sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zespół ds. akredytacji BUD, GP, AK
 
 
 

Zespół ds. akredytacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracowni specjalistycznych na kierunkach studiów: budownictwo, architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna:

 1. dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio - przewodnicząca   (k.dolzyk@pb.edu.pl)
 2. dr inż. Elżbieta Broniewicz - członek
 3. dr inż. Krzysztof Czech - członek
 4. dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz - członek
 5. dr inż. Małgorzata Lelusz - członek
 6. mgr inż. Monika Mackiewicz - członek
 7. dr inż. Andrzej Plewa - członek
 8. dr inż. Robert Stachniewicz - członek
 9. dr inż. Zofia Tyszkiewicz - członek
 10. dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz - członek

Zadania zespołu:

Zespół został powołany celem przeprowadzania okresowych ocen ćwiczeń laboratoryjnych i pracowni specjalistycznych realizowanych na kierunkach: budownictwo, gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 21/2011 Rektora PB wraz z Załącznikami: Regulamin  i Zał. do Regulaminu nr 1, 2, 3.

Definicja pracowni specjalistycznej

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  Zespołu w roku akademickim 2017/2018

 • Akredytacja zajęć w semestrze zimowym r. ak. 2017/2018

LP. Zadanie Data
1 Umieszczenie na stronie internetowej Wydziału Bud. i Inż. Środowiska wykazu zajęć podlegających akredytacji
w semestrze zimowym
01.06.2017 r.
2 Przekazanie przez zespół ds. akredytacji do kierowników katedr/zakładów pism z informacją o rozpoczęciu procedury akredytacyjnej. 01.06.2017 r.
3 Przekazanie przez kierowników katedr/zakładów do zespołu ds. akredytacji niezbędnych materiałów, tj.: zał. nr 1 i 2 do Regulaminu wraz z pismem przewodnim oraz płytą CD z instrukcjami do akredytowanych zajęć. 13.06.2017 r.
4 Spotkania z pracownikami katedr/zakładów i wizytacja pomieszczeń laboratoriów dydaktycznych i pracowni specjalistycznych związanych z akredytacją na dany semestr. 11.09.2017 r
5 Wydanie przez zespół ds. akredytacji decyzji o akredytacji zajęć wymienionych w załączniku 2 do Regulaminu i przekazanie informacji do katedr/zakładów. 13.09.2017 r
6 Przedstawienie przez zespół ds. akredytacji Dziekanowi Wydziału wykazu udzielnych lub nieudzielonych akredytacji zajęć wyszczególnionych w załączniku 3 do Regulaminu 13.09.2017 r

 • Akredytacja zajęć w semestrze letnim r. ak. 2017/2018

LP. Zadanie Data
1 Umieszczenie na stronie internetowej Wydziału Bud. i Inż. Środowiska wykazu zajęć podlegających akredytacji
w semestrze letnim
06.11.2017 r.
2 Przekazanie przez zespół ds. akredytacji do kierowników katedr/zakładów pism z informacją o rozpoczęciu procedury akredytacyjnej. 06.11.2017 r.
3 Przekazanie przez kierowników katedr/zakładów do zespołu ds. akredytacji niezbędnych materiałów, tj.: zał. nr 1 i 2 do Regulaminu wraz z pismem przewodnim oraz płytą CD z instrukcjami do akredytowanych zajęć. 30.11.2017 r.
4 Spotkania z pracownikami katedr/zakładów i wizytacja pomieszczeń laboratoriów dydaktycznych i pracowni specjalistycznych związanych z akredytacją na dany semestr. 31.01.2018 r.
5 Wydanie przez zespół ds. akredytacji decyzji o akredytacji zajęć wymienionych w załączniku 2 do Regulaminu i przekazanie informacji do katedr/zakładów. 05.02.2018 r.
6 Przedstawienie przez zespół ds. akredytacji Dziekanowi Wydziału wykazu udzielnych lub nieudzielonych akredytacji zajęć wyszczególnionych w załączniku 3 do Regulaminu 05.02.2018 r.

Wykaz zajęć objętych akredytacją:


Druki dokumentów (w formie elektronicznej) do wypełnienia przez poszczególne jednostki niezbędne do przeprowadzenia akredytacji laboratoriów i pracowni specjalistycznych:

Uwaga: W przypadku pracowni specjalistycznych (Ps), dla których nie ma instrukcji należy dodatkowo opracować program szczegółowy

Dokumentację związaną z akredytacją należy składać w pok. WB-219 A (sekretariat Zakładu Geotechniki)


Ocena akredytacyjna uwzględnia:

 • Spełnienie kryteriów stawianych zajęciom laboratoryjnym i pracowniom specjalistycznym pod względem tematyki, sposobu realizacji i warunków zaliczenia zajęć.
 • Rozplanowanie zajęć w przewidzianym wymiarze godzin.
 • Jakość materiałów udostępnianych studentom w ramach zajęć laboratoryjnych.
 • Warunki lokalowe w jakich odbywają się zajęcia.
 • Warunki BHP podczas prowadzonych zajęć.

Wydanie negatywnej decyzji wiąże się z ponowną akredytacją w ciągu roku oraz ewentualnym zawieszeniem prowadzenia zajęć.


Wykaz udzielonych akredytachi od roku ak. 2016/2017
(Bud., GP, AK):