ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
 
 
 

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

posiada następujące uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

I w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinach:

1. budownictwo
- doktor
- doktor habilitowany

2. inżynieria środowiska
- doktor
- doktor habilitowany

II w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie:

1. ochrona i kształtowanie środowiska
- doktor

Stopnie naukowe doktora habilitowanego

nadane przez Radę Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo


Lp. Imię i nazwisko Recenzenci Specjalność Data nadania st. dr hab. Tytuł monografii habilitacyjnej
1. Tadeusz Chyży 1. Prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik z Głównego Instytutu Górnictwa
2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
3. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk
4. Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski z WAT w Warszawie
mechanika konstrukcji 29.09.2010r. Metoda analizy budynków mieszkalnych obciążonych nadciśnieniem w strefie wewnętrznego wybuchu gazu
2. Maria Jolanta Sulewska
1. Prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn prof. zw. Politechniki Rzeszowskiej
2. Dr hab. inż. Krystyna Kuźniar prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
3. Prof. dr hab. inż.Ryszard Grabowski prof. zw.
4. Dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała prof. Politechniki Gdańskiej
geotechnika
27.10.2010r.
Sztuczne sieci neuronowe w ocenie parametrów zagęszczenia gruntów niespoistych
3. Irena Ickiewicz
1. Prof. dr hab. inż. Piotr Klemm
2. Dr hab. inż. Andrzej Truty prof. PK
3. Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska prof. PB
4. Prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński
fizyka budowli
17.10.2012 r.
Posadowienie fundamentów bezpośrednich w funkcji przemarzania gruntów
4. Abdrahman Alsabry *
1. Prof. dr hab. inż. Valeriy Ezerskiy
2. Prof. dr hab. inż. Piotr Klemm
3. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
4. Dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM
fizyka budowli
07.11.2012 r.
Transport wilgoci w przegrodach budowlanych z materiałów kapilarno - porowatych
5. Piotr Emanuel Srokosz *
1. Prof. dr hab. Zbigniew Sikora
2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek
3. Prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki
4. Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
geotechnika
27.11.2013r.
Wybrane zastosowanie algorytmów genetycznych w geotechnice
6. Marta Kosior - Kazberuk
1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła z Politechniki Wrocławskiej
2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko prof. zw. z Politechniki Białostockiej
3. Dr hab. inż. Zbigniew Rusin prof. PŚK z Politechniki Świętokrzyskiej
4. Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński z Politechniki Krakowskiej
konstrukcje betonowe
05.03.2014 r.
Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego
7. Mirosław Józef Lipiński *
1. Prof. Michele Jamiolkowski
2. Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska prof. PB
3. Dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała prof. PWr
4. Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska - Lewandowska
mechanika gruntów,
goinżynieria
26.11.2014r.
Kryteria wyznaczania parametrów geotechnicznych
8. Sławomir Bajkowski *
1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
2. Prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski
3. Prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal
4.Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
budownictwo hydrotechniczne,
inżynieria wodna
28.01.2015r.
Warunki przepływu wody przez budowle przepuszczalne
9. Mirosław Broniewicz 1. Prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź
2. Dr hab. inż. Lucjan Ślęczka prof. PRz
3. Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała prof. PWr
konstrukcje metalowe 18.11.2015r.
Nośność połączeń spawanych węzłów w konstrukcjach stalowych  z rur
10. Gzrzegorz Ginda * 1. Prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
2. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz
3. Dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB
wspomaganie decyzji, zastosowania badań operacyjnych w budownictwie 16.03.2016r.
Rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych w budownictwie i dziedzinach pokrewnych przy uwzględnieniu niedoskonałości dostępnej informacji
11. Jolanta Anna Prusiel 1. Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin
2. Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński
3. Dr hab. inż. Jacek Korentz
konstrukcje betonowe 16.11.2016 r.
Efekty sprzężonych oddziaływań termiczno–wilgotnościowych i statycznych w żelbetowych cylindrycznych silosach na zboże

* Osoby spoza PB

Stopnie naukowe doktora habilitowanego

nadane przez Radę Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska


Lp. Imię i nazwisko Recenzenci Specjalność Data nadania st. dr hab. Tytuł monografii habilitacyjnej
1. Katarzyna Joanna Gładyszewska – Fiedoruk 1.dr hab. inż. Bernard Połednik z Politechniki Lubelskiej
2. Prof. dr hab. inż. Robert Sekret z Politechniki Częstochowskiej
3. Prof. dr hab. inż. Marian Rosiński z Politechniki Warszawskiej
ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja 06.07.2016 r. Modelowanie stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach
2. Andrzej Jerzy Butarewicz 1. Prof. dr hab. inż. January Bronisław Bień
2. Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
3. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański
inżynieria sanitarna
inżynieria środowiska
14.12.2016 r. Zastosowanie ultradźwięków do dezintegracji mikroorganizmów w ściekach i osadach ściekowych
3. Janina Piekutin 1. Dr hab. inż. Maria Włodarczyk–Makuła prof. PCz.
2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz
3. Dr hab. inż. Lidia Dąbek prof. PŚk
procesy membranowe
technologia wody, ścieków i osadów
18.01.2017 r. Zastosowanie wybranych procesów do usuwania węglowodorów ropopochodnych z wody
4. Andrzej Gajewski 1. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
2. Prof. dr hab. inż. Robert Tomasz Sekret
3. Dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz prof. ZUT
chłodnictwo, mechanika płynów, ogrzewnictwo i wentylacja, wentylacja i klimatyzacja 12.04.2017 r. Efekty napięcia powierzchniowego w strugach i kroplach
5. Dariusz Boruszko 1.Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak z Politechniki Częstochowskiej
2. Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska – Pempkowiak Politechniki Gdańskiej
3. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański z Politechniki Koszalińskiej
przeróbka osadów ściekowych, przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych, rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, technologia osadów ściekowych, zagospodarowanie osadów ściekowych 13.12.2017 r. Naturalne metody stabilizacji osadów ściekowych z przemysłu mleczarskiego
6. Joanna Rodziewicz * 1.Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak z Politechniki Częstochowskiej
2. Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz – Górska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
3. Dr hab. inż. Ewa Wojciechowska z Politechniki Gdańskiej
oczyszczanie ścieków 13.12.2017 r. Usuwanie w elektrobiologicznym złożu tarczowym związków azotu i fosforu ze ścieków pochodzących z upraw bezglebowych roślin
7. Izabela Anna Tałałaj 1. Dr hab. inż. Małgorzata Pawłowska prof. Politechniki Lubelskiej
2. Dr hab. Małgorzata Wojtkowska prof. Politechniki Warszawskiej
3. Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska z Uniwersytetu Opolskiego Wydział Przyrodniczo-Techniczny
inżynieria środowiska 13.12.2017 r. Wpływ wybranych metod podczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na proces ich oczyszczania metodą odwróconej osmozy

* Osoby spoza PB

Stopnie doktora habilitowanego uzyskane przez pracowników WBiIŚ poza Wydziałem

Lp. Imię i nazwisko Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data uzyskania Rada Naukowa
1. Mirosław Skorbiłłowicz Nauki rolnicze Ochrona i kształtowanie środowiska inżynieria i ochrona wód 21.02.2012 r. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
2. Elżbieta Skorbiłłowicz Nauki rolnicze Ochrona i kształtowanie środowiska inżynieria i ochrona wód 27.06.2012 r. SGGW w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
3. Cezary Andrzej Pieńkowski Nauki techniczne Inżynieria Środowiska ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja 14.12.2012 r. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
4. Katarzyna Ignatowicz Nauki techniczne Inżynieria Środowiska technologia wody, ścieków i odpadów 21.05.2013 r. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
5. Mariusz Adamski Nauki techniczne Inżynieria Środowiska ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja 25.06.2013 r. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
6. Iwona Skoczko Nauki techniczne Inżynieria Środowiska technologia wody, ścieków i odpadów 21.01.2014 r. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
7. Sławomir Poskrobko Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn technika cieplna 07.04.2014 r. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
8. Renata Świsłocka Nauki chemiczne Chemia chemia bionieorganiczna 22.09.2014 r. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii
9. Izabela Bartkowska Nauki techniczne Inżynieria Środowiska Oczyszczanie ścieków i gospodarka osadowa 03.02.2015 r. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
10.

Wojciech Dąbrowski

Nauki techniczne Inżyniera Środowiska

technologia wody, ścieków oraz odpadów

23.02.2015 r. Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej
11.

Sławomir Obidziński

Nauki rolnicze Inżynieria Rolnicza

inżynieria rolnicza

11.12.2015 r. Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
12.

Elzbieta Broniewicz

Nauki ekonomiczne Ekonomia

ekonomia środowiska i zasobów naturalnych

24.02.2017 r. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Stopnie naukowe doktora nadane przez Radę Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Białostockiej w dyscyplinie budownictwo

2017 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Anna Krupa* inżynieria materiałowa Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk prof. zw.

1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks prof. zw.
2. Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw.

12.04.2017 r. Właściwości kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi
2. Damian Łukasz Siwik* budownictwo lądowe,
metody komputerowe w mechanice budowli
Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw.

1. prof. dr hab. inż. Hanna Maria Michalak
2. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB

17.05.2017 r. Interakcyjny, śledzący model obliczeniowy budynków głęboko posadowionych wraz z sąsiednią zabudową
3. Piotr Żabicki* projektowanie dróg,
budownictwo drogowe
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB

1. dr hab. inż. Andrzej Kobryń prof. PB
2. dr hab. inż. Andrzej Zalewski prof. PW

05.07.2017 r. Analiza wielokryterialna w kształtowaniu przebiegu ogólnodostępnych dróg
4. Marek Motylewicz projektowanie dróg,
inżynieria ruchu drogowego,
budownictwo drogowe
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB

1. dr hab. inż. Irena Ickiewicz prof. PB
2. dr hab. inż. Janusz Chodur prof. PK

05.07.2017 r. Klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną

2016 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Marcin Orłowski budownictwo lądowe dr hab. Edwin Koźniewski

1. Prof. dr hab. inż. Zdzisław T. Hejducki
2. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB

07.09.2016 r. Diagramy Voronoi w rozwiązywaniu wybranych zagadnień z zakresu budownictwa
2. Adam Walendziuk budownictwo lądowe Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. zw.

1. Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
2. dr hab. inż. Tadeusz Chyży prof. PB

19.10.2016 r. Komputerowa symulacja zmian stanów wytężenia niejednorodnych materiałów i struktur kruchych wywołanych procesami ingerencji zewnętrznej

2015 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Piotr Kosiński * fizyka budowli dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM

1. Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał

15.04.2015 r. Wpływ infiltracji powietrza na przenikanie ciepła przez lekkie przegrody izolowane wełną mineralną luzem
2. Elżbieta Lucyna Szczygielska  * kontrola jakości betonu Prof. dr hab. inż. Viktar Tur 1. Dr hab. inż. M. Izabela Skrzypczak
2. prof. dr hab. inż. Lesław A. Brunarski
13.05.2015 r. Kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie opracowane na podstawie statystyk porządkowych

2014 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Dariusz Paweł Słowiński * geotechnika dr hab. inż. Chi Tran prof. UWM 1. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki prof. zw. z Politechniki Gdańskiej
2.dr hab. inż. Maria Sulewska
12.02.2014 r. Zastosowanie techniki numerycznych do interpretacji wyników badań trójosiowego ściskania gruntów
2. Robert Grygo konstrukcje betonowe Prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko prof. zw 1. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka – Godycka Prof. Politechniki Gdańskiej
2. Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Instytut Techniki Bud., Politechnika Warszawska
16.04.2014 r. Nośność i odkształcalność belek żelbetowych wykonanych na kruszywie z recyklingu

2013 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Marek Adam Patakiewicz * geotechnika Dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska prof. PB 1.prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk
2.dr hab. inż. Maria Sulewska
13.02.2013 r. Wpływ wskaźników sedymentologicznych uziarnienia na parametry zagęszczalności gruntu
2. Ewa Daniszewska * geotechnika Dr hab. inż. Chi Tran prof. UWM 1. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki prof. zw.
2. dr hab. inż. Zenon Szypcio prof. PB
17.04 2013 r. Zastosowanie adaptacyjnego neuronowo – rozmytego systemu wnioskowania ANFIS w analizie wyników badania trójosiowego ściskania gruntów

* Osoba spoza Politechniki Białostockiej w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego

2011 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Beata Sadowska budownictwo energooszczędne Prof. dr hab. inż. Jerzy Pogorzelski 1.dr hab. inż. Tomasz Kisielewicz
2.dr hab. inż. Mirosław Żukowski prof. PB
16.02.2011 r. Model operacyjny projektowania energooszczędnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej
2. Marta Wasilewska inżynieria komunikacyjna Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk 1.dr hab. inż. Marek Iwański prof. PŚ
2.dr hab. inż. Jerzy Piłat prof. PW
13.04.2011 r. Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych

2010 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Edyta Pawluczuk materiały budowlane Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk 1.prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
2.prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko prof. zw.
13.01.2010 r. Wpływ kruszywa z recyklingu na właściwości betonu recepturowego
2. Ewa Ołdakowska materiały budowlane Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski 1.dr hab. inż. Jan Kukiełka prof. nzw.
2.dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk prof. PB
07.07.2010 r. Wpływ dodatku z rozdrobnionych opon samochodowych na właściwości techniczne podbudów drogowych
3. Adam Święcicki budownictwo energooszczędne Prof. dr hab. inż. Jerzy Pogorzelski 1.dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz
2.dr hab. inż. Mirosław Żukowski prof. PB
15.12.2010 r. Nowa koncepcja wymagań ochrony cieplnej budynków z użyciem zintegrowanego wskaźnika właściwości obudowy

2009 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Katarzyna Dołżyk geotechnika Dr hab. inż. Zenon Szypcio 1.prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki; prof. zw.
2.prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański
3.dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
23.09.2009 r. Modele stanów efektywnych plastycznego płynięcia ośrodków rozdrobnionych

2008 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Adam Musiuk  * optymalizacja topologiczna dr hab. inż. Zenon Rychter prof. PB 1.prof. dr hab. inż. Tomasz Denis Lewiński
2.dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. nzw.
3.dr hab. inż. Stefan Owczarek, prof. PB
10.12.2008 r. Optymalizacja topologii i analiza wrażliwości topologicznej statycznie wyznaczalnych kratownic wielowarstwowych w najniekorzystniejszym przypadku obciążenia

2007 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Andrzej Plewa budownictwo komunikacyjne Dr hab. inż. Piotr Radziszewski prof. PB 1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat
2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
10.10.2007 r. Wpływ kohezji lepiszczy modyfikowanych na wybrane właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w temperaturach eksploatacyjnych
2. Józef Wiszniewski * ochrona materiałowo-strukturalna betonu Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wieczorek prof. zw. 1. Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
2. Dr hab. inż. Adam Zybura
3. Dr hab. inż. Zygmunt Orłowski
12.12.2007 r. Ochrona materiałowo - strukturalna prasowanych elementów drobnowymiarowych realizowana poprzez modyfikację asfaltem betonu

* Osoba spoza Politechniki Białostockiej w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego

Stopnie naukowe doktora nadane przez Radę Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Białostockiej w dyscyplinie inżynierii środowiska

2017 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Anna Justyna Werner-Juszczuk ogrzewnictwo dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB
dr inż. Piotr Rynkowski
- promotor pomocniczy
1. dr hab. inż. Leszek Laskowski
2. dr hab. inż. Alicja Siuta – Olcha prof. PL
17.05.2017 r. Modelowanie pól temperatury i przepływu ciepła w strukturach budowlanych z systemami ogrzewania płaszczyznowego
3. Joanna Kazimierowicz gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw. 1. dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM w Olsztynie
2. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański prof. zw. z Politechniki Koszalińskiej
25.10.2017 r. Unieszkodliwianie przeterminowanych produktów spożywczych w procesie fermentacji metanowej
3. Justyna Topolańska* ogrzewnictwo i wentylacja

Prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

dr inż. Dorota Krawczyk - promotor pomicniczy

1. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga prof.PW
2. dr hab. inż. Alicja Siuta – Olcha prof. PL
25.10.2017 r. Porównanie charakterystyk termicznych gruntowych powietrznych wymienników ciepła typu rurowego i płytowego

2016 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Magda Rozalia Dudek* inżynieria środowiska dr hab. inż. Marcin Dębowski prof. UWM 1. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
2. dr hab. inż. Ewa Anna Wojciechowska
17.06.2016 r. Efektywność wytwarzania wodoru przez Platymonas subcordiformis w zależności od stosowanego medium hodowlanego
2. Małgorzata Krasowska chemia środowiska, hydrologia, inżynieria i ochrona wód dr hab. Piotr Banaszuk 1. dr hab. inż. Tomasz Okruszko prof. SGGW
2. dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
06.07.2016 r. Modelowanie migracji zanieczyszczeń obszarowych na przykładzie zlewni o charakterze rolniczym

2015 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Beata Karolinczak oczyszczanie ścieków

Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
prof. zw.

Dr inż. Wojciech Dąbrowski
- promotor pomocniczy

1.prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
2. dr hab. inz. Mikołaj Sikorski prof. PŚk
14.01.2015 r. Efektywność podczyszczania nieczystości ciekłych
w złożu hydrofitowym przed ich wprowadzeniem
do części biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków
2. Joanna Struk - Sokołowska technologia oczyszczania wody i ścieków

Prof. dr hab. inż. Rafał Józefa Wiater
prof. zw.

Dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
- promotor pomocniczy

1.prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz
2. prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
18.11.2015 r. Zmiany frakcji ChZT w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i mleczarskich w oczyszczalni typu SBR
3. Tomasz Czesław Jóźwiak* oczyszczanie ścieków

Dr hab. inż. Urszula Filipkowska prof. UWM

Dr inż. Joanna Rodziewicz
- promotor pomocniczy

1.Dr hab. inż. Małgorzata Jaworska
2. Dr hab. inż. Małgorzata Pawłowska prof. PL
18.11.2015 r. Wpływ sposobu sieciowania chitozanu na efektywność usuwania barwników ze ścieków przemysłowych

2014 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Ktarzyna Pietrucha – Urbanik* wodociągi i kanalizacja Prof. dr hab. inż. Janusz Rak 1. dr hab. inż. Dariusz Kowalski Prof. Politechniki Lubelskiej
2. Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski Prof. zw.
16.04.2014 r. Metodyka określenia gwarancji w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2013 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Joanna Gwoździej - Mazur urządzenia i instalacje sanitarne Prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew 1.Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski
2.Prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski
13.11.2013 r. Metoda weryfikacji doboru wodomierzy na przykładzie obiektów użyteczności publicznej

2011 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Wojciech Kruszyński wodociągi i kanalizacja Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 1.Prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski
2.Prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski
16.02.2011 r. Modelowanie ciśnienia i przepływów w sieci wodociągowej przy zmniejszającym się zapotrzebowaniu na wodę

2010 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Günter Georg Haese * ogrzewnictwo i wentylacja Dr hab. inż. Mirosław Żukowski prof. PB 1.prof. dr hab. inż. Jerzy Andrzej Pogorzelski
2.prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
15.12.2010 r. Analiza wpływu promieniowania słonecznego oraz wielkości powierzchni przeszklonej na charakterystykę energetyczną budynku wielorodzinnego

* Osoba spoza Politechniki Białostockiej w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego

2009 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Adam Stanisław Lebiedowski * energetyka odnawialna Dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB 1.prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

2.prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
14.01.2009 r. Proekologiczne uwarunkowania potrzeby wykorzystania energii słabych wiatrów
2. Maria Jolanta Walery gospodarka odpadami Prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis 1.prof. dr hab. inż. Bronisław Bartkiewicz; prof. zw.

2.prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
08.07.2009 r. Systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami medycznymi na przykładzie województwa podlaskiego

* Osoba spoza Politechniki Białostockiej w trakcie przeprowadzania przewodu doktorskiego

2008 r.

Lp. Imię i nazwisko Specjalność Promotor rozprawy doktorskiej Recenzenci Data nadania st. dr Tytuł rozprawy doktorskiej
1. Piotr Rynkowski wymiana ciepła Dr hab. inż. Sławomir A. Sorko prof. PB 1. Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
2. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski
3. Dr hab. inż. Mirosław Żukowski
16.01.2008 r. Metoda elementów brzegowych z pośrednią dyskretyzacją obszaru w rozwiązywaniu zagadnień przewodzenia ciepła
2. Paweł Biedka ochrona wód Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 1. prof. dr hab. inż. Marek Lebiedowski
2.prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
18.06.2008 r. Prognozowanie zmian jakości wód powierzchniowych stojących

Stopnie naukowe doktora uzyskane przez pracowników WBiIŚ poza Wydziałem

2017 r.

Lp. Imię i nazwisko Dziedzina Dyscyplina Data uzyskania Rada Naukowa
1. Aneta Sienkiewicz nauki rolnicze ochrona i kształtowanie środowiska 19.09.2017 r. Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
2. Karolina Ogrodnik nauki techniczne architekruta i urbanistyka 06.12.2017 r. Rada Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej