wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia I stopnia - Gospodarka Przestrzenna
 
 
 
Studia inżynierskie, I stopnia
  • stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie
  • niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie.


Studia gwarantują uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej niezbędnej do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.