śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Studia I stopnia
 
 
 

Studia I stopnia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

Kierunek – architektura krajobrazu

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność – kształtowanie terenów zieleni

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu, zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent powinien posiadać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Kierunek- biotechnologia

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną oraz specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych, chemicznych i technicznych, współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i biotechnologicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zna podstawowe zagadnienia biotechnologiczne, istotne dla ochrony środowiska oraz przemysłu. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych z zastosowaniem biochemicznych i biofizycznych zjawisk. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą, jak również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w tych dziedzinach przemysłu, które wykorzystują bioprocesy, np. przemysł chemiczny, spożywczy i pokrewnych, w nowoczesnych laboratoriach kontrolnych, diagnostycznych i badawczych wykorzystujących metody biotechnologiczne i biochemiczne oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.

Specjalność: biotechnologia w inżynierii środowiska

Program studiów zapewnia gruntowną wiedzę dotyczącą projektowania oraz sterowania zintegrowanymi procesami biotechnologicznymi, biochemicznymi i biofizycznymi na potrzeby unieszkodliwiania zanieczyszczeń środowiska, szczególnie z wykorzystaniem mikroorganizmów i ich komponentów komórkowych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, a także planowaniem, administracją i zarządzaniem w tej dziedzinie.

Specjalność: biotechnologia przemysłowa

Program studiów zapewnia przygotowanie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu oraz w nowoczesnych laboratoriach stanowiących zaplecze badawcze biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz nowoczesnej aparatury.

Kierunek – budownictwo, profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia (inżynierskie), 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: realizowania obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, właściwości oraz doboru i stosowania materiałów budowlanych; doboru i stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów budowlanych, kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi oraz projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze. Ponadto jest przygotowany do wspólnego działania przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz przy organizowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu procesu realizacji wszystkich budynków i obiektów budowlanych.

Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą. Zna podstawy biznesu i zarządzania przydatne przy zakładaniu i kierowaniu własną firmą. Ma fachową wiedzę niezbędną do prowadzenia działalność w zakresie rzemiosł budowlanych.

Absolwent ma podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane (w ograniczonym zakresie) do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie po spełnieniu wymagań ustawowych. Włada językiem obcym na poziomie biegłości B2 oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu budownictwa. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej w ramach wybranej ścieżki dyplomowania realizując oryginalny moduł przedmiotów dyplomowania wraz z pracą dyplomową inżynierską w trakcie VI i VII semestru studiów. Oferta obejmuje trzy ścieżki dyplomowania na studiach stacjonarnych i dwie na niestacjonarnych:

· Studia stacjonarne:

- konstrukcje budowlane

- budownictwo drogowe

- budownictwo pasywne

· Studia niestacjonarne

- budownictwo ogólne

- konstrukcje budowlane

Kierunek- Construction and Building Systems Engineering (CBSE)

Studia I stopnia (inżynierskie) 3,5-letnie, stacjonarne, prowadzone w języku angielskim

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów i instalacji inżynierskich, kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych i instalatorskich. Jest przygotowany do projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze, z uwzględnieniem podstawowych instalacji budowlanych. Ponadto jest przygotowany do wspólnego działania przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz przy organizowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu procesu realizacji wszystkich rodzajów obiektów budowlanych. Ma wiedzę i kompetencje związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji inżynierskich: wodociągowo-kanalizacyjnych, grzewczych, oraz gazowych. Ponadto ma podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, ciepłownictwa, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów.

Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i konstrukcji budowlanych, zakładach recyklingu konstrukcji budowlanych oraz jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą. Zna podstawy biznesu i zarządzania przydatne przy zakładaniu i kierowaniu własną firmą. Ma fachową wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie rzemiosł budowlanych.

Absolwent, po spełnieniu pozostałych wymagań ustawowych, ma podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach związanych z budownictwem i inżynierią środowiska.

Kierunek - ekoinżynieria
(brak naboru od roku akademickiego 2018/2019)

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę niezbędną do opracowania systemów ochrony naturalnych zasobów środowiska i ich zrównoważone wykorzystania, a także systemów zarządzania jakością i ochroną środowiska w przedsiębiorstwach. Absolwent zna podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie i gospodarowaniu środowiskiem a ponadto posługuje się rachunkiem ekonomicznym oraz potrafi pozyskiwać i zarządzać funduszami strukturalnymi i celowymi z zakresu ochrony środowiska.

Kierunek – gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Student uzyskuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej niezbędnej do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Kierunek- inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne

Absolwenci tego kierunku zdobędą wykształcenie o charakterze szeroko profilowanym. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwi nabycie na studiach umiejętności pozwalające
na analizy teoretyczno – doświadczalne poszczególnych procesów technologicznych, ich modyfikację, intensyfikację i optymalizację, jak również pozwoli na wykonywanie dokumentacji technicznej, formułowanie wymagań ilościowo – analitycznych, analizy zabezpieczeń systemów produkcyjnych zarówno w jednostkach ochrony zdrowia, jak i ochrony środowiska. Absolwenci będą przygotowani
do pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają ochronę zdrowia i środowiska. Kształcenie na tym kierunku umożliwia zawodowe przygotowanie specjalistów inżynierii procesowej
z zakresu medycyny i ochrony środowiska oraz w zakresie konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń związanych z ochroną zdrowia i środowiska, związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi: samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów praktycznych związanych z eksploatacją instalacji, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, jak również eksploatacją urządzeń ochrony zdrowia, praca
w zespołach badawczo-rozwojowych przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, nadzór techniczny, technologiczny i operacyjny nad funkcjonowaniem instalacji
w ochronie środowiska i ochronie zdrowia, prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej procesów
i instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Absolwenci inżynierii procesowej w ochronie zdrowia i środowiska uzyskują wiedzę z zakresu: elektroniki
i elektrotechniki, materiałoznawstwa, inżynierii bioprocesowej, automatyzacji procesów, diagnostyki sprzętu medycznego oraz systemów ochrony środowiska, technologii i instalacji ochrony środowiska, aparatury kontrolno- -pomiarowej. Są przygotowani do pracy w zapleczu technicznym służby zdrowia
i ochrony środowiska, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych
i konsultingowych. Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Kierunek – inżynieria rolno - spożywcza i leśna

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Kierunek – inżynieria środowiska

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność – urządzenia i instalacje sanitarne

Absolwent uzyskuje wiedzę i kompetencje związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, a także systemów centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa, w tym sieci cieplnych. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji instalacji inżynierii i ochrony środowiska. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, pracy indywidualnej i zespołowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących kształtowaniu i ochronie środowiska. Absolwent studiów jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Kierunek– ochrona środowiska (brak naboru od roku akademickiego 2014/2015)


Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalność – systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu (stacjonarne
i niestacjonarne)

Absolwent jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony wód, gleby, powietrza i krajobrazu, tj. opracowywania regionalnych i lokalnych programów planowania i projektowania systemów ochrony wód, unieszkodliwiania ścieków, unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów. Absolwent potrafi ocenić stan zanieczyszczenia środowiska w oparciu o dane pomiarowe oraz symulacje komputerowe, prawidłowo ustala przyczyny takiego stanu oraz określa niezbędne środki prewencji. Posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarowania zasobami przyrody i krajobrazu zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i zasadami ekonomii. Potrafi wskazywać rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwymi dla środowiska oraz proponować rozwiązania technologiczne służące oczyszczaniu lub poprawie stanu poszczególnych elementów środowiska. Absolwent powinien posiadać umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony środowiska. Studia pierwszego stopnia przygotowują specjalistów zdolnych do samodzielnego rozwiązywania podstawowych zagadnień technologicznych, rolniczych lub leśnych istotnych dla ochrony środowiska. Może podjąć pracę w laboratoriach, jednostkach badawczych, w instytucjach gospodarki komunalnej, służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych oraz samorządach administracji terenowej i firmach konsultingowych zajmujących się ochroną środowiska.