sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 
 
 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej współpracy przedsiębiorstwa Danwood S.A. organizuje Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa (III edycja).
Zajęcia poprowadzą najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec.

CEL STUDIÓW
Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa jest przekazanie jego słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy menedżerskiej związanej z realizacją przedsięwzięć budowlanych oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy  w praktyce na różnych szczeblach kierowania przygotowaniem i realizacją budowy.  

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw budowlanych,
 • inżynierów budownictwa kontynuujących naukę na studiach II stopnia,
 • absolwentów studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich) kierunku budownictwo,
 • inżynierów budownictwa z dłuższym stażem zawodowym w przedsiębiorstwach zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych co może stanowić podstawę awansu zawodowego absolwentów.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • czas trwania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa wynosi 2 semestry (październik 2017 - lipiec 2018)
 • zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym (soboty i niedziele) 10 - 11 zjazdów,
 • słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców Politechniki Białostockiej, doświadczonych ekspertów Danwood S.A. oraz doskonałych praktyków z Niemiec,
 • liczba miejsc ograniczona - 30,
 • studia w całości finansuje Danwood S.A.
 • Procedura rekrutacyjna przeprowadzona będzie przy współudziale przedsiębiorstwa Danwood S.A. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej - lipiec - wrzesień 2017.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Fizyka budowli
Instalacje w budownictwie energooszczędnym
Kosztorysowanie robót budowlanych
Logistyka
Projektowanie elementów konstrukcji
Standardy instalacyjne domów jednorodzinnych
Zarządzanie kapitałem ludzkim w budownictwie
Komunikacja interpersonalna
Marketing w budownictwie
Negocjacje i podejmowanie decyzji
Przygotowanie i realizacja budowy. Odbiory jakościowe prac
Przywództwo i zarządzanie zespołem budowlanym
Zarządzanie projektami
Język niemiecki

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister budownictwa, magister inżynier budownictwa, inżynier budownictwa)
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie-kwestionariusz o przyjęcie na Studia Podyplomowe
 • CV kandydata;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł;
 • 1 zdjęcie;
 • ksero dokumentu tożsamości.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
mgr Artur Kozłowski
Dziekanat Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Termin składania dokumentów upływa 30 września 2017 r.

KOSZTY:
Kandydat ponosi jedynie koszt wpisowego (100 zł). Koszt studiów (3900 zł) w całości finansuje Danwood S.A.

Wpisowe należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok,
Tytuł przelewu:
Wydział Zarządzania Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
Kwota: 100 zł
Nr rachunku: 12124011541111000021487734 Bank - PeKaO S.A.

Więcej informacji:
e-mail: a.kozlowski@pb.edu.pl
tel. 85 746 98 14