pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Practical Work Program Stażowy
 
 
 

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +


O PROJEKCIE :

Nazwa projektu: "PRACTICAL WORK_Program stażowy dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej"

Projekt uzyskał finansowanie w konkursie numer POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01 marca 2018r. - 31 grudnia 2019r.

Całkowita wartość projektu: 1 652 495,04 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 602 920 zł

Wkład własny: 49 574,86 zł


Cel projektu :

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.


Charakterystyka projektu :

Projekt PRACTICAL WORK jest skierowany do 178 najlepszych, nie pracujących studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz inżynieria rolno-spożywcza i leśna, . Wsparciem nie będą objęci uczestnicy programu Erasmus Plus +.
Projekt przewiduje sfinansowanie 2-miesięcznych staży (w wymiarze 320 godzin) w  przedsiębiorstwach krajowych prowadzących działalność w sektorach związanych z kierunkami studiów objętymi projektem. Staże będą odbywały się w okresie wakacyjnym w terminie 20 czerwca - 20 września odpowiednio 2018r. i 2019r. W ramach realizacji projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów wynagrodzenia stażysty, opiekuna stażysty, zakwaterowania stażysty, dojazdu na staż, ubezpieczenia stażysty, kosztów badań lekarskich, według stawek i zasad określonych w regulaminie projektu.

W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:

termin I: 03.2018r.-04.2018r.
termin  II: 03.2019r.-04.2019r.

Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za potwierdzone osiągnięcia w konkursach, działalność w samorządzie studenckim czy kole naukowym lub wolontariat.

Realizacja wysokiej jakości 8-tygodniowych programów stażowych  u pracodawców pozwoli uczestnikom na pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy specjalistycznej, będzie okazją do korzystania z innowacji technologicznych oraz umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności, tak poszukiwanych i pożądanych na rynku pracy.
Staż będzie ukierunkowany na zdobycie niezbędnych praktycznych umiejętności wynikających bezpośrednio z efektów kształcenia obowiązujących na kierunkach objętych projektem (Bud, IŚ, AK, IRSiL).KONTAKT :


Koordynator Projektu
Dr inż. Edyta Pawluczuk e-mail: e.pawluczuk@pb.edu.pl

Biuro Obsługi Projektu
Specjaliści ds rekrutacji:
dr inż. Dariusz Wawrentowicz e-mail: d.wawrentowicz@pb.edu.pl
dr inż. Jolanta Niedzielko e-mail: j.niedzielko@pb.edu.pl

Specjalista ds Badania Indywidualnych Kompetencji:
dr inż. Maria Walery e-mail: m.walery@pb.edu.pl

Specjaliści ds umów stażowych i kontaktu z pracodawcami:
dr inż. Ewa Ołdakowska e-mail: e.oldakowska@pb.edu.pl
mgr inż. Nina Szklennik e-mail: n.szklennik@pb.edu.pl

Specjalista ds administracji i ewaluacji:
mgr inż. Dołżyńska Magdalena e-mail: m.dolzynska@pb.edu.pl

Obsługa administracyjna staży:
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45E

mgr Dorota Maleszewska, pok. WB-239, e-mail: d.maleszewska@pb.edu.pl
tel. 85 746 96 00, tel. kom. 571 443 125

mgr Anna Gryniewicka, pok. WB-105,  e-mail: a.gryniewicka@pb.edu.pl
tel. 85 746 96 33

Obsługa finansowa projektu:
mgr Jolanta Jarmołowicz

Obsługa administracyjna projektu - Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych:
mgr inż. Beata Weremijewicz