śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Historia i dzień dzisiejszy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
 
 

4 listopada 1949 roku Minister Oświaty wydał zezwolenie na założenie i prowadzenie w Białymstoku Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przez Naczelną Organizację Techniczną. Ruszyły wtedy dwa wydziały: Wydział Elektryczny i Wydział Mechaniczny. Dwa lata później szkoła została upaństwowiona i nastąpił jej dalszy rozwój. Wtedy też, w 1951 roku, powstał trzeci Wydział Budowlany.

budowa WBiIŚ


60 lat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska to okres stałego rozwoju, licznych przekształceń i zmian organizacyjnych. Poniżej wymieniono daty najważniejszych wydarzeń.

1951 – powstanie Wydziału Budowlanego z pierwszą siedzibą przy ul. Sosnowej i rozpoczęcie kształcenia studentów w systemie studiów wieczorowych,
1956 – porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną Wydziału Budowlanego przez kadrę profesorską z Politechniki Warszawskiej,
1963 – uruchomienie pierwszego kursu magisterskiego dla absolwentów WSI w Białymstoku,
1964 – zmiana nazwy uczelni na Wyższą Szkołę Inżynierską, zmiana nazwy wydziału na Wydział Budownictwa Lądowego, uruchomienie kształcenia na studiach zaocznych,
1966 – rozpoczęcie kształcenia w systemie studiów inżynierskich dziennych na kierunku budownictwo,

historia WBiIŚhistoria WBiIŚhistoria WBiIŚ
1970 – powołanie specjalności technologia i organizacja budowy,
1971 – decyzja budowy nowoczesnego miasteczka akademickiego w rejonie ulic Wiejskiej i Zwierzynieckiej,
1973 – nadanie Wydziałowi Budownictwa Lądowego uprawnień do prowadzenia dziennych studiów magisterskich,
1974 – nadanie uczelni rangi Politechniki Białostockiej, która kształciła ogółem 1257 studentów w systemie dziennym, 1046 w systemie zaocznym i zatrudniała 671 pracowników, w tym 230 nauczycieli akademickich na pełnym etacie,

1974 – przekształcenie Wydziału Budownictwa Lądowego w Instytut Budownictwa Lądowego (na prawach wydziału), utworzenie Zakładu Inżynierii Środowiska i pierwsza rekrutacja na studia dzienne na kierunek inżynieria środowiska,
1977 – powołanie na kierunku budownictwo specjalności drogi, ulice, lotniska,

Historia WBiIS

1980 – uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska (do chwili obecnej stopień doktora uzyskały 64 osoby),
1980 – powołanie na kierunku budownictwo specjalności konstrukcje budowlano-inżynierskie,
1986 – przekształcenie Instytutu Budownictwa Lądowego w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z dwoma instytutami: Instytutem Inżynierii Budowlanej i Instytutem Inżynierii Środowiska,
1988 – uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie naukowej budownictwo (do chwili obecnej stopień doktora uzyskało 51 osób),
1989 – powołanie kierunku studiów ochrona środowiska,

historia WBiIShistoria WBiIŚ

1992 – powołanie Instytutu Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie, prowadzenie przez 10 lat studiów inżynierskich na kierunku rolnictwo,
1993 – utworzenie przy Instytucie Inżynierii Budowlanej przedsięwzięcia pod nazwą „Forum Budownictwa” (pod kierownictwem dr. hab. inż. prof. Czesława Miedziałowskiego, główni organizatorzy: mgr Janina Wnorowska, dr inż. Małgorzata Lelusz, dr inż. Maria J. Sulewska, dr inż. Dorota Dworzańczyk, dr inż. Dorota Małaszkiewicz), które przez 13 lat organizowało cykliczne seminaria promocyjno-szkoleniowe i coroczne Targi Budownictwa; działalność ta spotkała się z wielkim uznaniem środowiska budowlanego w regionie i kraju, m.in. w roku 1995 Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyznał Instytutowi Inżynierii Budowlanej złotą odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, a w roku 2001 wojewoda podlaski przyznał wyróżnienie z okazji 10-letniej szczególnie aktywnej współpracy z przemysłem budowlanym,
1998 – utworzenie Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa na bazie Instytutu Inżynierii Środowiska i Katedry Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie,

2002 – przekształcenie Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa w Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska,
2007 – powołanie kierunku studiów gospodarka przestrzenna,
2008 – likwidacja instytutów i reorganizacja Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
2008 – uzyskanie praw habilitowania w dyscyplinie naukowej budownictwo (do chwili obecnej zakończono 2 przewody habilitacyjne),
2008 – powołanie studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych) w dyscyplinach naukowych: budownictwo oraz inżynieria środowiska; powołanie kierunku studiów architektura krajobrazu,
2008 – uzyskanie z funduszy Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej finansowania Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, w którym znajdzie się Biblioteka Główna, Centrum Kształcenia Zdalnego i Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe z laboratoriami interdyscyplinarnymi,
2009 – uzyskanie finansowania na rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno-laboratoryjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, uzyskanie finansowania na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska oraz na utworzenie pracowni komputerowej dla kierunku gospodarka przestrzenna z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2010 – utworzenie czasopisma naukowego WBiIŚ PB „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” jako kontynuacji Zeszytów Naukowych Politechniki Białostockiej serii „Budownictwo” (wydawanych w latach 1975-2008) oraz „Inżynieria Środowiska” (wydawanych w latach 1976-2006),
2010 – starania o finansowanie budowy Innowacyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska PB z Programu Inno-Eko-Tech.

historia WBiIŚhistoria WBiIŚ