sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich
 
 
 

Załącznik do Uchwały nr 7/2011-2012

Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Białostockiej

z dnia 29.02.2012 r.

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Białostockiej

Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455)

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności

w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu

o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1200)

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065)

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1219)

7. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Diamentowy Grant” (MP Nr 98 z 2011 r., poz. 999)


Procedura

I. Etap: Przygotowanie do wszczęcia przewodu doktorskiego

1. Warunkiem otwarcia przewodu jest autorstwo lub współautorstwo co najmniej dwóch wydanych lub przyjętych do druku publikacji naukowych w formie książki lub rozdziału w książce lub publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem” składa do Dziekana WBiIŚ wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz następujące dokumenty:

- oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera (o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) lub dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą dającego prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, bądź dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne (art. 191a ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym),

- w szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych - oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki,

- proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej (teza, cel pracy, zakres wraz
z rozwinięciem) ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora lub promotora i kopromotora* lub promotora i promotora pomocniczego** oraz dyscypliny dodatkowej.

- wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,

- informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,

- życiorys zawodowy i ewentualnie autoreferat,

- opinię opiekuna naukowego, zawierającą ocenę stopnia zaawansowania rozprawy,

- deklarację poniesienia kosztów przewodu (dla osób spoza Wydziału).

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

- certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,

- wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

* kopromotor pełni funkcję pomocniczą w przewodach doktorskich prowadzonych

w ramach współpracy międzynarodowej z ośrodkami zagranicznymi lub w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej.

** promotor pomocniczy pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

 1. Dziekan WBiIŚ powołuje postanowieniem Komisję doradczą złożoną z co najmniej
  4 specjalistów, w tym przewodniczącego. Komisja doradcza analizuje przedstawiony wniosek, organizuje i uczestniczy w seminarium (z udziałem opiekuna naukowego), na którym kandydat prezentuje wstępne wyniki przeprowadzonych analiz lub badań. Komisja doradcza sporządza opinię na temat zasadności wniosku o wszczęcie przewodu oraz wyboru kandydata na promotora lub kandydatów na promotora i promotora pomocniczego bądź promotora i kopromotora.

4. Kopromotora lub promotora pomocniczego powołuje Rada Wydziału na uzasadniony wniosek promotora złożony do Dziekana.

5. Osoba będąca pracownikiem WBiIŚ PB posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, na podstawie art. 21a Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, może być promotorem nie więcej niż 6 wszczętych przewodów doktorskich jednocześnie, a promotor pomocniczy może sprawować opiekę nad 2 doktorantami jednocześnie.

 1. Rozprawa doktorska może mieć formę:

- maszynopisu książki,

- książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych,

- spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach indeksowanych,

- samodzielnej i wyodrębnionej części pracy zbiorowej, jeżeli można wykazać indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy,

- pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej.

Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż język polski.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisami w języku polskim i angielskim.

W przypadku wspólnego przeprowadzania przewodu doktorskiego (na podstawie porozumienia) przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia doktora, kandydat przedstawia dokumenty kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.

II. Etap: Wszczęcie przewodu doktorskiego

1. Na posiedzeniu Rady Wydziału opiekun naukowy kandydata na doktoranta przedstawia (osobiście lub na piśmie) główne założenia pracy (cel pracy, tezę, zakres, planowany do rozwiązania problem naukowy) i informacje na temat możliwości, uwarunkowań i planowanego terminu jej zakończenia. W przypadku nieobecności opiekuna naukowego, sprawę referuje przewodniczący Komisji doradczej.

2. Rada Wydziału na tej podstawie i na podstawie opinii Komisji doradczej podejmuje uchwałę o wszczęciu (lub odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołuje promotora lub promotora i promotora pomocniczego bądź promotora i kopromotora.

III. Etap: Powołanie Komisji doktorskiej

1. Doktorant przedkłada promotorowi 6 egzemplarzy rozprawy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną oraz streszczeniem. W przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, dołącza opis wskazujący na rozwiązanie problemu naukowego. Promotor przedkłada rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią Dziekanowi WBiIŚ PB.

W przypadku, gdy rozprawa doktorska jest częścią pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w powstanie pracy

2. Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje Komisję doktorską liczącą co najmniej 7 osób oraz wyznacza jej przewodniczącego. W przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych wspólnie Komisja powinna liczyć co najmniej 9 osób (chyba, że porozumienie stanowi inaczej). W skład Komisji wchodzą:

- promotor albo promotor i kopromotor,

- co najmniej 2 recenzentów,

- co najmniej 4 członków Komisji.

Komisji doktorskiej powierza się czynności przewodu doktorskiego nie zastrzeżone w Rozporządzeniu MNiSW do kompetencji Rady Wydziału. W skład Komisji doktorskiej może zostać powołany promotor pomocniczy, który nie ma jednak prawa głosu.

IV. Etap: Powołanie recenzentów i komisji egzaminacyjnych

1. Komisja doktorska organizuje seminarium, na którym (w obecności promotora, ewentualnie promotora i promotora pomocniczego bądź promotora i kopromotora oraz zwykłej większości członków Komisji) kandydat przedstawia rozprawę doktorską, w tym: cel, tezę i zakres pracy oraz oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.

2. Komisja doktorska przedstawia Radzie Wydziału protokół z posiedzenia zawierający opinię na temat przygotowanej pracy doktorskiej. Komisja doktorska przedstawia:

- kandydatury recenzentów,

- proponowane przedmioty egzaminacyjne oraz składy komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, w tym ich przewodniczących.

3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę powołującą co najmniej dwóch recenzentów, z których żaden nie może być pracownikiem WBiIŚ PB ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta. Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie: z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (co najmniej 4 osoby, w tym promotor albo promotor i kopromotor), z dyscypliny dodatkowej (co najmniej 3 osoby), z języka obcego nowożytnego (co najmniej 3 osoby).

W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może zostać powołany promotor pomocniczy bez prawa głosu.

4. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący Komisji doktorskiej w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi. Egzaminy doktorskie muszą być zdane przez kandydata przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału

Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich.

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie. Powtórny egzamin może być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz.

5. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich.

Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego jest zwolniony z egzaminu.

V. Etap: Recenzje

1. Recenzenci przesyłają recenzje do Dziekana w formie papierowej i elektronicznej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc. Recenzje zamieszcza się na stronie internetowej WBiIŚ PB, gdzie pozostają co najmniej do dnia nadania kandydatowi stopnia doktora. Po otrzymaniu ostatniej recenzji Rada Wydziału niezwłocznie przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Wnioski te analizuje Komisja doktorska i przekazuje kandydatowi i promotorowi. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską (6 egzemplarzy oraz wersję elektroniczną) kandydat przedkłada Dziekanowi, który kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Dziekanowi recenzje uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie.

 1. Przewodniczący Komisji doktorskiej przedstawia Radzie Wydziału rozprawę doktorską, opinie promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzje i wyniki egzaminów doktorskich. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

 1. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony Komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

 1. W przypadku przyjęcia rozprawy i dopuszczeniu jej do publicznej obrony wyznaczany jest termin obrony. Obrona może się odbyć nie wcześniej niż po 14 dniach od złożenia tekstu uchwały do Dziekana Wydziału. Termin obrony proponuje przewodniczący Komisji doktorskiej.

 1. O dacie i miejscu przeprowadzenia obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie oraz wywiesza się ogłoszenie w siedzibie WBiIŚ PB na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz informację o zamieszczeniu streszczenia i recenzji na stronie internetowej WBiIŚ PB.

VI. Etap: Obrona rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia

 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

Publiczna obrona może być przeprowadzona tylko w przypadku obecności co najmniej 6 członków Komisji doktorskiej, w tym promotora i co najmniej jednego recenzenta.

Na publiczną obronę zapraszani są wszyscy samodzielni członkowie Rady Wydziału. Podczas publicznej obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W razie nieobecności któregoś z recenzentów przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji.

Następnie przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy odpowiedź kandydata na pytania i uwagi recenzentów oraz osób uczestniczących w publicznej obronie. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Komisja doktorska odbywa posiedzenie niejawne, na którym podejmuje uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Ponadto Komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora
i przedstawia go Radzie Wydziału.

 1. Komisja doktorska może wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. W tym celu muszą zostać spełnione następujące warunki:

- złożenie pisemnego wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, sformułowanego w recenzji rozprawy (lub wraz z recenzją ) przynajmniej przez jednego recenzenta,

- poparcie wniosku w wyniku tajnego głosowania (zwykłą większością głosów) podczas niejawnej części posiedzenia Komisji doktorskiej,

- pozytywny wynik głosowania nad uchwałami Komisji dotyczącymi przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz wniosku do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego doktora.

 1. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora.

Przed podjęciem uchwały Rada Wydziału wysłuchuje sprawozdania przewodniczącego Komisji doktorskiej: o przebiegu przewodu, stopniu realizacji celu rozprawy, udowodnieniu tezy, oryginalności rozwiązania problemu naukowego, wykazaniu się przez kandydata wiedzą teoretyczną w danej dyscyplinie oraz umiejętnościami samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Po przyjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora, na wniosek Komisji doktorskiej, Rada Wydziału głosuje nad uchwałą o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Do głosowania nad uchwałami wymienionymi w art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, są uprawnieni członkowie Rady Wydziału, posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a oraz osoby wymienione w art. 10 powyższej ustawy, a także recenzenci i promotor rozprawy doktorskiej. Uchwały te są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 1. O zakończeniu czynności przewodu doktorskiego zawiadamia się w formie elektronicznej ministra do spraw szkolnictwa wyższego zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu MNiSW oraz Centralną Komisję.

Zamknięcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek doktoranta lub promotora lub Dziekana, jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej.

Odwołanie

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji. Odwołanie (wraz z uzasadnieniem) wnosi się za pośrednictwem Rady WBiIŚ PB w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia doręczenia Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie WBiIŚ PB.

Koszty przewodu doktorskiego

Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego (dla osób spoza Wydziału) ponosi jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora lub bezpośrednio ta osoba, na zasadach określonych w umowie zawartej z Politechniką Białostocką. (zgodnie z §5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Okres przejściowy

 1. Przewody doktorskie wszczęte przed 01.10.2011 r. są kontynuowane na zasadach obowiązujących przed 1.10.2011 r.

 1. W okresie 1.10.2011 r. – 30.09.2013 r. na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora może być przeprowadzony przewód doktorski na podstawie przepisów obowiązujących przed 1.10.2011 r. albo na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Za zgodność

……………………………


Regulamin pracy Komisji doktorskiej na WBiIŚ PB

 1. Pracami Komisji doktorskiej kieruje jej przewodniczący.

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

 1. Komisja działa w zakresie przewidzianym aktualną ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 1. Pisma wewnętrzne dotyczące spraw organizacyjnych i pracy Komisji podpisuje jej przewodniczący.

Z posiedzeń wszystkich gremiów oraz seminariów sporządza się listy obecności oraz protokoły, które dołącza się do dokumentacji przewodu doktorskiego.

W dokumentacji powinny znaleźć się duplikaty wszystkich zawiadomień na poszczególnych etapach przewodu doktorskiego.

Ponadto sporządza się listę członków RW, z zaznaczeniem, który z członków RW złożył odpowiednie oświadczenie i został zaliczony do minimum kadrowego jednostki w określonym obszarze wiedzy, dziedzinie i dyscyplinie nauki.

Za zgodność

……………………………