ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zespół Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód
 
 
 

Zespół Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód działa w ramach Katedry Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Został powołany Zarządzeniem Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 11 września 2013 roku.

Zadaniem Zespołu jest realizacja prac naukowo - badawczych w zakresie:

 • metod szacowania strat gospodarczych spowodowanych zanieczyszczeniem zasobów wodnych,
 • analizy kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • analizy metod ustalania opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne,
 • oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej,
 • analizy źródeł finansowania projektów inwestycyjnych w gospodarce wodno-ściekowej.

Skład Zespołu Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód w Politechnice Białostockiej:

 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski - kierownik Zespołu
 • dr hab. inż. Iwona Skoczko
 • dr inż. Dariusz Boruszko
 • dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons
 • dr inż. Beata Karolinczak
 • dr inż. Jacek Leszczyński
 • dr inż. Lech Magrel
 • dr n. tech. Janina Piekutin
 • doc. dr inż. Bohdan Ptoszek
 • mgr inż. Joanna Struk-Sokołowska

Wybrane publikacje Zespołu:

 1. Boruszko D., Miłaszewski R., Piotrowski P., 2013, Ocena ekonomicznej efektywności komunalnej oczyszczalni ścieków w gminie Sokoły, Rocznik Ochrony Środowiska t.15, cz. 2, s. 1086-1097.
 2. Karolinczak B., Miłaszewski R., 2013, Ocena ekonomicznej efektywności oczyszczalni ścieków, Gospodarka Wodna nr 2, s.53-57.
 3. Kundziewicz A., Miłaszewski R., 2011, Analiza efektywności kosztowej indywidualnych systemów usuwania i oczyszczania ścieków, Inżynieria Ekologiczna nr 24, s. 174-183.
 4. Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, 2008, Cygler M.,  Miłaszewski R. (red.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 5. Materials for studying water supply and water pollution control economics, 2008, Cygler M., Miłaszewski R. (eds.),Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 6. Miłaszewski R., Tomczuk B., 2012, Ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód na Politechnice Białostockiej, Technologia Wody nr 3, s. 26-29.
 7. Miłaszewski R., Pruszkowski P., 2012, Zastosowanie analizy efektywności kosztowej do oceny indywidualnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków w gminie Sokoły, Sympozjum Hydroprezentacje XV, Śląska Rada NOT-FS.
 8. Miłaszewski R., Skoczko I., Waszkiewicz E., 2013, Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód podziemnych, Technologia Wody nr 3, s. 31-35.
 9. Miłaszewski R., Ciborowska E., Skoczko I., 2013, Koszty uzdatniania wód powierzchniowych, W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody (red. Zimnoch I., Sawiniak W.), Gliwice: Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, s. 245-254.