wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Ogólne zasady rekrutacji
 
 
 

Przyjęcie na studia odbędzie się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach limitu miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości („stara matura”) lub wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego („nowa matura”).

W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot zdany najlepiej.

Gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów przekroczy limit miejsc, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium kwalifikacji – średnia arytmetyczna z ocen końcowych uzyskanych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (wyniki klasyfikacji końcowej bez uwzględnienia oceny z zachowania oraz religii/etyki).

Użyta w tekście Informatora nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

Od roku akademickiego 2006/2007 studia na Politechnice Białostockiej prowadzone są w systemie dwustopniowym, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) mają możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim (studia II stopnia).

W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieruchomienia kierunku studiów.

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności.

„NOWA MATURA” od 2007 roku

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, natomiast zmniejsza jego szanse na przyjęcie.

W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.

„NOWA MATURA” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006)

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, natomiast zmniejsza jego szanse na przyjęcie.

W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.

W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym wymaganych przedmiotów lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że odpowiednio M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

„STARA MATURA”

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, natomiast zmniejsza jego szanse na przyjęcie.

W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości wymaganych przedmiotów lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione oceny końcowe ze świadectwa dojrzałości. Przyjmuje się, że odpowiednio M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej organizowanej przez Biuro IB w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez OKE („nowa matura”). Przeliczanie wyniku matury międzynarodowej odbywa się zgodnie z zasadą przedstawioną poniżej.

MATURA DWUJĘZYCZNA

Kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę punktów z poziomu podstawowego (100), natomiast do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

EGZAMINY WSTĘPNE

Na egzamin wstępny z rysunku na kierunki: architektura krajobrazu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, długopis, dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, zestaw ołówków i gumkę do ścierania.

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu składa się z jednego zadania, polegającego na wykonaniu rysunku odręcznego sprawdzającego wyobraźnię przestrzenną oraz wrażliwość estetyczną kandydata. Zadanie trwa 120 minut i jest oceniane w skali od 0 do 200 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu z rysunku uznaje się zdobycie nie mniej niż 50 punktów.

OLIMPIJCZYCY

Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w 2008 roku i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, turniejów i konkursów, mogą być przyjęci na studia z pominięciem konkursu świadectw. Zobacz wykaz olimpiad.

OBLICZANIE LICZBY PUNKTÓW

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorem rekrutacyjnym, w celu ujednolicenia listy rankingowej przyjmuje się następujące przeliczenia:

a) wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych:

liczba punktów = procent wyniku

b) wyniki egzaminu dojrzałości wyrażone w punktach w skali do 100 punktów:

liczba punktów = wynik egzaminu

c) oceny:

skala 6-stopniowa skala 5-stopniowa
ocena liczba punktów ocena liczba punktów
celująca 100
bardzo dobra 86 bardzo dobra 100
dobra 70 dobra 70
dostateczna 50 dostateczna 40
dopuszczająca (mierna) 30

d) wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy
ocena 2 3 4 5 6 7
liczba punktów 30 40 55 70 85 100
poziom rozszerzony
ocena 1 2 3 4 5 6 7
liczba punktów 10 25 40 55 70 85 100

ODWOŁANIA

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.