 • Nowoczesne technologie w rolnictwie i ich wpływ na środowisko,
 • Zarządzanie zasobami wodnymi w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rolniczych.

Oferta usługowa

 • Badania fizyczne i chemiczne gleb, roślin, odpadów, wody, ścieków, osadów, nawozów, kompostów
 • Analizy chemiczne niektórych materiałów budowlanych (cementy, żużle, popioly, wapno budowlane)
 • Wybrane badania chemiczne żywności.
  Oznaczanie składu chemicznego osadów ściekowych
 • Orzecznictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, ekspertyzy i opinie w zakresie składowania i utylizacji odpadów, ochrony gleb i wód oraz oceny oddziaływania na środowisko składowisk odpadów
 • Katedra jest w stanie wykonać badania i ekspertyzy dotyczące: stanu zakwaszenia, zasobnosci w skladniki pokarmowe roślin i zanieczyszczenia gleb pierwiastkami toksycznymi, określenia składu mineralnego i oceny jakości nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, oceny jakości i przydatności róznych odpadów komunalnych i przemyslowych (zwlaszcza przemyslu rolno-spozywczego) do poprawy zyznosci gleb, ekologicznych skutków nawożenia
 • Pracownicy Katedry zajmują się problematyką zwiazaną z uzdatnianiem wody pitnej i przemysłowej, oczyszczaniem wszelkiego rodzaju ścieków, ochroną wód, utylizacją osadów ściekowych oraz odpadów stałych (komunalnych i przemysłowych)
 • Katedra oferuje usługi z zakresu: wykonawstwa ekspertyz i opinii technicznych z zakresu ochrony środowiska, wykonawstwa operatów wodno-prawnych z zakresu inżynierii środowiska, sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, analiz chemicznych zanieczyszczen zawartych w wodzie, ściekach, osadach ściekowych i odpadach stałych, badań technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Analizy chemiczne wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie uznanych marek światowych tj.: chromatografie gazowym GC/MS/MS 4000 sprzężonym ze spektrofotometrem mas, spektrometrze absorpcji atomowej SpectrAA 100A firmy „Varian” z piecem grafitowym, mineralizatorach: systemie mikrofalowym – Mars 5 firmy CEM oraz analogowym firmy HACH, spektrofotometrach: DR-2000 i DR-4000 firmy HACH, analizatorze węgla TOC 1200 firmy Thermoglass, Termoreakator CHZT, Stanowisko do badań modelujacych komór osadu czynnego