wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia I stopnia - Ochrona Środowiska
 
 
 
Studia inżynierskie, I stopnia.
  • stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie.
  • niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie.

Specjalność – systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu (stacjonarne i niestacjonarne)
Program studiów zapewnia przygotowanie do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony wód, gleby, powietrza i krajobrazu, tj. opracowywania regionalnych i lokalnych programów, planowania i projektowania systemów ochrony wód, unieszkodliwiania ścieków i utylizacji odpadów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent potrafi ocenić stan zanieczyszczenia środowiska na bazie danych pomiarowych i symulacji komputerowej celem ustalenia przyczyn tego stanu, a także określenia środków prewencji. Posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarowania zasobami przyrody i krajobrazu zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i zasadami ekonomii.