sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Stypendia
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

W trakcie realizacji projektu najlepsi studenci otrzymują stypendia naukowe w wysokości 1000 zł. Stypendia te mają charakter motywacyjny, przyznawane są co semestr, tak aby były dostępne dla jak największej liczby studentek i studentów. Na kierunku budownictwo stypendia co miesiąc otrzymuje 50 studentów, na kierunku inżynieria środowiska stypendia otrzymuje 27 studentów a na kierunku ochrona środowiska stypendia otrzymują 32 osoby. Lista rankingowa jest ustalana na początku każdego semestru wg następujących kryteriów:

  • w przypadku semestru I – według punktów otrzymanych w czasie rekrutacji
  • w przypadku II semestru i następnych – według średniej ważonej ocen uzyskanych w semestrze

Szczegółowe Zasady przyznawania stypendium naukowego można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania.