ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Pomoc socjalna
 
 
 

POMOC MATERIALNA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKI 2017/2018

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów.

Wnioski należy składać  od 19.02.2018 r. do 05.03.2018 r. w pokoju nr 10.

Formy  pomocy:


·          stypendium socjalne,

·          stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

·          stypendium rektora dla najlepszych studentów,

·          zapomogi.

Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu w/w świadczeń na więcej niż jednym kierunku do każdego wniosku - załącznik nr 1


W roku akademickim 2017/2018 wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem  przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej.


Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć konto osobiste i przedstawić w dziekanacie jego numer.

W uzasadnionych przypadkach  WKS może zażądać doręczenia  opinii  Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.


Wydziałowa Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji materialnej studenta.Kontakt:

Stypendia socjalne, specjalne, zapomogi

mgr Justyna Kołoszko

tel.  0 85 746 96 65

e-mail   j.koloszko@pb.edu.pl


Stypendia rektora dla najlepszych studentów

mgr Katarzyna Zgudko-Perkowska

tel. 0 85 746 96 66

e-mail k.zgudko@pb.edu.pl