sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Organizacja Procesu Dydaktycznego
 
 
 
Organizacja procesu dydaktycznego
 

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 257/14

Lp.

Dokument

Termin sporządzenia

Organ sporządzający

Uwagi

1.

Plany studiów

1. 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia – wydziały spełniające wymagania określone w art.11 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

2. 7 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia – wydziały nie spełniające wymagań określonych w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Rada Wydziału

Uchwała Senatu Nr 4/46//2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie „Wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać plany studiów i programy nauczania na studiach I i II stopnia”.

2.

Zasady organizacji procesu

dydaktycznego

czerwiec - lipiec danego roku akademickiego na następny rok akademicki

Senat PB

Uchwała Senatu w sprawie zasad organizacji procesu dydaktycznego.

3.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad organizacji procesu dydaktycznego zgodna z Uchwałą Senatu w tej sprawie

do końca września każdego roku akademickiego

Rada Wydziału

1. Postanowienia Rady Wydziału zgodne z Uchwałą Senatu w sprawie zasad organizacji procesu dydaktycznego.

2. Uchwałę należy złożyć do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki.

4.

Wniosek o świadczenie „wzajemnej dydaktyki” oraz odpowiedź na wniosek

do końca sierpnia każdego roku

Dziekan Wydziału

1. Wzór wniosku o świadczenie wzajemnej dydaktyki – zał. nr 4 do zarządzenia

2. Wzór odpowiedzi na wniosek o świadczenie wzajemnej dydaktyki – zał. nr 5 do zarządzenia

5.

Zestawienie rocznych zadań dydaktycznych

minimum 7 dni przed rozpoczęciem danego semestru

Katedra/Zakład/Jednostka Międzywydziałowa

1. Wzór zestawienia rocznych zadań dydaktycznych - zał. nr 6 i 7 do zarządzenia.

2. Zestawienie należy złożyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki; każdorazową zmianę w zestawieniach rocznych zadań dydaktycznych należy niezwłocznie zgłosić do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki.

6.

Oświadczenie nauczyciela akademickiego o:

1. wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym

2. wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych ponad roczne pensum dydaktyczne w ramach godzin ponadwymiarowych – dotyczy nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku.”

przed rozpoczęciem danego semestru

Katedra /Zakład /Jednostka Międzywydziałowa

Wzór oświadczenia:

1. o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym - zał. nr 8 do zarządzenia

2. o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych ponad roczne pensum dydaktyczne w ramach godzin ponadwymiarowych – dotyczy nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku – zał. nr 9 do zarządzenia

Dokument pozostaje na wydziale / w jednostce międzywydziałowej.

7.

Rozkład zajęć dydaktycznych

min. 3 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze

Osoba/y upoważniona/e przez dziekana do sporządzania rozkładu zajęć dydaktycznych

1. Sporządzony zgodnie z wytycznymi do rozkładu zajęć dydaktycznych Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

2. Rozkład zajęć dydaktycznych należy złożyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki; każdą zmianę w rozkładzie zajęć dydaktycznych należy niezwłocznie zgłosić do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki.

8.

Indywidualna karta przydziału prac dyplomowych

do 15 grudnia danego roku akademickiego

(do 28 lutego w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim)

Katedra/Zakład/Dziekanat

1. Wzór indywidualnej karty przydziału prac dyplomowych - zał. nr 10 do zarządzenia

2. Dokument pozostaje na wydziale.

9.

Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych

bezpośrednio po zakończeniu semestru

Katedra/Zakład /Dziekanat /Jednostka Międzywydziałowa

1. Wzór sprawozdania z realizacji zajęć dydaktycznych określony zarządzeniem rektora.

2. Sprawozdania należy złożyć do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki do dnia:

- 15 marca - dotyczy sprawozdań za semestr zimowy;

- 30 września - dotyczy sprawozdań za semestr letni.

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki przekazuje sprawozdania z realizacji zajęć dydaktycznych do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki a następnie przekazuje sprawozdania na wydział / jednostce międzywydziałowej.

10.

Wykaz członków komisji o funkcji Promotor/Recenzent

bezpośrednio po obronie

Dziekanat

Wzór Wykaz członków komisji pełniących funkcję Promotora /Recenzenta - zał. nr 11 do zarządzenia

Dokument sporządzany w systemie USOS.

11.

1. Rozliczenie godzin dydaktycznych i prac dyplomowych pracowników etatowych w PB (studia stacjonarne i niestacjonarne).

2. Zestawienie dopłat do wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia

po rozpoczęciu semestru na bieżąco aktualizowane

Katedra/Zakład /Dziekanat/ Jednostka Międzywydziałowa

Wzór:

1. rozliczenia godzin dydaktycznych i prac dyplomowych pracowników etatowych w PB (studia stacjonarne i niestacjonarne) – zał. nr 12 i 13 do zarządzenia

2. zestawienia dopłat do wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia - zał. nr 14 do zarządzenia

Dokumenty pozostają na wydziale / w jednostce międzywydziałowej.

12.

Zlecenie wypłaty z tytułu godzin ponadwymiarowych (w tym z tytułu prowadzenia prac dyplomowych)

po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki sprawozdań z realizacji zadań dydaktycznych oraz sporządzeniu rozliczenia godzin dydaktycznych i prac dyplomowych, o których mowa w wierszu nr 10

Katedra/Zakład/Dziekanat/ Jednostka Międzywydziałowa

1. Wzór zlecenia wypłaty - zał. nr 15 do zarządzenia.

2. Katedra/Zakład/Dziekanat/Jednostka Międzywydziałowa wnioski na zlecenia wypłaty składa do Działu Spraw Personalnych (Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych)

3. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (w tym godziny z tytułu prowadzenia prac dyplomowych) następuje raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, na podstawie złożonych wniosków na zlecenia wypłaty.

13.

Zlecenie:

wypłaty dopłat do wynagrodzenia

po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki sprawozdań z realizacji zadań dydaktycznych oraz sporządzeniu zestawienia dopłat do wynagrodzenia

Katedra/Zakład/Dziekanat/ Jednostka Międzywydziałowa

Wzór:

zlecenia wypłaty dopłat do wynagrodzenia – zał. nr 16 do zarządzenia,

Katedra wydziału /dziekanat /jednostka międzywydziałowa wnioski na zlecenia wypłaty składa do Działu Spraw Personalnych (Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych)

Wypłata wynagrodzenia z tego tytułu następuje w terminie wypłat wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

14.

Zlecenie:

wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

po złożeniu przez nauczyciela akademickiego sprawozdania z realizacji zawodowych praktyk studenckich i zatwierdzeniu go przez Dziekana Wydziału

Osoba/y upoważniona/e przez Dziekana do sporządzania zlecenia wypłaty

Wzór:

zlecenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia – zał. nr 17 do zarządzenia,

Wnioski na zlecenia wypłaty wydział składa do Działu Spraw Personalnych (Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych) .

15.

1. Rozliczenie godzin dydaktycznych i prac dyplomowych pracowników etatowych PB (studia stacjonarne i niestacjonarne) - rozliczenie poprzedniego roku akademickiego.

2. Zestawienie dopłat do wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia - zestawienie z poprzedniego roku akademickiego

do dnia 15 grudnia każdego roku

Katedra/Zakład/Dziekanat/ Jednostka Międzywydziałowa

1. Wzór rozliczenia godzin dydaktycznych i prac dyplomowych pracowników etatowych PB oraz zestawienie dopłat do wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia przekazuje na wydziały Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki do 30 czerwca każdego roku.

2. Katedra / Zakład / Dziekanat / Jednostka Międzywydziałowa do 15 grudnia każdego roku rozliczenie oraz zestawienie składa do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki. W wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki na podstawie danych z wydziałów/jednostek międzywydziałowych sporządza zestawienie zbiorcze uczelni.