sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Rekrutacja na studia II stopnia
 
 
 
Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Kierunek studiów: Zasady rekrutacji:
budownictwo złożenie wymaganych dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
  • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
  • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów
inżynieria środowiska
ochrona środowiska

Harmonogram rekrutacji:

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2010/2011

1. Rejestracja kandydatów

- od 05.05.2010r. do 15.07.2010r.

2. Wnoszenie opłat rekrutacyjnych

- do 15.07.2010r.

3. Wpisywanie przez kandydatów średniej ocen ze studiów, oceny z dyplomu oraz oceny z pracy dyplomowej do systemu IRK

- do 15.07.2010r.

4. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

- 20.07.2010r.

5. Składanie dokumentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej (potwierdzenie chęci studiowania)

- od 21.07.2010r. do 28.07.2010r

6. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia – 30.07.2010r.HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2010/2011

1. Rejestracja kandydatów na poszczególne kierunki studiów (system IRK)

- od 05.05.2010r. do 16.09.2010r.

2. Wnoszenie opłat rekrutacyjnych

- do 16.09.2010r.

3. Wpisywanie przez kandydatów średniej ocen ze studiów oraz oceny z dyplomu do systemu IRK

do 16.09.2010r.

4. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

20.09.2010r.

5. Składanie, dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (potwierdzwnie chęci studiwania)

- od 21.09.2010r. do 27.09.2010r.

6. Ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów – 29.09.2010r.

Dokumenty rekrutacyjne:

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów stanowią:

  • formularz podania wydrukowany z systemu rejestrującego IRK,
  • świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających „nową maturę”) lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku studiów (wydane np. przez lekarza rodzinnego),
  • dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o wymiarze 37 mm ´ 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, identyczne ze zdjęciem wgranym do systemu IRK
  • kserokopia dowodu osobistego – 1 i 2 strona (w przypadku, gdy kandydat nie posiada dowodu osobistego, należy złożyć kserokopię innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
  • dowód wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (zawodowych) lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz suplement do dyplomu lub wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat wydziału wydający dyplom ukończenia studiów (w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu),

Wymagane dokumenty należy składać w wiązanej teczce, na której powinny być zawarte następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz wybrany kierunek i tryb studiowania (stacjonarne, niestacjonarne, I stopnia, II stopnia).

Uwaga: Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów w terminach zgodnych z harmonogramem. Nie złożenie wymaganych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia, składający podania do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych lub Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązani złożyć równocześnie z podaniem komplet dokumentów.

Opłaty:

Opłata za postępowanie rekrutacyjne w roku akademickim 2010/2011 wynosi:

  • 85 zł  
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne tego samego kierunku wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.