sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Rekrutacja na studia I stopnia
 
 
 
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia:

Kierunek studiów: Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
architektura krajobrazu - I etap: egzamin z rysunku
- II etap:
 • jeden przedmiot do wyboru spośród:
  matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia
 • język obcy nowożytny
budownictwo
 • jeden przedmiot do wyboru spośród:
  matematyka, fizyka, chemia
 • język obcy nowożytny
gospodarka przestrzenna
 • jeden przedmiot do wyboru spośród:
  matematyka, biologia, geografia
 • język obcy nowożytny
inżynieria środowiska
 • jeden przedmiot do wyboru spośród:
  matematyka, fizyka, chemia
 • język obcy nowożytny
ochrona środowiska
 • jeden przedmiot do wyboru spośród:
  matematyka, biologia, fizyka, chemia
 • język obcy nowożytny

Harmonogram rekrutacji:

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2010/2011

1. Rejestracja kandydatów na poszczególne kierunki studiów (system IRK)

- od 05.05.2010r. do 17.06.2010r. – kandydaci zdający egzamin wstępny

- od 05.05.2010r. do 05.07.2010r. – pozostali kandydaci

2. Wnoszenie opłat rekrutacyjnych

- do 17.06.2010r. – kandydaci zdający egzamin wstępny

- do 05.07.2010r.pozostali kandydaci

3. Dostarczanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dokumentów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw (olimpijczycy) – do 17.06.2009r.

4. Egzaminy wstępne

§ na kierunek architektura krajobrazu (studia stacjonarne)

- 23.06.2010r.: 1200- egzamin z rysunku

5. Wpisywanie przez kandydatów wyników maturalnych do systemu IRK

- do 05.07.2010r.

6. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 09.07.2010r.

7. Składanie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (potwierdzenie chęci studiowania)

- od 10.07.2010r. do 16.07.2010r.

8. Składanie, do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, podań (wraz z kompletem dokumentów) o przyjęcie w ramach wolnych miejsc przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia

- od 10.07.2010r. do 17.07.2010r.

9. Ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów – 20.07.2010r.HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2010/2011

1. Rejestracja kandydatów na poszczególne kierunki studiów (system IRK)

- od 05.05.2010r. do 16.09.2010r.

2. Wnoszenie opłat rekrutacyjnych

- do 16.09.2010r.

3. Wpisywanie przez kandydatów wyników matutalnych do systemu IRK

do 16.09.2010r.

4. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

20.09.2010r.

5. Składanie, dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (potwierdzenie chęci studiowania)

- od 21.09.2010r. do 27.09.2010r.

6. Ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów – 29.09.2010r.

Dokumenty rekrutacyjne:

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów stanowią:

 • formularz podania wydrukowany z systemu rejestrującego IRK,świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających „nową maturę”) lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku studiów (wydane np. przez lekarza rodzinnego),
 • dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o wymiarze 37 mm ´ 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, identyczne ze zdjęciem wgranym do systemu IRK
 • kserokopia dowodu osobistego – 1 i 2 strona (w przypadku, gdy kandydat nie posiada dowodu osobistego, należy złożyć kserokopię innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • dowód wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
  • 120 zł - kandydaci, którzy zdają egzaminy wstępne z rysunku,
  • 85 zł - pozostali kandydaci.
 • Wymagane dokumenty należy składać w wiązanej teczce, na której powinny być zawarte następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz wybrany kierunek i tryb studiowania (stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia, II stopnia).

  Uwaga: Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów w terminach zgodnych z harmonogramem. Nie złożenie wymaganych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

  Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia, składający podania do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych lub Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązani złożyć równocześnie z podaniem komplet dokumentów.

  Opłaty:

  Opłata za postępowanie rekrutacyjne w roku akademickim 2010/2011 wynosi:

  • 120 zł - kandydaci, którzy zdają egzaminy wstępne z rysunku,
  • 85 zł - pozostali kandydaci.

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne tego samego kierunku wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.