wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Zajęcia Terenowe
 
 
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych

W dniu 14 czerwca 2012r. odbyło się praktyczne szkolenie studentów kierunku budownictwa nt.: "Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych" (Zadanie 19 projektu). Zajęcia z wykorzystaniem zestawu GPS miały na celu przybliżenie studentkom i studentom zasady działania i wykorzystania w praktyce inżynierskiej jednej z najnowocześniejszych technik pomiarów satelitarnych, pomocnych w rozwiązywaniu licznych zadań inżynierskich. Technologia GPS umożliwia inwentaryzację obiektów przestrzennych i tworzenie trójwymiarowych modeli przestrzennych terenu, łącznie z wykonaniem jego wizualizacji w systemach informatycznych przeznaczonych do tworzenia takich modeli. Zastosowaniem systemu GPS w budownictwie jest np. nawigacja maszyn, urządzeń i pojazdów, wykonujących różne funkcje na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Podczas szkolenia studenci mogli samodzielnie uruchomić sprzęt i poznać zakres jego działania.
Włączenie do procesu dydaktycznego tej tematyki, w zakresie teoretycznym i praktycznym, służy podniesieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej, a także poszerza wiedzę i umiejętności studenta oraz przyszłego absolwenta kierunku budownictwo.
Galeria

Zajęcia terenowe w ogródku meteorologiczno-hydrologicznym

W dniu 06.06. 2012 odbyły się zajęcia terenowe ze studentami kierunku ochrona środowiska w ogródku hydrogeologiczno-meteorologicznym w ramach Zadania 5. W zajęciach, które podzielono na 3 tury, wzięło łącznie udział 39 studentek i studentów. Studentom zaprezentowano wykonane w ramach projektu piezometry oraz omówiono przeznaczenie tych urządzeń w badaniach hydrogeologicznych i monitoringu środowiska. Zaprezentowano również urządzenia wykorzystywane w pomiarach stanów zwierciadła, zarówno te tradycyjne – gwizdki hydrogeologiczne, jak i również nowoczesne, z automatycznym zapisem wahań zwierciadła wody – diver’y. Studenci mieli również możliwość wykonania analiz parametrów wody bezpośrednio w piezometrze z wykorzystaniem wieloparametrowego miernika YSI Professional Plus. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem dr inż. Piotra Kondratiuka. Zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria.

Zajęcia terenowe w oczyszczalni hydrobotanicznej w Poczopku

W dn. 30 listopada 2011 r. odbył się wyjazd do Poczopka koło Krynek w celu przedstawienia studentom działania oczyszczalni hydrobotanicznej przy siedzibie Nadleśnictwa Krynki. W trakcie zajęć terenowych studenci oprócz wysłuchania wykładu na temat zasad działania oczyszczalni, wykonali analizy wody wypływającej z oczyszczalni pod nadzorem merytorycznym dr inż. Iwony Skoczko. W celu oceny parametrów chemicznych wody studenci wykorzystali sprzęt i odczynniki zakupione w ramach Projektu. W zajęciach uczestniczyło 84 studentek i studentów. Zajęcia z wyjazdu można zobaczyć w zakładce Galeria

Rekultywacja wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych

W dniach 26 i 27 października 2011 roku odbyły się zajęcia terenowe pt. "Rekultywacja wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych" w ramach Zadania 6: Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku ochrony środowiska. Zajęcia terenowe przeprowadzone zostały na obszarze wyrobiska po eksploatacji żwiru w okolicy wsi Grabówka. Studenci w czasie zajęć poznali działanie penetrometru, którego zakup został sfinansowany w ramach Projektu. Studenci przeprowadzili pomiary zwięzłości gruntu, określili skład granulometryczny utworów w warstwie powierzchniowej oraz pobrali próbki utworu do dalszych analiz chemicznych w laboratorium, gdyż specyfika badań chemicznych gleb nie pozwala na wykonanie ich w terenie. Jednocześnie studenci w czasie zajęć terenowych wykorzystując zakupiony w ramach Projektu sprzęt i odczynniki wykonali oznaczenia podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody, która występuje na obszarze wyrobiska. Zdjęcia z zajęć terenowych można obejrzeć w Zakładce Galeria.

Wykorzystanie analityki mobilnej w ochronie wód – zajęcia praktyczne

W dniach 4 i 5 października 2011 roku w ramach realizacji Zadania 6: Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku ochrony środowiska odbyły się zajęcia terenowe "Wykorzystanie analityki mobilnej w ochronie wód – zajęcia praktyczne". W trakcie zajęć odbyła się prezentacja sprzętu zakupionego w ramach Projektu, omówione zostały możliwości zastosowania analityki mobilnej w określaniu stanu środowiska przyrodniczego, porównana analitykę mobilną z tradycyjnymi laboratoryjnymi metodami analizy pobranych próbek a także omówiono parametry stanu środowiska określanych przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu. Następnie studenci odbyli praktyczne ćwiczenia z obsługi sprzętu w otwartym kanale "burzowym" przy ul. Pogodnej, do którego trafiają również ścieki komunalne. Oprócz zakupionych mierników wykorzystywano również będący w posiadaniu Katedry fotometr LF205 i zakupione w ramach Projektu zestawy odczynników chemicznych. Zdjęcia można obejrzeć w zakładce Galeria

Rekultywacja wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych - badania laboratoryjne

W dniach 16, 17, 23 i 24 listopada 2011 roku odbyły się zajęcia laboratoryjne w ramach zajęć pt. „Rekultywacja wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych” w ramach Zadania 6: Zajęcia terenowe doskonalące umiejętności praktyczne studentów kierunku ochrony środowiska. Na zajęciach laboratoryjnych studenci przygotowali wyciąg w 0,03 N kwasie octowym, następnie w wyciągu oznaczali zawartość chlorków, azotanów, jonów amonowych oraz fosforanów. Jednocześnie studenci mierzyli pH w gleby w roztworze wodnym. Badania laboratoryjne uzupełniły badania terenowe i zostaną wykorzystane na zajęciach do przygotowania projektu rekultywacji biologicznej wyrobiska po eksploatacji żwiru. Zdjęcia z zajęć laboratoryjnych są dostępne w Galerii

Obóz hydrologiczny

W związku z realizacją zadania 13 „Zajęcia terenowe udoskonalające umiejętności praktyczne w zakresie hydrologii studentów kierunku Inżynieria Środowiska” w ramach realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w dniach 12-18 września w Hołnach Mejera odbyły się zajęcia terenowe z hydrologii studentów Inżynierii Środowiska. Brało w nich udział 20 osób. Zajęcia miały na celu zapoznanie studentów ze sprzętem potrzebnym do realizacji zadań, a także wykorzystanie go w warunkach terenowych. Pierwszym zadaniem był pomiar przepływu w rzece Czarna Hańcza, drugie to batymetria jeziora Hołny. Niezbędny do realizacji programu był sprzęt: tachimetr NIKON, zestaw niwelacyjny, młynki hydrometryczne, sonda hydroakustyczna, taśma i ruletka. Zdjęcia z wyjazdu można zobaczyć w Galerii

Zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

W związku z realizacją zadania 13 "Zajęcia terenowe udoskonalające umiejętności praktyczne w zakresie hydrologii studentów kierunku Inżynieria Środowiska" w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej" w dniu 21 i 28 listopada 2011 odbyły się dwa jednodniowe zajęcia terenowe (wyjazdy techniczne), których celem było doskonalenie umiejętności z zakresu hydrologii w obiektach zamkniętych, a w szczególności, zapoznanie z problematyką ochrony wód i gospodarki wodnej w kontekście przepływów hydrologicznych oraz przeprowadzenie analizy charakterystycznych przepływów związanych z oczyszczaniem ścieków. W dniu 21 listopada odbył się wyjazd techniczny wszystkich studentów V sem. Inżynierii Środowiska do Ełku przez Korycin, Jasionówkę, Mońki, Bargłów Kościelny (region północno-wschodniej Polski). W poszczególnych miejscowościach studenci doskonalili umiejętności praktyczne w funkcjonujących obiektach inżynierskich. W dniu 28 listopada 2011r. odbyły się kolejne zajęcia terenowe dla studentów III roku kierunku inżynierii środowiska. Studenci rozwijali umiejętności z zakresu hydrologii w obiektach zlokalizowanych w Warszawie - Stacja Uzdatniania Wody „Gruba Kaśka” oraz filtry. Zdjęcia z wyjazdów można zobaczyć w Galerii