wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Zakończenie projektuW dniu 31.03.2013 został zakończony projekt Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Projekcie uczestniczyło w sumie 605 studentów, w tym 310 osób na kierunku budownictwo, 156 osób na kierunku inżynieria środowiska i 139 osób na kierunku ochrona środowiska. Studenci w pierwszym roku Projektu mieli możliwość uczestniczenia w kursach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii. W kursie wyrównawczym z matematyki prowadzonym na wszystkich trzech kierunkach wzięło udział 189 osób, w kursie wyrównawczym z fizyki prowadzonym dla studentów kierunku budownictwo wzięło udział 100 osób a w kursie wyrównawczym z chemii przeprowadzonym dla studentów inżynierii środowiska i ochrony środowiska uczestniczyło 135 osób. Kursy wyrównawcze miały na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentek i studentów (wyrównanie szans w procesie kształcenia). Kwalifikacja na kursy odbyła się na podstawie testów odrębnych dla poszczególnych kierunków. Zajęcia były prowadzone w formie ćwiczeń audytoryjnych w grupach 20 osobowych przez doświadczonych dydaktyków z poszczególnych przedmiotów.

W ciągu trzech i pół roku, w każdym semestrze, 109 studentek i studentów otrzymywało stypendia naukowe o charakterze motywacyjnym. Stypendia miały charakter motywacyjny, były przyznawane co semestr, aby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. Łącznie, na kierunku budownictwo było 112 stypendystek i stypendystów, a na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona środowiska, odpowiednio 59 i 63 osoby.
Studenci, w ramach Projektu, mieli okazję uczestniczyć w wykładach zamawianych prowadzonych przez specjalistów/praktyków. Dla studentów kierunku budownictwo przeprowadzono 2 cykle wykładów o łącznym czasie trwania 22 godziny, w których uczestniczyło od 137 do 194 studentów i studentek. Dla studentów kierunku inżynieria środowiska przeprowadzono również 2 cykle wykładów o łącznej liczbie godzin 24, w których wzięło udział średnio po 60 osób. Studenci kierunku ochrona środowiska uczestniczyli w 3 cyklach wykładów o łącznej liczbie godzin 20.
Studenci poszczególnych kierunków mieli również okazję uczestniczyć w wyjazdach technicznych i zajęciach terenowych. Studenci kierunku budownictwo uczestniczyli w 6 wyjazdach technicznych o zróżnicowanej tematyce. W każdym wyjeździe uczestniczyło od 20 do 48 osób. Odbyło się również praktyczne szkolenie studentów kierunku budownictwo nt.: "Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych" z wykorzystaniem sprzętu GPS zakupionego w ramach Projektu.

Studenci inżynierii środowiska uczestniczyli w 2 wyjazdach technicznych. Dla 20 studentek i studentów kierunku inżynieria środowiska zorganizowano obóz hydrologiczny w Hołnach Mejera. Zajęcia miały na celu zapoznanie studentów ze sprzętem potrzebnym do realizacji zadań, a także wykorzystanie go w warunkach terenowych. Pierwszym zadaniem był pomiar przepływu w rzece Czarna Hańcza, drugie to batymetria jeziora Hołny. Dodatkowo zorganizowano dla większych grup dwa jednodniowe wyjazdy, w czasie których studenci pogłębiali umiejętności praktyczne z zakresu hydrologii. W jednym z wyjazdów uczestniczyło 117 osób, natomiast w drugim brały udział 33 osoby.
Studenci ochrony środowiska brali udział w 2 wyjazdach (w każdym około 80 osób), w trakcie których prowadzone były zajęcia terenowe w cennych przyrodniczo obszarach Polski północno-wschodniej a 20 osób wyjechało na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Państwowej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Dodatkowo w ramach zajęć praktycznych przeprowadzono zajęcia terenowe w ogródku hydrologiczno-meteorologicznym dla 39 osób, a także zajęcia terenowe w oczyszczali hydrobotanicznej w Poczopku dla 84 osób, zajęcia dotyczące rekultywacji terenów po eksploatacji kruszyw naturalnych z wykorzystaniem penetrometru i urządzeń pomiarowych do analizy wód, które odbywały się w formie terenowej i laboratoryjne dla 94 osób oraz praktyczne zajęcia dotyczące wykorzystania analityki mobilnej dla 84 osób. W czasie zajęć w ogródku studentom zaprezentowano wykonane w ramach projektu piezometry oraz nowoczesne urządzenia wykorzystywane w pomiarach stanów wód z automatycznym zapisem wahań zwierciadła wody – diver’y. Studenci mieli również możliwość wykonania analiz parametrów wody bezpośrednio w piezometrze z wykorzystaniem wieloparametrowego miernika. Sprzęt pomiarowy wykorzystany w trakcie zajęć został zakupiony w ramach realizacji Projektu.

W trakcie Projektu baza dydaktyczna Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wzbogaciła się o następujące urządzenia:
• zestaw GPS,
• pH-metr,
• konduktometr,
• pH-metr glebowy,
• konduktometr glebowy,
• penetrometr,
• dwa mierniki wieloparametrowe,
• stacja meteorologiczna,
• młynki hydrometryczne,
• sonda hydroakustyczna.
Urządzenia te były wykorzystywane w trakcie zajęć terenowych, a także przez dyplomantów w czasie wykonywania badań będących podstawą pracy dyplomowej inżynierskiej. Dane meteorologiczne również zostały wykorzystane przez dyplomantów. Również w ramach realizacji projektu sfinansowano zakup 207 pozycji literatury specjalistycznej, w tym obcojęzycznej, dotyczącej badań środowiska oraz metod opracowania danych i interpretacji wyników, które zostały udostępnione uczestnikom Projektu w bibliotece Politechniki Białostockiej.

Liczba absolwentów poszczególnych kierunków wyniosła: na kierunku budownictwo 183 osoby, na kierunku inżynieria środowiska 113 osób, a na kierunku ochrona środowiska 83 osoby.


Szanowni Studenci, Uczestnicy projektu "Kierunki zamawiane 2009-2013",

Przypominam, że dane osobowe wszystkich uczestników projektu, gromadzone do celów ewaluacji projektu, są przekazywane Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Formularzu PEFS 2007, zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jesteśmy zobowiązani do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich zmianach danych osobowych uczestników projektu. W przypadku zmiany danych (np. zmiana adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, itp.) bardzo proszę o składanie poprawionych formularzy z danymi Koordynatorom poszczególnych kierunków.

Z poważaniem,
dr inż. Marta Kosior-Kazberuk
Kierownik projektu

Po trzech i pół roku realizacja projektu dobiega końca. W związku z tym, zapraszamy do zapoznania się danymi statystycznymi dotyczącymi uczestników projektu.

Kierunki zamawiane w liczbach:
Liczba uczestników projektu – 605
Liczba stypendystów na kierunku budownictwo – 112
Liczba stypendystów na kierunku inżynieria środowiska – 59
Liczba stypendystów na kierunku ochrona środowiska – 63
Liczba studentów uczestniczących w kursach wyrównawczych z matematyki – 189
Liczba studentów uczestniczących w kursach wyrównawczych z chemii – 135
Liczba studentów uczestniczących w kursach wyrównawczych z fizyki – 100
Liczba studentów uczestniczących w wyjazdowych praktykach i zajęciach terenowych – 375

Aktualności

 • W zakładce "Działania" dodano sprawozdania z wyjazdu technicznego studentów kierunku inżynieria środowiska w celu zapoznania studentów z automatyką grzejną, produkcją kotłów i grzejników. Zdjęcia można zobaczyć w zakładce Galeria.
 • Do dnia 15 października 2012r.studenci VII semestru studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, ochrona środowiska i inżynieria środowiska, z najwyższą średnią za VI semestr studiów, mogą składać wnioski o stypendium w ramach projektu POKL.04.01.02-00-087/09, tzw. "Kierunki zamawiane", u koordynatorów poszczególnych kierunków.
  Wniosek o stypendium do pobrania na stronie Dokumenty do pobrania
 • W dniu 16 stycznia 2012r. odbyło się szkolenie studentów kierunku budownictwa nt.: "Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych" w ramach zadania 19. Szkolenie miało na celu przybliżyć studentom zasadę działania i wykorzystania w praktyce inżynierskiej pomiarów GPS jako jednej z najnowocześniejszych technik pomiarów satelitarnych pomocnych w rozwiązywaniu licznych zadań inżynierskich. Technologia GPS między innymi umożliwia inwentaryzację obiektów przestrzennych i tworzenie trójwymiarowych modeli przestrzennych terenu, łącznie z wykonaniem jego wizualizacji w systemach informatycznych do tworzenia takich modeli. Zastosowaniem systemu GPS w budownictwie jest także nawigacja maszyn, urządzeń i pojazdów, wykonujących różne funkcje na poszczególnych etapach procesu budowlanego.Włączenie do procesu dydaktycznego tej tematyki, w zakresie teoretycznym i praktycznym, służy podniesieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej, a także poszerza wiedzę i umiejętności studenta oraz przyszłego absolwenta.
 • Zapytanie o ofertę na wynajem autokaru dla grupy studentów w dniu 28.11.2011r (ok. 40 osób) na wyjazd na budowę drogi w Białymstoku (przedłużenie ulicy Piastowskiej). Więcej informacji w dziale Aktualności
 • W dniach 4 i 5 października 2011 roku w ramach realizacji Zadania 6: Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku ochrony środowiska odbyły się zajęcia terenowe "Wykorzystanie analityki mobilnej w ochronie wód – zajęcia praktyczne". Więcej w zakładce zajęcia terenowe oraz w galerii
 • Zapytanie o ofertę na wynajem autokarów dla grupy studentów Ochrony Środowiska (ok. 100 osób) w dniu 30.11.2011 r. do Krynek. Więcej informacji w dziale Aktualności
 • Zapytanie o ofertę na wynajem autokarów dla grupy studentów Inżynierii Środowiska w dniu 21.11.2011r. (140 osób - 3 autokary) - Ełk i 28.11.2011r. (ok. 40 osób) – Warszawa na jednodniowe wyjazdy. Więcej informacji w dziale Aktualności
 • Rozpoczęły się wykłady zamawiane realizowane w ramach Zadania 4: Wykłady ze specjalistami praktykami z ochrony środowiska. Kolejny wykład z cyklu "Problemy współczesnej biologii sanitarnej i biotechnologii" odbędzie się w dniu 4.11.2011 o godz. 13.15 w sali WB-18B. Wykłady z zakresu monitoringu środowiska, odbędą się w dniach: 18.11.2011; 25.11.2011; 9.12.2011 i 16.12.2011 o godz. 13.15 w sali WB-18B.
 • W dniach 26 i 27 listopada 2011 roku odbyły się zajęcia terenowe pt. „Rekultywacja wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych” w ramach Zadania 6: Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku ochrony środowiska. Zdjęcia można obejrzeć w Zakładce Galeria.
 • Zapytanie o ofertę na wynajem autokarów dla grupy studentów. Więcej informacji w dziale Aktualności
 • Do dnia 14 października 2011r.studenci V semestru studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, ochrona środowiska i inżynieria środowiska, z najwyższą średnią za IV semestr studiów, mogą składać wnioski o stypendium w ramach projektu POKL.04.01.02-00-087/09, tzw. "Kierunki zamawiane", u koordynatorów poszczególnych kierunków. Wniosek o stypendium do pobrania na stronie Dokumenty do pobrania
 • Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć w formie wykładu zamawianego dla studentów ochrony środowiska sem. V. Więcej informacji w dziale Aktualności
 • Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć w formie wykładu zamawianego dla studentów budownictwa sem. V. Więcej informacji w dziale Aktualności
 • Zapraszamy do składania ofert na zakup zestawów odczynników Aquanal-plus do oznaczania zawartości jonów. Więcej informacji w dziale Aktualności
 • Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć w formie wykładu zamawianego dla studentów ochrony środowiska sem. V. Więcej wiadomości w dziale Aktualności strony głównej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
 • Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć w formie wykładu zamawianego dla studentów inżynierii środowiska sem. V. Więcej wiadomości w dziale Aktualności
 • W zakładce "Działania" dodano sprawozdanie z wykładów z cyklu Wspólne technologie
 • W zakładce "Działania" dodano sprawozdania z wyjazdów technicznych studentów kierunku budownictwo w celu poznania nowoczesnych metod budowy dróg i autostrad oraz sprawozdanie z wycieczki studentów kierunku ochrona środowiska do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zdjęcia można obejrzeć W zakładce Galeria
 • Do dnia 20 marca 2011r. studenci IV semestru studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, ochrona środowiska i inżynieria środowiska, z najwyższą średnią za III semestr studiów, mogą składać wnioski o stypendium w ramach projektu POKL.04.01.02-00-087/09, tzw. "Kierunki zamawiane", u koordynatorów poszczególnych kierunków
 • Dodano sprawozdanie z wykładu "Zrównoważony rozwój w budownictwie-teoria i praktyka"
 • Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej kursów wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii, które odbyły się w I i II semestrze w ramach projektu POKL.04.01.02-00-087/09. Ankiety można pobrać z działu Dokumenty do pobrania. Wypełnione ankiety prosimy składać u koordynatorów poszczególnych kierunków.
 • Do dnia 15 października 2010r. studenci III semestru studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, ochrona środowiska i inżynieria środowiska, z najwyższą średnią za II semestr studiów, mogą składać wnioski o stypendium w ramach projektu POKL.04.01.02-00-087/09, tzw. "Kierunki zamawiane", u koordynatorów poszczególnych kierunków.
 • "Kariera Inżyniera" - audycje radiowe o projekcie "podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej" do posłuchania na stronie "Kierunki zamawiane 2009-2013" w dziale dźwięki.
 • Została opublikowana lista studentów z kierunku budownictwo, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce w ramach programu "Kierunki zamawiane". Listy studentów wywieszone są w gablocie dziekanatu lub dostępne do pobrania ze strony programu.
 • Została opublikowana lista studentów I roku II sem. kierunku inżynieria środowiska zakwalifikowanych na kurs wyrównawczy z chemii w ramach programu "Kierunki zamawiane". Lista została wywieszona w gablocie z informacjami dot. studentów IŚ. Zajęcia rozpoczynają się dn. 16.03.2010r.
 • Do dnia 15 marca 2010r. studenci II semestru z najwyższą średnią (I roku studiów stacjonarnych) kierunków: budownictwo, ochrona środowiska i inżynieria środowiska mogą składać wnioski o stypendium w ramach projektu POKL.04.01.02-00-087/09, tzw. "Kierunki zamawiane", u koordynatorów poszczególnych kierunków wraz z ankietą zawierającą dane osobowe.
 • Została opublikowana lista studentów zakwalifikowanych na kurs wyrównawczy z fizyki w ramach programu "Kierunki zamawiane". Dotyczy I roku II sem kierunku budownictwo.
 • Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendia naukowe w ramach projektu POKL 4.1.2, proszę zgłaszać się do koordynatorów poszczególnych kierunków po decyzje dotyczące przyznania stypendiów.
 • Mamy przyjemność poinformować, iż w związku z inicjatywą prezentacji dobrych praktyk w ramach interaktywnej galerii projektów www.dotacjenasukces.pl, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało do zaprezentowania realizowany przez nasz Wydział projekt pn. Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

  Spot promocyjny naszego projektu można obejrzeć na stronie www.dotacjenasukces.pl w zakładce dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.