sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Studia III stopnia
 
 
 

Studia III stopnia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

Dyscyplina -Budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach III stopnia (studiach doktoranckich) w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo. Studia doktoranckie skierowane są do osób legitymujących się stopniem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym w innych dyscyplinach i mają na celu zapewnienie wyróżniającym się studentom studiów magisterskich możliwości szybszego awansu naukowego.

Kształcenie:

Kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ukierunkowane jest na:

 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nauk podstawowych oraz budownictwa na poziomie umożliwiającym prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych,

 • opanowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym szerokiego wykorzystania nowoczesnych technik laboratoryjnych, badań „in situ” oraz systemów komputerowych,

 • rozwój wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB,

 • przygotowanie do pracy zespołowej w ramach większych projektów badawczych i wdrożeniowych,

 • przygotowanie do udziału w pracach badawczych w ramach samodzielnie realizowanych prac, projektów promotorskich, a także innych projektów krajowych i europejskich,

 • indywidualizację kształcenia pod kątem zainteresowań naukowych uczestników i tematyki rozwijanej w ramach zagadnień dotyczących tematu pracy doktorskiej,

 • pogłębienie znajomości języka obcego w zakresie terminologii zawodowej, wykorzystania materiałów źródłowych oraz dokumentowania własnych wyników prac,

 • wskazanie na aspekty humanistyczne w pracy naukowej, w tym uwzględnienie czynników humanistycznych, socjologicznych i ekonomicznych determinujących rozwój nauki i techniki,

 • przedstawienie i praktyczne opanowanie zasad organizacji, planowania i koordynacji pracy naukowej.


Sylwetka absolwenta:

Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy też projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, prowadzi zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty, artykuły oraz przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Absolwent studiów doktoranckich będzie posiadał umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej; identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów praktycznych. Ponadto będzie orientować się w bieżących kierunkach rozwoju nauki i techniki w kraju i na świecie.


Specjalności:

 • Mechanika konstrukcji

 • Mechanika gruntów

 • Konstrukcje budowlane

 • Organizacja i technologia budowy

 • Inżynieria drogowa

 • Fizyka budowli

 • Trwałość budowli

 • Materiały i wyroby budowlane

Dyscyplina - Inżynieria Środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach III stopnia (studiach doktoranckich) w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria środowiska. Studia doktoranckie skierowane są do osób legitymujących się stopniem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym w innych dyscyplinach i mają na celu zapewnienie wyróżniającym się studentom studiów magisterskich możliwości szybszego awansu naukowego.


Kształcenie:

Kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ukierunkowane jest na:

 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nauk podstawowych oraz budownictwa na poziomie umożliwiającym prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych,

 • opanowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym szerokiego wykorzystania nowoczesnych technik laboratoryjnych, badań „in situ” oraz systemów komputerowych,

 • rozwój wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB,

 • przygotowanie do pracy zespołowej w ramach większych projektów badawczych i wdrożeniowych,

 • przygotowanie do udziału w pracach badawczych w ramach samodzielnie realizowanych prac, projektów promotorskich, a także innych projektów krajowych i europejskich,

 • indywidualizację kształcenia pod kątem zainteresowań naukowych uczestników i tematyki rozwijanej w ramach zagadnień dotyczących tematu pracy doktorskiej,

 • pogłębienie znajomości języka obcego w zakresie terminologii zawodowej, wykorzystania materiałów źródłowych oraz dokumentowania własnych wyników prac,

 • wskazanie na aspekty humanistyczne w pracy naukowej, w tym uwzględnienie czynników humanistycznych, socjologicznych i ekonomicznych determinujących rozwój nauki i techniki,

 • przedstawienie i praktyczne opanowanie zasad organizacji, planowania i koordynacji pracy naukowej.


Sylwetka absolwenta:

Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy też projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w inżynierii środowiska, prowadzi zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty, artykuły oraz przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Absolwent studiów doktoranckich będzie posiadał umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej; identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów praktycznych. Ponadto będzie orientować się w bieżących kierunkach rozwoju nauki i techniki w kraju i na świecie.


Specjalności:

 • Technologie ochrony wód i gleby

 • Optymalizacja i niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Technika cieplna

 • Racjonalizacja zużycia ciepła w budownictwie mieszkaniowym i technologie energooszczędne

 • Technologia oczyszczania ścieków

 • Technologia utylizacji i zagospodarowania odpadów

 • Monitoring zanieczyszczeń środowiska naturalnego, modelowania funkcjonowanie ekosystemów