ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Tryb zaliczania semestru
 
 
 

TRYB ZALICZANIA SEMESTRU ZIMOWEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ustalony zgodnie z § 18 ust. 3 „Regulaminu studiów PB”

oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 541/2016 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 7 września 2016r. z późn.zm.

dotyczy wszystkich pracowników oraz studentów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

1. Semestr zimowy trwa od 25.09.2017 r. do 18.02.2018 r.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów (§ 18 ust. 8 „RS”).

Nauczyciele akademiccy przedstawiają studentom na pierwszych zajęciach szczegółowy program przedmiotu, zawierający zakładane efekty kształcenia, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia (§ 5 ust. 6 „RS”).

Koordynatorzy przedmiotów zamieszczają w USOS Web, karty przedmiotów (sylabusy)
z opisanymi efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, oraz zasady oceniania ustalone dla wszystkich form zajęć, jednolite dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określone dla wszystkich ocen w obowiązującej skali, najpóźniej w pierwszym miesiącu semestru, tj. do 25.10.2017r. (§ 5 ust. 5 „RS”).

3. Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych z zajęć podlegających zaliczeniu upływa dn. 24.01.2018r. (ostatni dzień zajęć dydaktycznych), za wyjątkiem wykładów podlegających zaliczeniu, których poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej, tj. do 02.02.2018r. (§ 20 ust. 2 „RS”).

Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki (za pośrednictwem Dziekanatu) umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS (§ 20 ust. 5 „RS”).

4. Sesja egzaminacyjna trwa od 25.01.2018r. do 04.02.2018r.

Terminy egzaminów podaje do wiadomości do dnia 20.12.2017r Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki (harmonogram jest wywieszany w gablotach przy Dziekanatach).

Student, który nie zgłosi się na egzamin w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwi nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu (w Dziekanacie!), traci ten termin, a nauczyciel prowadzący wystawia ocenę niedostateczną (§ 21 ust. 4 „RS”). W każdym aktywnym polu powinna być wstawiona ocena.

5. Sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa od 05.02.2018r. do 11.02.2018r.

Studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu (§ 21 ust. 3 „RS”).

Student, który nie zgłosi się na egzamin poprawkowy w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwi nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu (w Dziekanacie!), traci ten termin, a nauczyciel prowadzący wystawia ocenę niedostateczną (§ 21 ust. 4 „RS”).

6. Student, który zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu ma prawo złożyć do Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki (przez Dziekanat) umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, w ciągu 3 dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS (§ 21 ust. 6 „RS”). Egzaminy komisyjne odbędą się w terminie 12‒16.02.2018r.

7. Rejestracja studentów na semestr letni odbywa się w terminie 12‒18.02.2018r.

Studenci, którzy uzyskali 30 punktów ECTS automatycznie uzyskują zaliczenie zrealizowanego semestru i pełną rejestrację na kolejny semestr studiów.

Studenci, którzy uzyskali minimum 22 punktów ECTS automatycznie uzyskują warunkową rejestrację na kolejny semestr studiów, uwzględniając, że łączny dług punktowy ze wszytskich semestrów nie może przekroczyć 20 punktów ECTS.

Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS umożliwiającej rejestrację na kolejny semestr studiów są kierowani na powtórzenie niezaliczonego semestru, po złożeniu (w Dziekanacie) wniosku studenta o skierowaniu na powtórzenie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na kolejny semestr, tj. do dnia 18.02.2018r. Brak wniosku spowoduje uruchomienie procedury skreślenia z listy.

8. Studenci semestru dyplomowego zobowiązani są do złożenia pisemnej wersji pracy dyplomowej wydrukowanej z systemu APD, do dnia 28.02.2018 r. (§ 28 ust. 2 „RS”). Egzamin dyplomowy odbędzie się w terminie ustalonym przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki, w okresie do 30 dni od daty złożenia pracy, lub nie później niż dwa dni robocze przed zakończeniem rejestracji na kolejny stopień studiów w Politechnice Białostockiej, pod warunkiem, że praca dyplomowa została oddana do dziekanatu co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony (dotyczy studentów sem. VII studiów I stopnia, planujących rejestrację na studia stacjonarne II stopnia na PB). W sytuacjach losowych Dziekan może przesunąć termin egzaminu dyplomowego (§ 29 ust. 6 „RS”).

9. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do bezzwłocznej oceny prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz bieżącego zamieszczania ocen w protokołach elektronicznych w systemie USOS Web. Otwarcie protokołów nastąpi dnia 15.01.2018r.

Zamknięcie protokołów, w przypadku studiów stacjonarnych, nastąpi:

- dla form zajęć kończących się zaliczeniem (oprócz wykładu) dnia 28.01.2018r. o godz. 2359,

- dla wykładów kończących się zaliczeniem dnia 05.02.2018r. o godz. 2359,

- dla wykładów kończących się egzaminem I termin dnia 05.02.2018r o godz. 2359.

- dla wykładów kończących się egzaminem poprawkowym dnia 12.02.2018r o godz. 2359.

Zamknięcie protokołów, w przypadku studiów niestacjonarnych, nastąpi:

- dla zajęć kończących się zaliczeniem dnia 28.01.2018r. o godz. 2359,

- dla wykładów kończących się egzaminem I termin dnia 05.02.2018r o godz. 2359.

- dla wykładów kończących się egzaminem poprawkowym dnia 12.02.2018r o godz. 2359.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane protokoły należy złożyć w Dziekanacie do dnia 19.02.2018r. do godz. 1500.

Niedotrzymanie powyższych terminów uniemożliwi rozliczenie studentów i poważnie zakłóci proces rejestracji studentów na semestr letni.

10. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom, kierownikowi katedry/zakładu oraz dziekanowi możliwości wglądu od dnia ogłoszenia wyników w USOS w ocenione prace pisemne oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres dwóch kolejnych semestrów, (§18 ust.6 „RS”).