ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Kierunki Zamawiane 2009-2013
 
 
 
Informacje ogólne
 

EFS

Projekt:
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie
UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

banner

1 października 2009 r. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska przystąpił do realizacji projektu pt. "Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej". Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2013 r.

Projekt jest skierowany do wszystkich studentów kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska, którzy rozpoczęli studia stacjonarne w roku akademickim 2009/2010. Udział w zadaniach jest uzależniony jedynie od spełniania warunków kwalifikujących do uczestnictwa w poszczególnych programach i przedsięwzięciach. Celem jest zwiększenie liczby absolwentów wymienionych kierunków oraz podniesienie wartości absolwentów WBiIŚ na rynku pracy.

Realizacji celu posłuży:

  • stworzenie programu stypendialnego dla najlepszych studentów poszczególnych kierunków (łącznie 109 stypendiów w każdym semestrze)
  • wdrożenie edukacyjnej oferty wyrównawczej z matematyki, fizyki i chemii (w I i II semestrze studiów)
  • podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez dodatkowe wykłady prowadzone przez naukowców o uznanym dorobku w kraju i za granicą oraz przez specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym
  • organizowanie wyjazdów technicznych do wybranych obiektów w Polsce i za granicą
  • organizowanie zajęć terenowych doskonalących umiejętności praktyczne studentów
  • rozbudowa bazy naukowo-badawczej dostępnej dla studentów

Oczekiwane rezultaty projektu to:

  • podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • poszerzenie wiedzy i zwiększeni umiejętności praktycznych studentów i absolwentów zamawianych kierunków

Zakończenie projektuW dniu 31.03.2013 został zakończony projekt Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej” w ramach umowy o dofinansowanie UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Projekcie uczestniczyło w sumie 605 studentów, w tym 310 osób na kierunku budownictwo, 156 osób na kierunku inżynieria środowiska i 139 osób na kierunku ochrona środowiska. Studenci w pierwszym roku Projektu mieli możliwość uczestniczenia w kursach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii. W kursie wyrównawczym z matematyki prowadzonym na wszystkich trzech kierunkach wzięło udział 189 osób, w kursie wyrównawczym z fizyki prowadzonym dla studentów kierunku budownictwo wzięło udział 100 osób a w kursie wyrównawczym z chemii przeprowadzonym dla studentów inżynierii środowiska i ochrony środowiska uczestniczyło 135 osób. Kursy wyrównawcze miały na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentek i studentów (wyrównanie szans w procesie kształcenia). Kwalifikacja na kursy odbyła się na podstawie testów odrębnych dla poszczególnych kierunków. Zajęcia były prowadzone w formie ćwiczeń audytoryjnych w grupach 20 osobowych przez doświadczonych dydaktyków z poszczególnych przedmiotów.

W ciągu trzech i pół roku, w każdym semestrze, 109 studentek i studentów otrzymywało stypendia naukowe o charakterze motywacyjnym. Stypendia miały charakter motywacyjny, były przyznawane co semestr, aby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. Łącznie, na kierunku budownictwo było 112 stypendystek i stypendystów, a na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona środowiska, odpowiednio 59 i 63 osoby.
Studenci, w ramach Projektu, mieli okazję uczestniczyć w wykładach zamawianych prowadzonych przez specjalistów/praktyków. Dla studentów kierunku budownictwo przeprowadzono 2 cykle wykładów o łącznym czasie trwania 22 godziny, w których uczestniczyło od 137 do 194 studentów i studentek. Dla studentów kierunku inżynieria środowiska przeprowadzono również 2 cykle wykładów o łącznej liczbie godzin 24, w których wzięło udział średnio po 60 osób. Studenci kierunku ochrona środowiska uczestniczyli w 3 cyklach wykładów o łącznej liczbie godzin 20.
Studenci poszczególnych kierunków mieli również okazję uczestniczyć w wyjazdach technicznych i zajęciach terenowych. Studenci kierunku budownictwo uczestniczyli w 6 wyjazdach technicznych o zróżnicowanej tematyce. W każdym wyjeździe uczestniczyło od 20 do 48 osób. Odbyło się również praktyczne szkolenie studentów kierunku budownictwo nt.: "Trójwymiarowe realizacyjno-inwestycyjne pomiary GPS obiektów budowlanych" z wykorzystaniem sprzętu GPS zakupionego w ramach Projektu.

Studenci inżynierii środowiska uczestniczyli w 2 wyjazdach technicznych. Dla 20 studentek i studentów kierunku inżynieria środowiska zorganizowano obóz hydrologiczny w Hołnach Mejera. Zajęcia miały na celu zapoznanie studentów ze sprzętem potrzebnym do realizacji zadań, a także wykorzystanie go w warunkach terenowych. Pierwszym zadaniem był pomiar przepływu w rzece Czarna Hańcza, drugie to batymetria jeziora Hołny. Dodatkowo zorganizowano dla większych grup dwa jednodniowe wyjazdy, w czasie których studenci pogłębiali umiejętności praktyczne z zakresu hydrologii. W jednym z wyjazdów uczestniczyło 117 osób, natomiast w drugim brały udział 33 osoby.
Studenci ochrony środowiska brali udział w 2 wyjazdach (w każdym około 80 osób), w trakcie których prowadzone były zajęcia terenowe w cennych przyrodniczo obszarach Polski północno-wschodniej a 20 osób wyjechało na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Państwowej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Dodatkowo w ramach zajęć praktycznych przeprowadzono zajęcia terenowe w ogródku hydrologiczno-meteorologicznym dla 39 osób, a także zajęcia terenowe w oczyszczali hydrobotanicznej w Poczopku dla 84 osób, zajęcia dotyczące rekultywacji terenów po eksploatacji kruszyw naturalnych z wykorzystaniem penetrometru i urządzeń pomiarowych do analizy wód, które odbywały się w formie terenowej i laboratoryjne dla 94 osób oraz praktyczne zajęcia dotyczące wykorzystania analityki mobilnej dla 84 osób. W czasie zajęć w ogródku studentom zaprezentowano wykonane w ramach projektu piezometry oraz nowoczesne urządzenia wykorzystywane w pomiarach stanów wód z automatycznym zapisem wahań zwierciadła wody – diver’y. Studenci mieli również możliwość wykonania analiz parametrów wody bezpośrednio w piezometrze z wykorzystaniem wieloparametrowego miernika. Sprzęt pomiarowy wykorzystany w trakcie zajęć został zakupiony w ramach realizacji Projektu.

W trakcie Projektu baza dydaktyczna Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wzbogaciła się o następujące urządzenia:
• zestaw GPS,
• pH-metr,
• konduktometr,
• pH-metr glebowy,
• konduktometr glebowy,
• penetrometr,
• dwa mierniki wieloparametrowe,
• stacja meteorologiczna,
• młynki hydrometryczne,
• sonda hydroakustyczna.
Urządzenia te były wykorzystywane w trakcie zajęć terenowych, a także przez dyplomantów w czasie wykonywania badań będących podstawą pracy dyplomowej inżynierskiej. Dane meteorologiczne również zostały wykorzystane przez dyplomantów. Również w ramach realizacji projektu sfinansowano zakup 207 pozycji literatury specjalistycznej, w tym obcojęzycznej, dotyczącej badań środowiska oraz metod opracowania danych i interpretacji wyników, które zostały udostępnione uczestnikom Projektu w bibliotece Politechniki Białostockiej.

Liczba absolwentów poszczególnych kierunków wyniosła: na kierunku budownictwo 183 osoby, na kierunku inżynieria środowiska 113 osób, a na kierunku ochrona środowiska 83 osoby.