sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykłady
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Wykład zamawiany nt.: „Budownictwo niskoenergetyczne” cz. II

W dniu 24 października 2012 odbyła się II część cyklu  wykładów zamawianych dotyczących zagadnień związanych z budownictwem niskoenergetycznym. Słuchaczami byli studenci VII semestru kierunku budownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wykład odbył się w ramach zadania 16 projektu „Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-01. Streszczenie.Galeria

Wykłady zamawiane z cyklu Certyfikacja energetyczna, podstawy prawne i metodyka obliczeń

W dniu 12.06.2012 odbył się wykład zamawiany pt. Certyfikacja energetyczna, podstawy prawne i metodyka obliczeń” dla studentów semestru VI inżynierii środowiska. Oprócz podstaw prawnych w trakcie wykładu przedstawiono warunki jakie należy spełnić, aby móc sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz obowiązki spoczywające na osobie sporządzającej taki dokument techniczny. Program wykładu obejmował również metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Pełna treść sprawozdania z wykładu do pobrania tutaj, zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria.

Wykłady zamawiane z cyklu Obszary Natura 2000

W dniach 18.05.2012 i 15.06.2012 odbyły się dwa wykłady poświęcone, istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska, inwestycjom na obszarach Natura 2000. Wykładów wysłuchało 36 studentów i studentek. Zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria.

Wykłady zamawiane z cyklu Monitoring środowiska cz. II

W dniu 11.05.2012 odbył się wykład zamawiany dla studentów IV semestru ochrony środowiska z cyklu „Monitoring środowiska cz. II”. Zajęcia prowadzone w formie wykładu połączonego ze zwiedzaniem laboratoriów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku, pozwoliły na poznanie zakresu badań prowadzonych w WIOŚ oraz sprzętu laboratoryjnego i terenowego, którym dysponuje ta instytucja. W zajęciach wzięło udział 17 studentów i studentek. Zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria.

Wykłady zamawiane z cyklu Budownictwo niskoenergetyczne

W dniu 13 czerwca 2012 odbył się I cykl wykładów zamawianych dotyczących zagadnień związanych z budownictwem niskoenergetycznym. Słuchaczami byli studenci VI semestru kierunku budownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wykład odbył się w ramach zadania 16 projektu „Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00.

Streszczenie

Galeria

Wykłady zamawiane z cyklu Monitoring Środowiska

W listopadzie i grudniu 2011 r. odbyło się 5 wykładów zamawianych z cyklu „Monitoring środowiska”, które zostały zrealizowane w ramach Zadania 4: Wykłady ze specjalistami praktykami z ochrony środowiska. Wykłady poprowadził mgr inż. Grzegorz Bok. Tematyka wykładów obejmowała szczegółową charakterystykę badań dotyczących poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W zajęciach uczestniczyło 82 studentek i studentów. Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

Wykłady zamawiane dotyczące problemów współczesnej biologii sanitarnej i biotechnologii

W dniach 28.10.2011 r. i 04.11.2011 r. odbyły się dwa wykłady zamawiane dotyczące problemów współczesnej biologii sanitarnej i biotechnologii które zostały zrealizowane w ramach Zadania 4: Wykłady ze specjalistami praktykami z ochrony środowiska. Wykłady poprowadził mgr inż. Grzegorz Simson. Tematyka wykładów obejmowała teoretyczne i praktyczne aspekty biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. W zajęciach uczestniczyło 84 studentek i studentów. Zdjęcia są dostępne w zakładce Galeria.

Wykłady zamawiane z cyklu „Wspólne technologie” – część II

W ramach realizacji projektu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w dniach 7.11 – 12.12.2011 odbyły się zajęcia w formie wykładu zamawianego dla studentów Inżynierii Środowiska semestru V z cyklu „Wspólne technologie” – część II. Prelegentem był dr inż. Bohdan Ptoszek. Tematy wykładów obejmowały:
7.11.2011 Oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych metodą osadu czynnego w systemie periodycznym i semiperiodycznym na przykładzie oczyszczalni w Sokółce, Michałowie i Białymstoku
14.11.2011 Zagadnienia rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków pracujących w systemie osadu czynnego
28.11.2011 Systemy oczyszczania małych ilości ścieków na przykładzie oczyszczalni grupowych i indywidualnych
05.12.2011 Jednostkowe procesy oczyszczania ścieków przemysłowych na przykładzie: ekstrakcji, koalescencji, sorpcji w przemyśle tłuszczowym i petrochemicznym
12.12.2011 Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych przemysłowych i komunalnych

Rozwój zrównoważony w budownictwie – część II

W dniu 29 listopada 2011r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył się wykład zamawiany nt „Rozwój zrównoważony w budownictwie – część II” w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej”.
Wykład poprowadził mgr inż. Krzysztof Kuniczuk – kierownik ds. Jakości i Technologii z firmy Cemex Polska sp. z o.o., specjalista – praktyk w zakresie technologii betonu i rozwoju zrównoważonego w budownictwie.
Poruszono wiele zagadnień z zakresu rozwoju zrównoważonego w budownictwie m.in. na temat systemów certyfikacji wielokryterialnej, certyfikatu LEED w Polsce, ekodomów, betonów samozagęszczalnych oraz przedstawiono dwa główne zagadnienia związane z przyspieszeniem procesu budowlanego w świetle zrównoważonego rozwoju oraz system symulacji i monitorowania temperatury, dojrzałości i wytrzymałości betonów.
Wykład uatrakcyjnił program studiów poprzez istotne rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy przyszłych inżynierów o zagadnienia specjalistyczne.
Zdjęcia z wykładu można obejrzeć w zakładce Galeria

Zrównoważony rozwój w budownictwie-teoria i praktyka

W dniu 9 listopada 2010r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbył się wykład zamawiany w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej", nt. "Zrównoważony rozwój w budownictwie-teoria i praktyka", który poprowadził mgr inż. Krzysztof Kuniczuk z firmy CEMEX Polska.
W wykładzie uczestniczyło ok. 200 studentów II roku studiów stacjonarnych, kierunku budownictwo. Studenci uzyskaną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju w budownictwie mogą wykorzystać w swojej przyszłej pracy. Wykład uatrakcyjnił program studiów poprzez istotne rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy przyszłych inżynierów o zagadnienia specjalistyczne.
Zdjęcia z wykładu można obejrzeć w zakładce Galeria

Wspólne technologie

W semestrze letnim 2010/2012 przeprowadzono pierwszą część cyklu wykładów ze specjalistami/praktykami dla studentów kierunku inżynieria środowiska pod hasłem „Wspólne technologie”, których wysłuchało 77 studentów. Wykłady w ilości 10 godzin przeprowadziło 3 specjalistów. Tematy wykładów były następujące:

  • Historia budowy ujęcia Jurowce i dokumentowania zasobów
  • Stan jakości wód płynących w Polsce w aspekcie dyrektywy wodnej i powodziowej
  • Rodzaje systemów kanalizacyjnych – możliwości zastosowania
  • Dobór hydrauliczny systemów tłocznych/ciśnieniowych
  • Uzbrojenie systemów tłocznych