sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zasady przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu profesora
 
 
 

Załącznik do Uchwały nr 7/2011-2012

Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Białostockiej

z dnia 29.02.2012 r.

Zasady przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej

Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455)

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200)

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065)

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1219)

7. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2008 r., Nr BCK-IV-U-3/09 informująca o przyznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo


I. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia Dziekanowi wniosek przygotowany (zgodnie z załącznikiem nr 1) o nadanie tytułu profesora w formie elektronicznej i papierowej w 6 egzemplarzach z następującymi dokumentami:

a) Oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo kwalifikacji I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego wydanych na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r.;

b) Autoreferat w języku polskim i angielskim przedstawiający osiągnięcia naukowe, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego oraz o działalności popularyzującej naukę;

c) Ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze. Ankieta powinna być sporządzona w języku polskim i angielskim według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 22.09 2011 r.;

d) Skrócony wniosek o nadanie tytułu (zgodnie z załącznikiem nr 3);

e) Wykaz osiągnięć w pracy naukowej lub działalności artystycznej (zgodnie z załącznikiem nr 4).

2. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. oraz:

a) ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;

b) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;

c) posiada osiągnięcia w opiece naukowej –była co najmniej trzy razy promotorem lub promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz promotorem, oraz co najmniej dwa razy recenzentem w przewodzie doktorskim lub w postępowaniu habilitacyjnym, z zastrzeżeniem art. 21a ust. 2 i 3;

d) odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

Centralna Komisja może w szczególnych przypadkach na wniosek Rady Wydziału dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe.

Za dorobek naukowy uważa się również wybitne, zrealizowane osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku osobie ubiegającej się o nadanie tytułu profesora zwraca się oryginały dokumentów, o których mowa w punkcie 1 a.

3. Dokumenty , o których mowa w pkt.1 Dziekan przekazuje Komisji ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, która rekomenduje lub nie rozpoczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu.

4. Jeżeli kandydat nie jest pracownikiem WBiIŚ PB, do wymienionych wyżej dokumentów powinien również załączyć:

a) uzasadnienie wyboru WBiIŚ PB jako wydziału przeprowadzającego postępowanie
o nadanie tytułu profesora;

b) zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego przez niego lub zatrudniającą go jednostkę.

5 Koszty postępowania o nadanie tytułu naukowego pokrywa:

a) w przypadku osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy na WBiIŚ PB – Wydział;

b) w przypadku kandydata niezatrudnionego na WBiIŚ PB w pełnym wymiarze czasu pracy, który ubiega się o wszczęcie przez Radę Wydziału postępowania o nadanie tytułu – osoba zainteresowana lub jednostka ją zatrudniająca.

6. W przypadku, gdy ubiegającym się o nadanie tytułu profesora jest Dziekan WBiIŚ PB, jego obowiązki w czynnościach postępowania przejmuje Prodziekan ds. nauki lub członek Rady, posiadający tytuł naukowy profesora wskazany w głosowaniu przez Radę Wydziału.

II. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I WYZNACZENIE RECENZENTÓW

ETAP I

Rada Wydziału powołuje Komisję ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wskazuje przewodniczącego tego zespołu. Zespół składa się z co najmniej pięciu osób posiadających tytuł naukowy i realizujących działalność naukową w obszarze odpowiadającym tematyce działalności naukowo-badawczej kandydata (lub najbardziej do niej zbliżonym). Skład zespołu, w tym osobę przewodniczącego, proponuje Dziekan, a opiniuje Rada Wydziału.

Regulamin pracy wydziałowej Komisji ds. postępowania o nadanie tytułu profesora jest zawarty załączniku nr 5.

ETAP II

1. Przewodniczący Komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału wniosek wraz z projektem uchwały o wszczęciu (lub odmowie wszczęcia) postępowania o nadanie tytułu profesora oraz stanowisko Komisji w tej sprawie, uwzględniające analizę zgodności tematyki badawczej kandydata z obszarami działalności naukowej realizowanej na WBiIŚ PB.

2. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu (lub odmowie wszczęcia) postępowania o nadanie tytułu profesora.

3. Po wszczęciu postępowania, przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Wydziału listę co najmniej 10 recenzentów wyłonionych spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie.

4. Przewodniczący Komisji omawia sylwetkę każdego z kandydatów na recenzentów oraz przedstawia projekt uchwały o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów.

Recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu profesora może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej w dwóch przewodach doktorskich, które zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy.

5. Po podjęciu uchwał o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora oraz uchwały w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów, Dziekan w imieniu Rady Wydziału niezwłocznie kieruje do Centralnej Komisji wniosek o powołanie pięciu recenzentów z zaproponowanej listy. Do wniosku dołącza uchwały, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

6. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

7 Po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu przez nią pięciu recenzentów dorobku kandydata, Dziekan niezwłocznie wysyła do każdego z recenzentów zlecenie wykonania recenzji w postępowaniu wraz z kompletem dokumentów wymienionych w punkcie 2. Recenzje powinny być wykonane w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

8 Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy kandydat spełnia wymagania określone w punkcie 1 oraz jednoznaczne stanowisko recenzenta w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu profesora.

9. Dziekan niezwłocznie przekazuje kandydatowi informacje o decyzjach Rady Wydziału, dotyczących poszczególnych czynności postępowania o nadanie tytułu profesora, tj.o:

a) wszczęciu (lub odmowie wszczęcia) postępowania o nadanie tytułu profesora;

b) wyznaczeniu kandydatów na recenzentów;

c) poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora.

10. Po otrzymaniu wszystkich recenzji dorobku naukowego, Dziekan udostępnia recenzje kandydatowi oraz przekazuje recenzje przewodniczącemu Komisji.

III. WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

POSTĘPOWANIE RADY WBiIŚ PB

1. Komisja ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, po zapoznaniu się z recenzjami, formułuje swoje stanowisko w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Przewodniczący Komisji przedstawia to stanowisko na posiedzeniu Rady Wydziału; omawia również uwagi recenzentów. Po zamknięciu dyskusji, przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Wydziału projekt uchwały o poparciu lub odrzuceniu wniosku o nadanie tytułu profesora.

2. Dziekan Wydziału zaprasza pisemnie recenzentów postępowania o nadanie tytułu profesora na posiedzenie Rady Wydziału, na którym będzie podejmowana uchwała o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora. Recenzenci nie biorą udziału w głosowaniu.

3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora lub o jego odrzuceniu.

4. Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu naukowego jest przesłana przez Dziekana, za pośrednictwem Rektora Politechniki Białostockiej, do Centralnej Komisji w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały Rady Wydziału o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora.

5. Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji:

a) uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora;

b) listę recenzentów;

c) treść recenzji;

d) uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

6. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej WBiIŚ PB.

DOKUMENTACJA DO CENTRALNEJ KOMISJI DS. STOPNI I TYTUŁÓW I ARCHIWUM

1. Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu profesora, wysłana do Centralnej Komisji oraz przechowywana w archiwum, obejmuje następujące dokumenty:

a) wykaz dokumentów;

b) wykaz pracowników Wydziału, od których przyjęto pisemne oświadczenia o zaliczeniu ich do minimum kadrowego Rady Wydziału uprawniającego do nadawania stopnia naukowego w danej dziedzinie i dyscyplinie (imię i nazwisko, tytuł, stopień, reprezentowana dziedzina i dyscyplina naukowa, data zatrudnienia na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z załącznikiem nr 6);

c) wniosek o nadanie tytułu profesora (zgodny z §12 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.09.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora);

d) poświadczone odpisy protokołów z posiedzeń Komisji ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz z posiedzeń Rady Wydziału, na których omawiano kandydaturę i podejmowano uchwały, zawierające listę członków Rady Wydziału (imię i nazwisko członka, tytuł, stopień, reprezentowana dziedzina, dyscyplina i specjalność naukowa) oraz Komisji z poświadczoną obecnością, dokładne informacje o przebiegu dyskusji i wynikach głosowania, a w szczególności:

• wyciągi z protokołów posiedzeń Rady Wydziału w sprawach:

- powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania w sprawie nadania tytułu profesora,

- wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,

- wyznaczenia kandydatów na recenzentów,

- poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,

• protokoły z posiedzeń komisji w sprawach:

- wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia recenzentów,

- poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,

• uchwały Rady Wydziału w sprawach:

- wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,

- wyznaczenia kandydatów na recenzentów,

- poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,

f) opinie wszystkich recenzentów.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Dziekan niezwłocznie przekazuje kandydatowi informacje o decyzji Rady Wydziału bądź Centralnej Komisji, o poparciu (lub odmowie poparcia) wniosku o nadanie tytułu profesora.

2. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Rady Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystawić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Centralna Komisja rozpatruje powyższy wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.

4. W postępowaniu o którym mowa w p-cie IV.3., mogą brać udział recenzenci powołani w przewodzie o nadanie tytułu profesora.

5. W przypadku poparcia przez Radę Wydziału wniosku o nadanie tytułu profesora i podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, decyzja ta jest analizowana przez Komisję ds. postępowania o nadanie tytułu profesora. Na swym posiedzeniu Komisja opracowuje pisemną opinię na temat celowości wystąpienia Rady Wydziału do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przewodniczący Komisji przedstawia opinię na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału.

6. Rada Wydziału, na podstawie opinii Komisji i przeprowadzonej dyskusji, podejmuje decyzję o wystąpieniu do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie uchwały o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora. Decyzja Rady Wydziału o wystąpieniu do Centralnej Komisji jest podejmowana w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W przypadku decyzji pozytywnej, Rada Wydziału występuje z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Centralnej Komisji w trybie określonym w art. 28, ust. 4 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

7. Dziekan, za pośrednictwem Rektora PB, przesyła do Centralnej Komisji następujące dokumenty:

a) wniosek Rady Wydziału o ponowne rozpatrzenie sprawy poparcia kandydata do tytułu profesora wraz z uzasadnieniem;

b) protokół z posiedzenia Rady Wydziału z wynikami tajnego głosowania wraz z poświadczoną listą obecności członków Rady Wydziału;

c) pełną dokumentację postępowania w sprawie poparcia kandydata do tytułu profesora – tę samą, która była przedstawiona poprzednio.

KOSZTY POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Koszty przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora, dla osób spoza Wydziału ponosi jednostka zatrudniająca tą osobę lub bezpośrednio ta osoba, na zasadach określonych w umowie zawartej z Politechniką Białostocką. (zgodnie z §5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

OKRES PRZEJŚCIOWY

1. Postępowanie o nadanie tytułu profesora wszczęte przed 01.10.2011 r. są kontynuowane na zasadach obowiązujących przed 1.10.2011 r.

2. W okresie 1.10.2011 r. – 30.09.2013 r. na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora może być przeprowadzone postępowanie o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Za zgodność

……………………………


Załącznik nr 1

WNIOSEK

o nadanie tytułu profesora

nauk (sztuk) ............................................................................................................................. .

Panu(i) ......................................................................... .

(wymienić: imię/imiona/ według świadectwa urodzenia, nazwisko, zajmowane stanowisko -

np. profesorowi nadzwyczajnemu w …………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………………………………………

(podać jednostkę organizacyjną i nazwę szkoły /placówki naukowej, np. instytut, wydział itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………

............................................................ używający jednego imienia ......................................... .

(tylko w przypadku gdy kandydat używa jednego imienia, mając kilka imion), urodzony

dnia ............................. ......... r. w …………………………………………………………………….

Studia wyższe odbył w latach ................................... na Wydziale .......................................... .

………………………………………………… i uzyskał stopień (tytuł)…………………………………... .

podać nazwę szkoły wyższej

........................................................... (wymienić nazwę stopnia lub tytułu ściśle według dyplomu).

Stopień doktora (kwalifikacje I stopnia) …………………………………………………………………

nadała mu w …...................................................................................... r. Rada Wydziału (Rada Naukowa) ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………podać odpowiednie nazwy

w na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „………………………

………………………………………………………………………………………………………………”

a stopień doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia) - w roku .................... ………………….

Rada Wydziału (Rada Naukowa) ............................................................................................. .

podać nazwę szkoły, placówki naukowej

na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „................................................................................ "


Jeśli odbywał studia specjalistyczne za granicą - podać gdzie w jakim zakresie.

W dalszej kolejności podać liczbę lat pracy zawodowej, nazwy instytucji, rok
rozpoczęcia pracy naukowej lub artystycznej, zajmowane poprzednio stanowiska
oraz obecne

………………………………………………………………………………………………….…

podać nazwy jednostek organizacyjnych

………………………………………………………………………………………………………..

Podać opublikowany dorobek naukowy lub artystyczny kandydata w liczbach

ogółem: w tym publikacji indywidualnych ..................... , współautorskich .......................... .

Podać liczbę i określić rodzaj prac nieopublikowanych.

Omówić (na podstawie materiałów postępowania kwalifikacyjnego) główne
kierunki działalności naukowej lub artystycznej kandydata, wyodrębniając osiągnięcia
w okresie po ostatniej nominacji; wyeksponować dorobek o podstawowym znaczeniu, oryginalny w treści lub metodach; podkreślić znaczenie podejmowanej problematyki dla nauki lub kultury oraz wskazać wkład kandydata w rozwój danej dziedziny nauki lub sztuki.

Podać, czy prace kandydata znalazły zastosowanie w praktyce, czy kandydat
brał udział w pracach wdrożeniowych lub czy jego opracowania w inny sposób
zostały wykorzystane w praktyce.

Omówić autorytet kandydata w nauce krajowej i zagranicznej, (lub krajowych
zagranicznych środowiskach twórców sztuki) stwierdzić, czy i jakie recenzje o pracach kandydata ukazały się w czasopismach naukowych i artystycznych w kraju
i za granicą albo czy prace te były przytaczane przez innych autorów.

Jeśli scharakteryzowane wyżej prace były wykonane zespołowo - omówić jaką
rolę w zespole odgrywał kandydat, wyeksponować te prace, w których jego udział był
wyrażnie dominujący, wskazać na czym ten udział polegał (np. inicjatywa,
opracowanie metodyki, nadzór naukowy lub artystyczny nad eksperymentem, analiza
i uogólnienie wyników, itp.).

Podać informację na temat reprezentowania przez kandydata nauki lub sztuki
polskiej za granicą (udział w zjazdach, konferencjach, sympozjach, konkursach
artystycznych itd., przy czym uwzględnić należy tylko udział czynny, np.
w charakterze referenta, uczestnika dyskusji, jurora konkursu itp.).

Omówić osiągnięcia kandydata w działalności dydaktycznej.

Omówić dorobek w zakresie kształcenia i wychowania młodej kadry naukowej
lub artystycznej
, podać osiągnięcia kierowanego przez kandydata zespołu, liczbę zakończonych i prowadzonych jeszcze przewodów doktorskich, liczbę opracowanych opinii o pracach doktorskich i habilitacyjnych, informację o karierach artystycznych uczniów, inne formy opieki nad młodą kadrą np. organizowanie i kierowanie studium doktoranckim, prowadzenie seminariów doktoranckich, kierowanie stażami pracowników z innych uczelni (placówek), itp.

Podać udział kandydata we władzach uczelni (placówki), zespołach kolegialnych, innych pracach organizacyjnych, pełnione funkcje, okres ich sprawowania.

Scharakteryzować działalność w instytucjach, organizacjach i towarzystwach naukowych lub artystycznych w kraju i za granicą (podać pełną nazwę, ewentualnie funkcję, okres), działalność w zakresie popularyzacji wiedzy i upowszechniania osiągnięć naukowych i artystycznych.

Wymienić przyznane odznaczenia państwowe (rok przyznania, rodzaj)

I wyróżnienia (rodzaj, rok otrzymania).

Przedstawić nazwiska recenzentów i charakter ich opinii. W przypadku rozbieżności w opiniach recenzentów - krótko je omówić.

Omówić tryb wysunięcia wniosku: powołać się na uchwałę rady wydziału (rady
naukowej)
, podać wyniki głosowania, liczbę członków rady wydziału (rady naukowej),
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, liczbę głosów pozytywnych,
negatywnych
, wstrzymujących się.

……………………………………………………

podpis Dziekana (Dyrektora jednostki)

Uwaga. Przedstawiony schemat wniosku opisowego powinien być potraktowany
jako materiał pomocniczy i może być modyfikowany w zależności od specyfiki
działalności kandydata.


Załącznik nr 2

WZÓR

ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA

ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA

I. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU

1. Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym:

1) wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych;

2) wykaz autorskich monografii;

3) wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych;

4) członkostwo w redakcjach naukowych.

Wykaz publikacji należy sporządzić ze wskazaniem wskaźnika impact factor publikacji, liczby cytowań publikacji i indeksu Hirscha.

2. Informacja o aktywności naukowej:

1) we wszystkich obszarach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka:

a) informacje o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

b) członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,

c) wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych,

d) informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;

2) w obszarze wiedzy sztuka:

a) wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych,

b) wykaz publikacji utworów/dzieł artystycznych,

c) wykaz współautorskich utworów/dzieł artystycznych,

d) wykaz eksperymentów artystycznych.

3. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym:

1) w obszarach wiedzy: nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej:

a) dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym,

b) uzyskane patenty i wzory użytkowe krajowe i międzynarodowe,

c) wdrożenia technologii,

d) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców,

e) prowadzenie lub współuczestnictwo w spółce technologicznej lub spółce celowej,

f) udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

2) w obszarach wiedzy nauk społecznych i nauk humanistycznych:

a) dorobek ekspercki,

b) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców,

c) pełnione funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność badawczo-rozwojową, instytucjach finansowych, kancelariach prawniczych, placówkach terapeutycznych i innych organizacjach o charakterze publicznym,

d) udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

3) w obszarze wiedzy sztuka:

a) projekty zrealizowane we współpracy z przedsiębiorcami,

b) uzyskane patenty i wzory użytkowe krajowe i międzynarodowe,

c) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców.

4. Informacja o współpracy międzynarodowej:

1) we wszystkich obszarach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka:

a) staże zagraniczne,

b) udział w ocenie projektów międzynarodowych,

c) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych ze wskaźnikiem impact factor,

d) członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych,

e) udział w międzynarodowych zespołach eksperckich,

f) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych,

g) udział w międzynarodowych zespołach badawczych;

2) w obszarze wiedzy sztuka:

a) staże zagraniczne,

b) udział w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych,

c) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych.

5. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim:

1) prowadzone wykłady i seminaria naukowe;

2) opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora (w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;

3) artykuły i prace o charakterze popularnonaukowym;

4) przygotowane materiały do e-learningu;

5) aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę.

6. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach naukowych, dydaktycznych i artystycznych.

II. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU NAUKOWYM LUB ARTYSTYCZNYM


Załącznik nr 3

Skrócony wniosek

o nadanie tytułu profesora

nauk (sztuk) .............................. .

…………………………………………………………………………………

szkoła wyższa (inna placówka naukowa)

…………………………………………………………………………………

rada wydziału (rada naukowa) podejmująca uchwałę
w sprawie nadania tytułu

1) 2)

………………………………………….. …………………………………………………

imię i nazwisko kandydata data i miejsce urodzenia

3) 4)

………………………………………… ………………………………………………..

adres zamieszkania i nr. tel. kontakt. miejsce pracy

5)

……………………………………… ……………………………………………………

adres do korespondencji zajmowane stanowisko

6) posiadane tytuły, stopnie rok nazwa szkoły wyższej
naukowe i zawodowe (innej placówki naukowej)

…………………………………… ……………………………………………………

a) mgr (mgr inż.) …………………………………………………..

b) doktor (kwalifikacje I stopnia) ………………………………………………….

c) doktor habilitowany (kwalifikacje II stopnia) …………………………..………………………

7) znajomość języków obcych:

a) czynna - .......................... .

b) bierna - ........................... .

8) 9)

………………………………………… …………………………………………………

dziedzina i dyscyplina specjalność reprezentowana
reprezentowana przez przez kandydata
kandydata

10) przebieg pracy zawodowej

………………………………………………………………………………………

nazwa zakładu (uczelni, zajmowane okres pracy
placówki n-b) stanowisko od -do

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

11) liczba przewodów doktorskich albo kwalifikacyjnych I stopnia, prowadzonych pod
kierownictwem kandydata jako promotora

a) zakończonych …………………._____ _

b) w toku ……………………

12) data uchwały rady wydziału (rady naukowej) w sprawie

a) wszczęcia postępowania …………………………

b) wystąpienia o nadanie tytułu profesora …………………………

13) wyniki głosowania w sprawie wystąpienia o nadanie tytułu profesora


liczba członków rady jednostki organizacyjnej


uprawnionych do

obecnych w czasie podejmowania uchwały

głosowaniaw tym głosujących


razem

Za

przeciw

wstrzymujących się14) recenzenci

tytuł, stopieńimię i nazwisko

specjalność

miejsce pracy


-……………………………..

podpis dziekana wydziału

(dyrektora jednostki)


Załącznik nr 4

WYKAZ

osiągnięć w pracy naukowej lub w działalności artystycznej

…………………………………… ………………………………………

imię i nazwisko kandydata data urodzenia

A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (KWALIFIKACJI II STOPNIA) *

1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze lub dzieła artystyczne

udostępnione w obiegu społecznym:

1.1. …………………………………………………………………………………………

1.2. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Podręczniki, skrypty

2.1. …………………………………………………………………………………………

2.2. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Inne publikacje lub twórcze opracowania dzieł artystycznych

3.1. …………………………………………………………………………………………

3.2. ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy:

4.1. …………………………………………………………………………………………

4.2. ……………………………………………………………………………………………


5. Patenty:

5.1. …………………………………………………………………………………………

5.2. ……………………………………………………………………………………………

6. Prace nie przeznaczone do druku – zastrzeżone:

6.1. …………………………………………………………………………………………

6.2. ……………………………………………………………………………………………

Przy każdej pozycji należy podać: tytuł - nazwę danego opracowania,

w przypadku publikacji - nazwę wydawnictwa albo tytuł czasopisma, w którym
opracowanie opublikowano
, rok wydania, numery i strony; przy drukach zwartych -
wydawcę; przy pozycjach dotyczących prac zespołowych podać nazwiska i określić
rolę oraz udział kandydata w opracowaniu. Jeżeli opracowanie było opublikowane
kilkakrotnie, np. w kraju i za granicą, bądź w kilku wersjach językowych, należy
wszystkie wydania lub wersje wymienić pod jedną pozycją, a za danymi
bibliograficznymi podać odpowiednią informację o innych wydaniach
(ewentualnie
o dokonanych w nich zmianach merytorycznych).

W odniesieniu do dzieł artystycznych konieczna jest informacja o sposobie publicznej
prezentacji dzieła (koncerty, spektakle kinowe, teatralne i telewizyjne, wystawy itp.)
W punktach 1, 2 i 3 można przedstawiać w wykazie tylko pozycje już opublikowane,
a w odniesieniu do twórczości artystycznej - prezentowane publicznie.

B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA
HABILITOWANEGO (KWALIFIKACJI II STOPNIA) *

* W przypadku, gdy kandydat nie ma stopnia doktora habilitowanego, należy
przedstawić chronologicznie wszystkie prace zaznaczając, która z nich jest
rozprawą doktorską (pracą kwalifikacyjną).

…………………………………… …………………………………

Data podpis kandydata
Załącznik nr 5

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

1. Zadaniem Komisji jest przedstawienie Radzie Wydziału wniosków dotyczących czynności postępowania i projektów uchwał niżej wymienionych czynności postępowania w sprawach o nadanie tytułu, kończących się uchwałami Rady Wydziału w przedmiocie:

a) wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora;

b) wyznaczenia kandydatów na recenzentów;

c) poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jego przewodniczący. Przewodniczący relacjonuje Radzie Wydziału przebieg posiedzeń Komisji, odpowiada na pytania członków Rady dotyczące postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz przedkłada Radzie Wydziału projekt uchwał wymienionych w punkcie 1. Obowiązkiem przewodniczącego jest dbanie o sprawny przebieg postępowania o nadanie tytułu naukowego, tak aby Rada Wydziału mogła zająć się kolejnym etapem postępowania na swym najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Komisji nie może być wyznaczony na recenzenta w danym postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.

  1. Przewodniczący Komisji jest uprawniony do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach organizacyjnych, wynikających z uprawnień Komisji, a niewymienionych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65. poz. 595, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84 poz. 455), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1200) oraz zasad przeprowadzania czynności obowiązujących na WBiIŚ PB.

4. Do głosowania nad czynnościami postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora są uprawnieni członkowie Rady WBiIŚ posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktor habilitowanego na podstawie art. 21a. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65. poz. 595, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84 poz. 455).

W posiedzeniu Rady, na której ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć recenzenci, na zaproszenie Rady Wydziału.

5. Uchwały określone w punkcie 4 są podejmowane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Pozostałe decyzje Rady Wydziału (poza trybem odwoławczym) dotyczące postępowania o nadanie tytułu profesora podejmowane są w głosowaniu jawnym (o ile żaden z członków Rady nie stawia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego), zwykłą większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

6. Wszystkie czynności postępowania o nadanie tytułu profesora realizowane przez Radę Wydziału, a także posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokoły muszą wiernie odzwierciedlać przebieg dyskusji nad projektami poszczególnych uchwał. Są one dołączone do dokumentacji postępowania.


Załącznik nr 6

Białystok, dnia ……………………………

LISTA

Członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Lp.

Tytuł (stanowisko)

stopień, imię i nazwisko

Dyscyplina

i specjalność

Stwierdzenie obecności na

posiedzeniu Rady

w czasie przeprowadzania

przewodu habilitacyjnego

- podpis członka Rady

I. Członkowie Rady zatrudnieni na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy, wliczani do minimum kadrowego niezbędnego do posiadania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II. Pozostali członkowie rady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
………………………………………………………………………

Podpis Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB