pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Studia Podyplomowe - ROLNICTWO
 
 
 

CEL STUDIÓW

Studia Podyplomowe Rolnictwio mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów innych niż rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.).

Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW” oraz „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwio otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.). Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.poz.109) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.).

Zgodnie ze standardami kształcenia MNiSW absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa. Studia podyplomowe uznaje się za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem wówczas, gdy ich program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień (Dz.U.2012.poz.109):

1) ekonomika rolnictwa;

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;

3) marketing artykułów rolnych;

4) rachunkowość rolnicza;

5) agrobiznes.

PLAN STUDIÓW

Program studiów podyplomowych obejmuje treści nauczania w zakresie takich przedmiotów jak: gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia, podstawy prawa rolnego, technika rolnicza, produkcja roślinna, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości, programy unijne obszarów wiejskich, ochrona roślin, podstawy rolnictwa ekologicznego, bezpieczeństwo żywności, podstawy produkcji zwierzęcej, technologie wytwarzania pasz, działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich. Program studiów jest zgodny z art. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012. nr.109).


Lp.

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

Ilość godzin wykładów

Ilość godzin ćwiczeń

Ilość godzin ogółem


SEMESTR I

29

126


1

Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia

6

10

16

26


2

Podstawy prawa rolnego

3

12

0

12


3

Technika rolnicza

5

8

12

20


4

Technologie produkcji roślinnej

6

15

15

30


5

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości

5

8

12

20


6

Programy unijne obszarów wiejskich

4

6

12

18


SEMESTR II

31

124


7

Ochrona roślin

6

8

12

20


8

Podstawy rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego

6

8

16

24


9

Bezpieczeństwo żywności

5

8

16

24


10

Podstawy produkcji zwierzęcej

6

8

16

24


11

Technologie wytwarzania pasz

4

8

8

16


12

Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich

4

8

8

16


RAZEM

60

107

143

250


ROZKŁAD ZAJĘĆ

Studia podyplomowe - Rolnictwo 2018

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia dwusemestralne prowadzone są w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota 8 godz., niedziela 8 godz.),  łącznie 16 zjazdów (250 godzin). Zajęcia obejmują 107 godzin wykładów i 143 godziny ćwiczeń w formie audytoryjnej oraz laboratoryjnej. Odbywać się będą w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy ul. Wiejskiej 45E.


ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje rolnicze jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie). Nabór słuchaczy odbywać się będzie wśród absolwentów studiów wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa następujące dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej:

podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową,

kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

kserokopię dowodu osobistego,

dowód wniesienia opłaty wpisowej.


Rekrutacja trwa, dokumenty należy składać w sekretariacie Studiów (w godzinach 9 – 14) lub przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rolnictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul Wiejskiej 45A 15-351 Białystok, pokój 6BB

Studia podyplomowe rozpoczną się po zadeklarowaniu minimalnej wymaganej grupy uczestników.


KOSZTY UCZESTNICTWA

Czesne: 3200 zł (łącznie za 2 semestry) + 200 zł wpisowego

Wpisowe oraz opłatę za studia podyplomowe należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok

PeKaO S.A. 09 1240 1154 1111 0000 2148 7691

z dopiskiem: imię i nazwisko; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, studia podyplomowe ROLNICTWO


WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Dorota Dec
tel. +48 609 576 160, +48 571 443 129,
e-mail: wb.rolnictwo[at]pb.edu.pl;

Sekretariat: Urszula Dybko
tel.: +48 85 746 96 53


WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. DOKUMENT UZYSKIWANY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych nadającego kwalifikacje rolnicze jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów Systemy gospodarowania w rolnictwie.

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

bdb – 5,0;  db plus – 4,5; db – 4,0; dst plus – 3,5; dst – 3,0; ndst – 2,0.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczana zgodnie z §5 pkt 8 Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej.

Przydatne linki:

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/arimr-przypomina-mlodym-rolnikom-o-uzupelnieniu-wyksztalcenia.html

http://www.minrol.gov.pl

http://www.lex.pl/dziennik-ustaw