ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Studenckie praktyki zawodowe
 
 
 

ZASADY ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 
NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 1. Student ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych przewidzianych w planach studiów.
 2. Szczegółowe warunki odbywania praktyki określają m. in.: Regulamin studiów Politechniki Białostockiej, plan studiów oraz zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej.
 3. Program i sposób zaliczania praktyk zawodowych zatwierdza Dziekan.
 4. Praktyki odbywają się w okresie wakacji (lipiec, sierpień). W uzasadnionych przypadkach termin może być przesunięty przez Dziekan Wydziału na pisemny wniosek studenta.
 5. Ubezpieczenie uczestnika praktyki od nieszczęśliwych wypadków (w miesiącach lipiec i sierpień) jest jedynym pokrywanym przez Uczelnię kosztem odbywania praktyki.
 6. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.
 7. Praktyka zawodowa może być organizowania w ramach umów międzynarodowych.
 8. Jako praktykę Dziekan może zaliczyć:
  • zatrudnienie studenta w kraju lub za granicą, jeżeli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki zawodowej,
  • udział studenta w obozie naukowym organizowanych przez Politechnikę Białostocką o czasie i profilu zgodnym z programem praktyki zawodowej,
  • inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki zawodowej m. in.
   • odbywanie staży zawodowych,
   • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
   • świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat)

Zaliczenie pracy zawodowej studenta jako praktyki zawodowej następuje na podstawie pisemnego wniosku studenta. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę studenta.

WYDZIAŁOWI KIEROWNICY PRAKTYK:

dr inż. Anna Siemieniuk (pok. 3/7 - Budynek INNO-EKO-TECH)

- Inżynieria Środowiska I i II stopień

- Ochrona Środowiska

- Ekoinżynieria

mgr inż. Magdalena Dołżyńska (pok. 73B - Budynek WBiIŚ)

- Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna  I-ego stopnia

- Biotechnologia I i II stopień

dr inż. Ewa Ołdakowska (pok. 226 – Budynek WBiIŚ)

- Architektura Krajobrazu II stopnia

- Budownictwo II stopnia

- Gospodarka Przestrzenna II stopnia

Dr inż. Dorota Dworzańczyk – Krzywiec (pok.123  – Budynek WBiIŚ)

- Architektura Krajobrazu I stopnia

- Budownictwo I stopnia

- Gospodarka Przestrzenna I stopnia

plik
 
Kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I-go stopnia
Kierunek Budownictwo, studia stacjonarne II-go stopnia
Kierunek Budownictwo, studia niestacjonarne I-go stopnia (Rozpoczęcie studiów od roku akad. 2015/2016)
Kierunek Budownictwo, studia niestacjonarne I-go stopnia (Rozpoczęcie studiów w latach akad. 2012-2015)
Kierunek Budownictwo, studia niestacjonarne I-go stopnia (Rozpoczęcie studiów przed rokiem akad. 2012/2013)
Kierunek Budownictwo, studia niestacjonarne II-go stopnia
Kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I-go stopnia
Kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I-go stopnia (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2012/2013)
Kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne II-go stopnia
Kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia niestacjonarne I-go stopnia
Kierunek Gospodarka Przestrzenna, studia niestacjonarne I-go stopnia (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2012/2013)
Kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I-go stopnia (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2012/2013)
Kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne I-go stopnia
Kierunek Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I-go stopnia
      Program praktyk IS
Kierunek Ochrona Środowiska, studia stacjonarne I-go stopnia
      Program praktyk OS
Kierunek Ochrona Środowiska, studia stacjonarne I-go stopnia (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2012/2013)
Kierunek Ochrona Środowiska, studia niestacjonarne I-go stopnia
      Program praktyk OS
Kierunek Architektura Krajobrazu, studia stacjonarne I-go stopnia (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2012/2013)
Kierunek Architektura Krajobrazu studia stacjonarne I-go stopnia
      Program praktyk AK
Kierunek Architektura Krajobrazu studia niestacjonarne I-go stopnia
      Program praktyk AK
Kierunek Biotechnologia, studia stacjonarne I-go stopnia
Kierunek Biotechnologia, studia niestacjonarne I-go stopnia
Kierunek Ekoinżynieria, studia stacjonarne I-go stopnia
Kierunek Ekoinżynieria, studia niestacjonarne I-go stopnia
Kierunek Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna, studia stacjonarne I-go stopnia
Dodatkowe Formularze