ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia -Inżynierskie
 
 
     - 
 
 
 
     - 
 
*  
Studia II stopnia - Magisterskie
 
     - 
 
 
     - 
 
*  
Studia III stopnia - Doktoranckie
 
     - 
 
 
 
 
Studia III stopnia - Budownictwo
 
 
 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oferuje możliwość
kontynuacji nauki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach III stopnia (studiach doktoranckich)
w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo.

Studia doktoranckie skierowane są do osób legitymujących się stopniem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym w innych dyscyplinach i mają na celu zapewnienie wyróżniającym się studentom studiów magisterskich możliwości szybszego awansu naukowego.

Kształcenie:

Kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ukierunkowane jest na:

 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nauk podstawowych oraz budownictwa na poziomie umożliwiającym prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie róSnorodnych zagadnień z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych,
 • opanowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym szerokiego wykorzystania nowoczesnych technik laboratoryjnych, badań „in situ” oraz systemów komputerowych,
 • rozwój wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB,
 • przygotowanie do pracy zespołowej w ramach większych projektów badawczych i wdrożeniowych,
 • przygotowanie do udziału w pracach badawczych w ramach samodzielnie realizowanych prac, projektów promotorskich, a także innych projektów krajowych i europejskich,
 • indywidualizację kształcenia pod kątem zainteresowań naukowych uczestników i tematyki rozwijanej w ramach zagadnień dotyczących tematu pracy doktorskiej,
 • pogłębienie znajomości języka obcego w zakresie terminologii zawodowej, wykorzystania materiałów źródłowych oraz dokumentowania własnych wyników prac,
 • wskazanie na aspekty humanistyczne w pracy naukowej, w tym uwzględnienie czynników humanistycznych, socjologicznych i ekonomicznych determinujących rozwój nauki i techniki,
 • przedstawienie i praktyczne opanowanie zasad organizacji, planowania i koordynacji pracy naukowej.
Sylwetka absolwenta:

Studia doktoranckie mają na celu umoźliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy teź projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, prowadzi zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty, artykuły oraz przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Absolwent studiów doktoranckich będzie posiadał umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej; identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów praktycznych. Ponadto będzie orientować się w bieżących kierunkach rozwoju nauki i technikiw kraju i na świecie.

Specjalności:
 • Mechanika konstrukcji
 • Mechanika gruntów
 • Konstrukcje budowlane
 • Organizacja i technologia budowy
 • Inżynieria drogowa
 • Fizyka budowli
 • Trwałość budowli
 • Materiały i wyroby budowlane

Kierownik Studiów Doktoranckich Dyscyplina – budownictwo, inżynieria środowiska

dr hab. inż. Andrzej Butarewicz

e-mail: a.butarewicz(at)pb.edu.pl

tel. 797 995 968

ul. Wiejska 45E, pok. WB-47B

Dziekanat: mgr Ewa Wojciuk

e-mail: e.wojciuk(at)pb.edu.pl

tel.(85) 746 96 89

ul. Wiejska 45E, 15-345 Białystok  pok.13

Godziny pracy dziekanatu: poniedziałek-piątek 9,00-15.00

Rekrutacja na studia III-stopnia