sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych
 
 
 

Załącznik do Uchwały nr 7/2011-2012

Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Białostockiej

z dnia 29.02.2012 r.

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych
przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Białostockiej

Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455)

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200)

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1165)

7. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2008 r., Nr BCK-IV-U-3/09 informująca o przyznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1219)


I. WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO

1. Postępowanie habilitacyjne rozpoczyna się na wniosek (opracowany według wzoru z załącznika nr 1) osoby, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, jak również wykazuje się istotną aktywnością naukową. Habilitant składa do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (zwaną dalej Centralną Komisją CK) następujące dokumenty:

a) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora;

b) autoreferat (opracowany według wzoru z załącznika nr 2) w języku polskim i angielskim przedstawiający opis dorobku naukowego:

· dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji;

· zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne;

· część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

c) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych (w języku polskim i angielskim);

d) informacje o:

· osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcje promotora pomocniczego;

· współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi;

· działalności popularyzującej naukę.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład, w tym także procentowy, każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Habilitant wskazuje we wniosku radę wydziału, która ma przeprowadzić postępowanie.

2. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku habilitantowi zwraca się oryginał dokumentu, o którym mowa w punkcie 1a.

4. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji.

5. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji, która przeprowadza dalsze postępowania

II. POWOŁANIE KOMISJI ds. POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

1. Przewodniczący Rady Wydziału po otrzymaniu dokumentów z Centralnej Komisji kieruje je do wydziałowej Komisji ds. postępowania habilitacyjnego, która opiniuje propozycję CK o przeprowadzenie przewodu. Komisja ds. postępowania habilitacyjnego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku proponuje 3 członków do składu Komisji habilitacyjnej danego przewodu.

2. RW podejmuje uchwałę o powołaniu 3 członków Komisji habilitacyjnej, w tym recenzenta spoza WBiIŚ PB, sekretarza i członka. Przewodniczący RW przekazuje niezwłocznie tę informację Centralnej Komisji, która przeprowadza dalsze postępowanie.

III. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

1. Recenzenci w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria zawarte w art. 16 Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i Rozporządzeniu MNiSW z 1.09.2011 r.

2. Przewodniczący Komisji habilitacyjnej po otrzymaniu recenzji zwołuje jej posiedzenie. Komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż 6 osób, przy czym dla ważnego podjęcia uchwał jest konieczny udział przewodniczącego i sekretarza. Obrady Komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami Komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, Komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Przewodniczący Komisji habilitacyjnej powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Członkowie Komisji habilitacyjnej mogą uczestniczyć w formie wideokonferencji w rozmowie z habilitantem.

3. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada Radzie WBiIŚ PB uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych oraz protokołem. Na podstawie tej opinii Rada WBiIŚ w terminie jednego miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

4. Do głosowania nad uchwałą o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a. Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz osoby wg art. 10 Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwała jest podejmowana w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

5. O zakończeniu czynności postępowania habilitacyjnego zawiadamia się w formie elektronicznej ministra do spraw szkolnictwa wyższego oraz Centralną Komisję zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu MNiSW.

6. Rada Wydziału zamieszcza na stronie internetowej WBiIŚ PB wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie Komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania (zał. nr 3) oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem.

7. Uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z informacją o składzie Komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

IV. ODWOŁANIE OD UCHWAŁY O ODMOWIE NADANIA STOPNIA DR HAB.

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść odwołanie od uchwał, o których jest mowa w art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., jeżeli są one odmowne, do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady WBiIŚ w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. RW przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

2. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę albo, uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

3 W przypadku utrzymania w mocy uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego po upływie co najmniej trzech lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego.

Koszty postępowania habilitacyjnego

Koszty przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (dla osób spoza Wydziału) ponosi jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora lub bezpośrednio ta osoba, na zasadach określonych w umowie zawartej z Politechniką Białostocką. (zgodnie z §5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Okres przejściowy

1. Postępowania habilitacyjne wszczęte przed 01.10.2011 r. są kontynuowane na zasadach obowiązujących przed 1.10.2011r.

2. W okresie 1.10.2011 r. – 30.09.2013 r. na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może być przeprowadzone postępowanie habilitacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych albo na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Za zgodność

……………………………


Załącznik nr 1

Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów

Wniosek

z dnia ........... .

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie ....................... w dyscyplinie .................................................. .

1.Imię i Nazwisko .......................................................... ..............................................

2.Stopień doktora/ kwalifikacje I stopnia ......................................................... ……….

3.Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym 1)

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

…………………………………

podpis Wnioskodawcy

1 ) jeżeli niepotrzebne - skreślić


Załącznik nr 2

Autoreferat

1. Imię i Nazwisko.

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.):

a) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa),

b) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych).

* w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca/ prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie


Załącznik nr 3

Harmonogram

przebiegu postępowania habilitacyjnego

1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pana /Pani ………………………………………

w dniu………………………

2. Dokonanie formalnej oceny wniosku przez Centralną Komisję (w ciągu 7 dni)

3. Powołanie przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB 3 członków komisji habilitacyjnej w dniu……………….

4. Powołanie komisji habilitacyjnej (po 6 tygodniach od wszczęcia) w składzie:

1. ……………………………. - przewodniczący wyznaczony przez CK

2. …………………………... - sekretarz wyznaczony przez Radę WBiIŚ PB

3. …………………………… - recenzent wyznaczony przez CK

4. ..………………………… - recenzent wyznaczony przez CK

5. ..…………………………… - recenzent wyznaczony przez Radę WBiIŚ

6. …………………………… - członek wyznaczony przez CK

7. .……………………………. - członek wyznaczony przez Radę WBiIŚ

5. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia……………………………

6. Posiedzenie komisji habilitacyjnej w dniu……………………………………

(W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. O potrzebie przeprowadzenia takiej rozmowy, komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy).

7. Przedłożenie przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu/ Pani ……………………………….…….… (21 dni od otrzymania recenzji).

8. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu/ Pani ……………………………… w dniu……………………

(W ciągu 1 miesiąca od otrzymania uchwały komisji habilitacyjnej o nadaniu lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego)

9. Zamieszczenie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu/ Pani …………………………………….…… w dniu………………… oraz składzie komisji habilitacyjnej i recenzjach złożonych w postępowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji

( w terminie 30 dni od podjęcia uchwały)


Załącznik nr 4

Białystok, dnia ……………………

LISTA

członków Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Lp.

Tytuł (stanowisko), stopień, imię i nazwisko

Dyscyplina

Specjalność

Stwierdzenie obecności na posiedzeniu rady w czasie przeprowadzania przewodu habilitacyjnego- podpis członka rady

I. Członkowie RW zatrudnieni na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB w pełnym wymiarze czasu pracy,

wliczani do minimum kadrowego niezbędnego do posiadania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

II. Pozostali członkowie rady

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

……………………………………

Podpis Dziekana WBiIŚ PB