wt. 19 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Tryb zaliczania semestru
 
 
 

TRYB ZALICZANIA SEMESTRU LETNIEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ustalony zgodnie z § 18 ust. 3 „Regulaminu studiów”

oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 431/2015 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 17 września 2015r. z późn. zm.

dotyczy wszystkich pracowników oraz studentów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

1. Semestr letni trwa od 20.02.2017 r. do 24.09.2017 r.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów (§ 18 ust. 8 „RS”).

Nauczyciele akademiccy przedstawiają studentom na pierwszych zajęciach szczegółowy program przedmiotu, zawierający zakładane efekty kształcenia, treści przedmiotu i wykaz zalecanej literatury oraz omawiają sposób oceniania i warunki zaliczenia (§ 5 ust. 6 „RS”).

Koordynatorzy przedmiotów zamieszczają w USOS Web, karty przedmiotów (sylabusy)
z opisanymi efektami kształcenia i sposobami ich weryfikacji, oraz zasady oceniania ustalone dla wszystkich form zajęć, jednolite dla wszystkich grup zajęciowych danej formy zajęć i określone dla wszystkich ocen w obowiązującej skali, najpóźniej w pierwszym miesiącu semestru, tj. do 20.03.2017r. (§ 5 ust. 5 „RS”).

3. Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych z zajęć podlegających zaliczeniu upływa dn. 13.06.2017r. (ostatni dzień zajęć dydaktycznych), za wyjątkiem wykładów podlegających zaliczeniu, których poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej, tj. do 25.06.2017r. (§ 20 ust. 2 „RS”).

Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki (za pośrednictwem Dziekanatu) umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zaliczenia w systemie USOS (§ 20 ust. 5 „RS”).

4. Sesja egzaminacyjna trwa od 14.06.2017r. do 25.06.2017r. z wyłączeniem 15-16.06.2017r.

Terminy egzaminów podaje do wiadomości do dnia 29.05.2017r Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki (harmonogram jest wywieszany w gablotach przy Dziekanatach).

Student, który nie zgłosi się na egzamin w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwi nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu (w Dziekanacie!), traci ten termin, a nauczyciel prowadzący wystawia ocenę niedostateczną (§ 21 ust. 4 „RS”). W każdym aktywnym polu powinna być wstawiona ocena.

5. Sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa od 11.09.2017r. do 17.09.2017r.

Studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu (§ 21 ust. 3 „RS”).

Student, który nie zgłosi się na egzamin poprawkowy w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwi nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od terminu egzaminu (w Dziekanacie!), traci ten termin, a nauczyciel prowadzący wystawia ocenę niedostateczną (§ 21 ust. 4 „RS”).

6. Student, który zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu ma prawo złożyć do Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki (przez Dziekanat) umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, w ciągu 3 dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS (§ 21 ust. 6 „RS”). Egzaminy komisyjne odbędą się w terminie 18‒24.09.2017r.

7. Rejestracja studentów na semestr zimowy odbywa się w terminie 18‒24.09.2017r.

Studenci, którzy uzyskali 30 punktów ECTS automatycznie uzyskują zaliczenie zrealizowanego semestru i pełną rejestrację na kolejny semestr studiów.

Studenci, którzy uzyskali minimum 20 punktów ECTS automatycznie uzyskują warunkową rejestrację na kolejny semestr studiów.

Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS umożliwiającej rejestrację na kolejny semestr studiów są kierowani na powtórzenie niezaliczonego semestru, po złożeniu (w Dziekanacie) wniosku studenta o skierowaniu na powtórzenie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na kolejny semestr, tj. do dnia 22.09.2017r. Brak wniosku spowoduje uruchomienie procedury skreślenia z listy.

8. Studenci semestru dyplomowego zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej nie później niż do 30.09.2017 r. (§ 28 ust. 2 „RS”). Egzamin dyplomowy odbędzie się w terminie ustalonym przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki, w okresie do 30 dni od daty złożenia pracy. W sytuacjach losowych Dziekan może przesunąć termin egzaminu dyplomowego (§ 29 ust. 6 „RS”).

9. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do bezzwłocznej oceny prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz bieżącego zamieszczania ocen w protokołach elektronicznych w systemie USOS Web. Otwarcie protokołów nastąpi dnia 01.06.2017r.

Zamknięcie protokołów, w przypadku studiów stacjonarnych, nastąpi:

- dla form zajęć kończących się zaliczeniem (oprócz wykładu) dnia 15.06.2017r. o godz. 2359,

- dla wykładów kończących się zaliczeniem dnia 27.06.2017r. o godz. 2359,

- dla wykładów kończących się egzaminem I termin dnia 27.06.2017r o godz. 2359.

- dla wykładów kończących się egzaminem poprawkowym dnia 18.09.2017r o godz. 2359.

Zamknięcie protokołów, w przypadku studiów niestacjonarnych, nastąpi:

- dla zajęć kończących się zaliczeniem dnia 27.06.2017r. o godz. 2359,

- dla wykładów kończących się egzaminem I termin dnia 27.06.2017r o godz. 2359.

- dla wykładów kończących się egzaminem poprawkowym dnia 18.09.2017r o godz. 2359.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane protokoły należy złożyć w Dziekanacie do dnia 20.09.2017r. do godz. 1500.

Niedotrzymanie powyższych terminów uniemożliwi rozliczenie studentów i poważnie zakłóci proces rejestracji studentów na semestr letni.

10. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie studentom, kierownikowi katedry/zakładu oraz dziekanowi możliwości wglądu od dnia ogłoszenia wyników w USOS w ocenione prace pisemne oraz przechowywanie prac, co najmniej przez okres dwóch kolejnych semestrów, (§18 ust.6 „RS”).