pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej
 
 
 

Projekt:

"Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej" w ramach umowy o dofinansowanie UDA – POKL.04.01.02-00-087/09-00

1 października 2009 r. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska przystąpił do realizacji projektu pt. "Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej". Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2013 r.

Projekt jest skierowany do wszystkich studentów kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska, którzy rozpoczęli studia stacjonarne w roku akademickim 2009/2010. Udział w zadaniach jest uzależniony jedynie od spełniania warunków kwalifikujących do uczestnictwa w poszczególnych programach i przedsięwzięciach. Celem jest zwiększenie liczby absolwentów wymienionych kierunków oraz podniesienie wartości absolwentów WBiIŚ na rynku pracy.

Realizacji celu posłuży:

  • stworzenie programu stypendialnego dla najlepszych studentów poszczególnych kierunków (łącznie 109 stypendiów w każdym semestrze)
  • wdrożenie edukacyjnej oferty wyrównawczej z matematyki, fizyki i chemii (w I i II semestrze studiów)
  • podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez dodatkowe wykłady prowadzone przez naukowców o uznanym dorobku w kraju i za granicą oraz przez specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym
  • organizowanie wyjazdów technicznych do wybranych obiektów w Polsce i za granicą
  • organizowanie zajęć terenowych doskonalących umiejętności praktyczne studentów
  • rozbudowa bazy naukowo-badawczej dostępnej dla studentów

Oczekiwane rezultaty projektu to:

  • podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • poszerzenie wiedzy i zwiększeni umiejętności praktycznych studentów i absolwentów zamawianych kierunków