wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Rekrutacja na studia podyplomowe
 
 
 
Zasady rekrutacji na studia podyplomowe Zaawansowane Technologie w Systemach Oczyszczania Wody i Ścieków:

Nabór słuchaczy odbywać się będzie głównie wśród absolwentów uczelni wyższych kierunku inżynieria środowiska i ochrona środowiska oraz pokrewnych zainteresowanych tematyką uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Zaawansowane Technologie w Systemach Oczyszczania Wody i Ścieków” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. 3 zdjęcia,
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. Kserokopię dowodu osobistego
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej za studia podyplomowe (50zł),
 7. Zobowiązanie płatności
Opłaty

1. Opłata wpisowa:50 zł
2. Opłata za studia:2x1500zł = 3 000 zł

Opłatę należy uiścić na konto:


Politechnika Białostocka WBiIŚ
PeKaO S.A.O/Białystok

30124011541111000021487604

z dopiskiem: "opłata wpisowa za studia podyplomowe ZTIS"

Kontakt:

dr. inż. Dariusz Boruszko
tel.: (085) 746 95 62
e-mail: wbiis.ztis(at)pb.edu.pl


Zasady rekrutacji na studia podyplomowe Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój:

I Edycja rozpoczęła się 01.10.2009r. Następna Edycja od 01.10.2010r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej składają w biurze studiów podyplomowych pokój 5E następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. 3 zdjęcia,
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. Kserokopię dowodu osobistego
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej za studia podyplomowe (50zł),
 7. Zakładana liczba słuchaczy - maksymalnie 30 osób (w przypadku większej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).
Opłaty:

1. Opłata wpisowa:50 zł
2. Opłata za studia:2x1500zł = 3 000 zł
(Istnieje możliwość finansowania studiów ze środków Unii Europejskiej, o czym kandydaci zostaną poinformowani przed rozpoczęciem studiów)

Opłatę należy uiścić na konto:


Politechnika Białostocka WBiIŚ
PeKaO S.A.O/Białystok

30124011541111000021487604

z dopiskiem: "opłata wpisowa za studia podyplomowe OŚiZR"

Kontakt:

dr hab. Grażyna Łaska - Kierownik studium
Tel. 085 7469652
Tel. kom. 509 048 252
e-mail: g.laska@pb.edu.pl

plik
 
Studia podyplomowe - druki wpłat