ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
dr inż Andrzej Butarewicz uzyskał stopień doktora habilitowanego
 

Dr hab. inż. Andrzej Butarewicz jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Biologii Sanitarnej i Biotechnologii. Obecnie pełni funkcję kierownika tej jednostki. Jest autorem lub współautorem 90 publikacji naukowych oraz 4 monografii. Przez dwie kadencje, w latach 1996-2002, pełnił funkcję Prodziekana d/s Studenckich i Dydaktyki, a w latach 2006-2008 funkcję Prodziekana d/s Promocji i Rozwoju. W roku akademickim 2008/2009 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora d/s Rozwoju Politechniki Białostockiej. Brał czynny udział w pracach Senatu (2002-2012) i Rady Wydziału (1992-2012)uczestnicząc także w licznych komisjach powołanych przez te gremia. Wypromował ponad 130 dyplomantów studiów magisterskich i inżynierskich.

Zainteresowania naukowe dr. Butarewicza od wielu lat skupione są na problematyce sanitarnej związanej z jakością wody pitnej, a także wodami powierzchniowymi, podziemnymi, ściekami, osadami ściekowymi i jakością mikrobiologiczną powietrza. Efektem tych zainteresowań było przeprowadzenie wielokierunkowych badań związanych z możliwością wykorzystania ultradźwięków o niskiej częstotliwości do niszczenia drobnoustrojów. Uzyskane wyniki badań umożliwiły autorowi napisanie i opublikowanie monografii habilitacyjnej nt. "Zastosowanie ultradźwięków do dezintegracji mikroorganizmów w ściekach i osadach ściekowych". W monografii autor scharakteryzował podstawowe mikroorganizmy chorobotwórcze wykrywane w ściekach i osadach ściekowych oraz zwrócił uwagę na brak w Polsce kryteriów biologicznych niezbędnych do oceny jakości ścieków. Przedstawione w monografii wyniki badań dowodzą celowości wykorzystania ultradźwięków o niskiej częstotliwości w komunalnych oczyszczalniach ścieków do dezintegracji cząstek osadów ściekowych, zniszczenia lub przynajmniej obniżenia liczby drobnoustrojów chorobotwórczych i inwazyjnych jaj pasożytów oraz obniżenia liczebności bakterii nitkowatych. Zastosowanie ultradźwięków o niskiej częstotliwości do dezintegracji osadów mieszanych powinno również przyczynić się do wzrostu zawartości metanu wytworzonego w procesie fermentacji mezofilowej.