sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wyjazd techniczny
 
 
 
 
 
     - 
 
*  
Branżowe warsztaty językowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wykłady zamawiane
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wycieczki
 
     - 
 
     - 
 
*  
Działania
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wykład 3
 
 
 

Baner EFS

W dniu 15 grudnia 2010 roku odbył się czterogodzinny wykład na temat: „Procedury dotyczące uzyskiwania pozwolenia na budowę na terenach cennych przyrodniczo” w ramach projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodnicznych – pilotaż” Zadanie 2.Podniesienie atrakcyjności kształcenia – dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Wykład został przygotowany przez dr inż. Lecha Magrela. Podczas wykładu zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • omówienie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na obszarach cennych przyrodniczo
  • informacje o roli poszczególnych organów administracji rządowej i samorządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
  • rola i potrzeba wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i obszar NATURA 2000, jego zakres i omówienie przykładowego Raportu OOŚ
  • postępowanie transgraniczne – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
  • ocena oddziaływania na środowisko i na obszar NATURA 2000
  • omówienie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • uwzględnienie dyrektywy Rady Europy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia prywatne na środowisko, dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i pogramów na środowisko oraz dyrektywy rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem studentów kierunku Inżynieria Środowiska i wbudził burzliwą dyskusję na poruszony temat.