wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Rekrutacja na studia III stopnia
 
 
 

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa
i Inżynierii Środowiska PB w dyscyplinie budownictwo i inżynieria środowiska.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona wg zasad określonych w Uchwale Senatu Nr 470/XXIX/XIV/2015 z dnia  30.04.2015 r, z których najważniejsze to:

 • Czynności związane z rekrutacją przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich,
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i ocenia wiedzę kandydata z zakresu właściwej dyscypliny naukowej w skali od 0 do 5 punktów. Ocena kandydata jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych od członków Komisji rekrutacyjnej,
 • Liczba punktów przyznanych kandydatowi w postępowaniu rekrutacyjnym jest sumą końcowej oceny punktowej Komisji Rekrutacyjnej i punktów uzyskanych w wyniku przeliczenia oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, zgodnie z następującymi przelicznikami:
  ocena celująca – 5 punktów,
  ocena bardzo dobra – 4 punkty,
  ocena dobra plus – 3,5 punktu,
  ocena dobra – 3 punkty,
  oceny dostateczna plus i dostateczna – 0 punktów.
  Kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 7 punktów nie mogą być zakwalifikowani na studia doktoranckie.

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia doktoranckie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Politechnice Białostockiej są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, skierowane do Rektora.
 2. Zgodę pracownika naukowego, o którym mowa w §3 ust. 4, na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem.
 3. Zgodę kierownika Katedry/Zakładu w której będą prowadzone prace badawcze związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej (Załącznik nr 5 do Regulaminu),
 4. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie. (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
 5. Kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 6. Odpis i kserokopia dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 7. Kopię dowodu osobistego.
 8. Fotografia do indeksu oraz fotografię w formie elektronicznej do legitymacji doktoranckiej.
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich ( skierowanie na badanie lekarskie wydane zostanie w dziekanacie studiów doktoranckich).