ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MŁODYM OKIEM
 
 
 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MŁODYM OKIEM”

Po raz piąty zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie własnego warsztatu naukowego oraz sztuki prezentacji, a także dyskusja studentów i doktorantów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Sama konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska. Uczestnictwo w konferencji daje szerokie możliwości zaprezentowania siebie, swoich osiągnięć i prowadzonych badań oraz poznanie innych punktów widzenia. Rozległa, merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów i uczelni. Wypracowane schematy i nowe pomysły mogą przynieść korzyści dla społeczeństwa i środowiska.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • ochronę powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • zdrowie człowieka, całokształt środków sanitarnych wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku,
 • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
 • rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
 • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego,
 • zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym,
 • interdyscyplinarną współpracę dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia organizmów żywych,
 • nowoczesne systemy wodociągowo – kanalizacyjne,
 • problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
 • najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Warunki uczestnictwa

Komitet organizacyjny zaprasza do udziału wszystkich studentów polskich i zagranicznych uczelni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I, II, III stopnia inżynierii i ochrony środowiska oraz innych pokrewnych kierunków.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie oryginalnych prac twórczych w zakresie podanej tematyki i ich wygłoszenie lub prezentacja w formie posteru. W przypadku studentów mogą to być szczegółowe wąskotematyczne opracowania literaturowe wybranego problemu  czy zagadnienia. Objętość artykułu powinna mieścić się w zakresie od 15 do 20 stron A4.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz wysłanie streszczenia wystąpienia można dokonać

za pośrednictwem elektronicznego formularza (kliknij) w terminach zgodnych z harmonogramem. Pełną treść referatu prosimy przesyłać w formie elektronicznej w pliku MS Word na adres: konferencjapzits@gmail.com

Harmonogram:

 • 15.01.2016 – wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia uczestnictwa oraz przesłanie 1-stronicowego streszczenia pracy
 • 29.02.2016 – przesłanie pełnego tekstu artykułu
 • 10.04.2016 – potwierdzenie przyjęcia pracy do publikacji w monografii
 • 18.04.2016 – dokonanie opłaty konferencyjnej
 • 05.2015 – V Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa (dokładna data konferencji podana zostanie w drugim komunikacie)

Opłata konferencyjna

Każdy autor, biorący udział w konferencji powinien dokonać opłaty konferencyjnej w wysokości:
 • Studenci – 70 zł
 • Doktoranci – 150 zł
Istnieje możliwość uzyskania faktury z dokonanej opłaty konferencyjnej, należy uwzględnić to w formularzu zgłoszeniowym.
Należność za uczestnictwo w Konferencji należy wpłacać na konto:

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku o numerze:
67 1090 2587 0000 0001 2057 5021
W tytule należy napisać – Konferencja_naukowa_Imię_Nazwisko

Udział w konferencji obejmuje:

 • udział w obradach
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • obiad w dniu konferencji

Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy uczestnikom noclegu.

Publikacje

Artykuły nadesłane na konferencję będą opublikowane w kilku monografiach, polskojęzycznych jak i anglojęzycznych, wydanych przez Oficynę Wydawniczą PB w postaci książek elektronicznych posiadających numer ISBN i noszących znamiona klasycznej książki.
Monografie będą spełniać wymogi wyznaczone przez Ministerstwo. Dodatkowo wydana zostanie książka streszczeń w postaci elektronicznej.

Konkurs na najlepszy referat

W czasie obrad konferencji przeprowadzony będzie konkurs na najlepszy referat w formie prezentacji oraz oddzielnie w formie posteru. Najlepiej zaprezentowane postery oraz wygłoszone referaty nagrodzone zostaną dyplomami I, II lub III miejsca oraz wyróżnieniami.

Miejsce konferencji

Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45E, 15 – 351 Białystok.

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Iwona Skoczko – przewodnicząca
dr n. tech. Janina Piekutin – zastępca przewodniczącej
mgr inż. Ewa Szatyłowicz – sekretarz
inż. Magdalena Horysz – członek
inż. Łukasz Malinowski – członek
inż. Szymon Skarżyński – członek
Iwona Barszczewska – członek
Paulina Mielniczuk – członek
Natalia Woroniecka – członek

Komitet naukowy

dr hab. inż. Iwona Skoczko – Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater – Politechnika Białostocka
prof. dr. hab. inż. Rafał Miłaszewski – Politechnika Białostocka
prof. Aleksey Ternovtsev – Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
prof. Dmitry Spitsov – Moskiewski Państwowy Uniwersytet Budownictwa
prof. Javier Bayo – Uniwersytet Techniczny Cartagena
dr hab. inż. Mariusz Dudziak – Politechnika Śląska
dr hab. Aneta Dorota Petelska – Uniwersytet w Białymstoku
prof. nzw. dr hab. Bożena Łozowicka – Instytut Ochrony Roślin
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK - Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mirosław Żukowski, prof. PB - Politechnika Białostocka
dr n. tech. Janina Piekutin – Politechnika Białostocka
dr n. tech. Joanna Szczykowska – Politechnika Białostocka
dr inż. Anna Siemieniuk – Politechnika Białostocka
dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons – Politechnika Białostocka
dr inż. Dariusz Andraka – Politechnika Białostocka
dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk – Politechnika Białostocka
dr inż. Jacek Leszczyński – Politechnika Białostocka

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI: KLIKNIJ
Kontakt
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
mgr inż. Ewa Szatyłowicz
tel. 794 153 233