ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Prof. dr hab. Haliny SIKORSKIEJ-TOMICKIEJ
 

Prof. dr hab. Halina Sikorska-Tomicka urodziła się 20.05.1927 r. w Oszmianie (wówczas Litwa, a teraz Białoruś). Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, specjalność chemia analityczna) i bezpośrednio po ukończonych studiach w roku 1951 rozpoczęła pracę w Białymstoku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Następnie w latach 1953-1963 pracowała na etacie naukowo-dydaktycznym w Akademii Medycznej. W 1963 roku skorzystała z oferty i objęła funkcję kierownika Zakładu Chemii w Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Białymstoku (od 1974 r. Politechnika Białostocka). Zakład ten w późniejszym okresie został przekształcony w Katedrę. Pracując w Politechnice Pani prof. była równocześnie zatrudniona latach 1972-1989 na stanowisku  docenta w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1962 roku na podstawie rozprawy pt.: Kaprolaktam jako odczynnik w analizie niektórych metali ciężkich, uzyskała tytuł doktora, a w roku 1972 na podstawie rozprawy pt.: Związki tiolaktamów z jonami niektórych metali i ich analityczne zastosowanie, uzyskała tytuł doktora habilitowanego, w roku 1990 tytuł profesora, a w 1994 stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Białostockiej. Pani prof. H. Sikorska-Tomicka w czasie wieloletniej pracy w WSI a potem w Politechnice pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji: była członkiem Senatu przez kilka kadencji (1983-1987, 1998-1990, 1993-1997), była przewodniczącą  różnych komisji senackich, pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw pracowników naukowo-dydaktycznych,  Pełnomocnika Rektora do spraw współpracy z zagranicą. W latach 1971-1974 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Budownictwa, 1974-1982 Zastępcę Dyrektora Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. Od 1975 do 1999 roku Pani profesor  była Członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Profesor była autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, w tym monografii, podręczników i skryptów. Tematyka opublikowanych prac dotyczy przede wszystkim chemii analitycznej i ochrony środowiska, opracowania nowych metod oznaczeń metali w skomplikowanych próbkach oraz nowych metod oznaczania różnych związków chemicznych.
Prof. H. Sikorska-Tomicka ma znaczący dorobek w kształtowaniu i rozwoju kadry naukowej. Była promotorem 8 zakończonych przewodów doktorskich (M. Lewicka, K. Nytko, M. Kucharski, G. Strutyńska, M. Samsonowicz, R. Świsłocka, M. Smółko, T. Hrynaszkiewicz).
Za swoją wieloletnią działalność Prof. Halina Sikorska Tomicka otrzymała szereg odznaczeń i nagród. Do najważniejszych należą 4 Nagrody Ministra, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony Białostocczyźnie, Medal za zasługi dla Obronności Kraju.
Pani profesor zawsze były bliskie wartości patriotyczne i one motywowały Ją do najrzetelniejszego wypełniania obowiązków zawodowych i społecznych, a w czasie  akcji AK  „Burza” trwającej od 4 stycznia 1944 r. pełniła rolę łączniczki.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Pani Profesor Haliny

Sikorskiej –Tomickiej Składają Dziekan, oraz społeczność akademicka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.