wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Nagrody i wyróżnienia
 
 
 
KONKURS PZITB NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ TECHNICZNYCH I STUDIÓW WYŻSZYCH KIERUNKU "BUDOWNICTWO"

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (ZO PZITB) w Białymstoku przy współudziale Instytutu Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Celem konkursu jest inspirowanie twórczych postaw w rozwiązywaniu problemów technicznych (teoretycznych i praktycznych) z zakresu budownictwa oraz nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych.

Na konkurs mogą być zgłaszane prace:

 • absolwentów średnich szkół technicznych o profilu budownictwo,
 • absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich.

Przyjmowane są zgłoszenia prac w następujących specjalnościach:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • organizacja procesów budowlano-inwestycyjnych,
 • projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic,
 • budownictwo ogólne – energooszczędne i ekologiczne,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w realizacji procesów budowlanych.

Komisja Konkursowa przy ZO PZITB w Białymstoku przyznaje po jednej nagrodzie i dwóch wyróżnieniach w każdej specjalności wyszczególnionej w warunkach konkursu p.II.2 (oddzielnie dla prac magisterskich, inżynierskich i absolwentów średnich szkół technicznych).

Zgodnie z regulaminem konkursu „laureaci konkursu (zdobywcy nagród) na najlepszą pracę dyplomową absolwentów średnich szkół technicznych, którzy zdali egzamin maturalny będą przyjęci na kierunek budownictwo w Politechnice Białostockiej bez postępowania kwalifikacyjnego”.

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe magisterskie absolwentów szkół wyższych w roku akademickim 2003/2004

Na konkurs absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich kierunku budownictwo na WBiIŚ zgłoszono 7 prac magisterskich. Komisja Konkursowa przyznała:

a)  w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • nagroda

pracy pt. „Algorytmy wyznaczania obciążeń w silosach wg Normy Europejskiej

Autor: mgr inż. Urszula Złotkowska

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

wyróżnienie

pracy pt. „Zaprojektować wariantowo (z drewna klejonego i z drewna litego) konstrukcję sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły średniej

Autor: mgr inż. Małgorzata Kowalczyk

Promotor: dr inż. Mikołaj Malesza

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

b)  w specjalności: projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic nagrodę pracy pt. „Badanie efektywności zastosowania modyfikacji asfaltu dodatkiem soli organo-metalicznej do nawierzchniowej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą

Autor: mgr inż. Maciej Kokoszko

Promotor: prof. PB dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Katedra Dróg i Geodezji – Zakład Budownictwa Komunikacyjnego

c) w specjalności : bezpieczeństwo i higiena pracy w realizacji procesów budowlanych wyróżnienie

pracy pt. „Analiza przyczyn i skutków wypadków w budownictwie
w województwie podlaskim

Autor: mgr inż. Anna Cwalińska

Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk
Katedra Budownictwa Ogólnego i Prefabrykacji

 
galeria
 
 
Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe absolwentów średnich szkół technicznych w roku szkolnym 2002/2003

Zgłoszono 4 prace dyplomowe. Komisja Konkursowa przyznała:

a)  w specjalności: budownictwo ogólne – energooszczędne i ekologiczne

 • nagroda

pracy pt. „Przedstaw materiały i sposób wykonywania elewacji budynków

Autor: techn. Emilia Ostrowska

Promotor: mgr inż. Urszula Malczyńska

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok

wyróżnienie

pracy pt. „Model poddasza użytkowego z oknem połaciowym FAKRO

Autorzy: techn. Tomasz Balczun, techn. Grzegorz Bogucki

Promotor: mgr inż. Janina Guryńska

Zespół Szkół nr 5 w Suwałkach, Technikum Budowlane,

ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki

b)  w specjalności: projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

wyróżnienie

pracy pt. „Koncepcyjny projekt organizacji ruchu na ulicy 27 Lipca w Białymstoku

Autor: techn. Marcin Lewko, techn. Jacek Jasiukiewicz

Promotor: mgr inż. Halina Sawicka-Tomalak

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie absolwentów szkół wyższych w roku akademickim 2002/2003

Na konkurs absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich kierunku budownictwo na WBiIŚ zgłoszono:

10 prac magisterskich,

2 prace inżynierskie.

Komisja Konkursowa przyznała:

Prace magisterskie:

a)  w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie

nagroda

pracy pt. „Analiza doświadczalna rozkładów pól temperatury i wilgotności w ośrodku sypkim składowanym w modelu silosu

Autor: mgr inż. Magdalena Bernaciak

Promotor: dr inż. Jolanta Anna Prusiel

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

wyróżnienie

pracy pt. „Projekt lodowiska o przekryciu z drewna klejonego warstwowo

Autor: mgr inż. Robert Chodorowski

Promotor: dr inż. Mikołaj Malesza

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

b)  w specjalności: projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

nagroda

pracy pt. „Ocena wytrzymałości na ścinanie zagęszczonego popiołu lotnego
i sztucznej bariery uszczelniającej nasypy drogowe

Autor: mgr inż. Magdalena Łapińska

Promotor: dr inż. Katarzyna Zabielska-Adamska

Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego

c)  w specjalności: budownictwo ogólne-energooszczędne i ekologiczne

nagroda

pracy pt. „Analiza zaburzeń termiczno-wilgotnościowych w wybranym budynku mieszkalnym

Autor: mgr inż. Brygida Malinowska

Promotor: dr Erwin Koźniewski

dr inż. Zygmunt Orłowski

Katedra Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli

Katedra Technologii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa

wyróżnienie

pracy pt. „Rozwiązanie konstrukcyjne stropów i podłóg w budynku przedszkolnym z uzasadnieniem wymaganej ciepłochłonności

Autor: mgr inż. Michał Kamiński

Promotor: prof. dr hab. inż. Walery Jezierski

Katedra Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli

Prace inżynierskie

a) w specjalności: projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

nagrodę

pracy pt. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej drogi krajowej nr 8

na odcinku  Kolnica-Sztabin

Autor: inż. Bartosz Chrzanowski

Promotor: prof. PB dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Katedra Dróg i Geodezji – Zakład Budownictwa Komunikacyjnego

Nagrodzone prace dyplomowe absolwentów średnich szkół technicznych w roku szkolnym 2003/2004

a)  specjalność: Budownictwo ogólne – energooszczędne i ekologiczne

 • nagroda

praca pt. „Przedstaw materiały i sposób wykonywania elewacji budynków

Autor: techn. Emilia Ostrowska

Promotor: mgr inż. Urszula Malczyńska

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok

 • wyróżnienie

praca pt. „Model poddasza użytkowego z oknem połaciowym FAKRO

Autorzy: techn. Tomasz Balczun, techn. Grzegorz Bogucki

Promotor: mgr inż. Janina Guryńska

Zespół Szkół nr 5 w Suwałkach, Technikum Budowlane,

ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki

b)  specjalność: Projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

 • wyróżnienie

prac pt. „Koncepcyjny projekt organizacji ruchu na ulicy 27 Lipca w Białymstoku

Autor: techn. Marcin Lewko, techn. Jacek Jasiukiewicz

Promotor: mgr inż. Halina Sawicka-Tomalak

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok

Nagrodzone prace dyplomowe absolwentów średnich szkół technicznych w roku szkolnym 2003/2004

a) specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie

nagroda

praca pt. „Zaprojektuj dom jednorodzinny wolnostojący z elementami obliczeń

Autor: techn. Michał Paczyński

Promotor: mgr inż. arch. Igor Balejko

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe magisterskie absolwentów studiów wyższych w roku akademickim 2003/2004

a)  specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • nagroda

praca pt. „Algorytmy wyznaczania obciążeń w silosach wg Normy Europejskiej

Autor: mgr inż. Urszula Złotkowska

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

 • wyróżnienie

praca pt. „Zaprojektować wariantowo (z drewna klejonego i z drewna litego) konstrukcję sali gimnastycznej dla potrzeb szkoły średniej

Autor: mgr inż. Małgorzata Kowalczyk

Promotor: dr inż. Mikołaj Malesza

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

b)  specjalność: Projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

 • nagroda

praca pt. „Badanie efektywności zastosowania modyfikacji asfaltu dodatkiem soli organo-metalicznej do nawierzchniowej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą

Autor: mgr inż. Maciej Kokoszko

Promotor: prof. PB dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Katedra Dróg i Geodezji – Zakład Budownictwa Komunikacyjnego

c) specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy w realizacji procesów budowlanych

 • wyróżnienie

praca pt. „Analiza przyczyn i skutków wypadków w budownictwie
w województwie podlaskim

Autor: mgr inż. Anna Cwalińska

Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

Katedra Budownictwa Ogólnego i Prefabrykacji

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe magisterskie absolwentów studiów wyższych w roku akademickim 2004/2005

1. Prace magisterskie

a) specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • nagroda

praca pt. Opracować projekt hali wystawowej o dużej powierzchni

Autor: mgr inż. Łukasz Kirejczyk

Promotor: dr inż. Mikołaj Malesza

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

wyróżnienie

 • praca pt. „Opracować projekt kładki dla pieszych z drewna klejonego warstwowo”

Autor: mgr inż. Marta Czarniecka

Promotor: dr inż. Mikołaj Malesza

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

 • pracy pt. „Analiza zastosowania systemu „ROYAL” w obiektach magazynowych

Autor: mgr inż. Artur Dudziński

Promotor: dr inż. Tadeusz Chyży

Katedra Mechaniki Konstrukcji

b) specjalność: Projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

 • nagroda

praca pt. „Badanie obciążenia ruchem skrzyżowań w pobliżu nowowybudowanego tunelu u zbiegu ulic: M. Kopernika, Hetmańska i Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku

Autor: mgr inż. Dariusz Gutowski

Promotor: dr inż. Władysław Gardziejczyk

Katedra Dróg i Geodezji – Zakład Budownictwa Komunikacyjnego

wyróżnienie

 • praca pt. Ściśliwość zagęszczonego popiołu lotnego przy stałej prędkości odkształcenia

Autor: mgr inż. Krzysztof Lewkowicz

Promotor: dr inż. Katarzyna Zabielska-Adamska

Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego

 • praca pt. Interpretacja wyników badań gruntów niespoistych lekką sondą dynamiczną

Autor: mgr inż. Marcin Muśko

Promotor: dr inż. Maria Jolanta Sulewska

Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego

c) specjalność: Budownictwo ogólne-energooszczędne i ekologiczne

 • nagroda

praca pt. „Wpływ dodatków drobnoziarnistych na właściwości fizykomechaniczne trzcinobetonu

Autor: mgr inż. Jarosław Szeszko

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk

Katedra Budownictwa Ogólnego i Prefabrykacji

2. Prace inżynierskie

a) specjalność: Organizacja procesów budowlano-inwestycyjnych

wyróżnienie

 • praca pt. Projekt technologii i organizacji remontu budynku kotłowni Z.E.C. (Zakładu Energetyki Cieplnej) w Wyszkowie

Autor: inż. Marcin Bartkiewicz

Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Orłowski

Katedra Technologii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa

 • praca pt. Ocena skuteczności funkcjonowania systemu jakości zgodnego z ISO 9001-2000 w przedsiębiorstwie pomocniczym budownictwa (na przykładzie firmy BAUMANN-Mostostal)”

Autor: inż. Leon Michalak

Promotor: dr inż. Jerzy Lisowski

Katedra Technologii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe magisterskie absolwentów studiów wyższych w roku akademickim 2005/2006

1. Prace magisterskie

a) specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie

nagroda

 • praca pt. Budynek pływalni z niecką basenu kąpielowego

Autor: mgr inż. Rafał Oleszczuk

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

 • praca pt. Zaprojektować konstrukcję hali wystawowej o dużej powierzchni z przekryciem z drewna klejonego

Autor: mgr inż. Marta Makowska

Promotor: dr inż. Mikołaj Malesza

Katedra Konstrukcji Betonowych i Murowych

b) specjalność: Projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

 • wyróżnienie

praca pt. Stateczność mieszanych uszczelnień składowisk odpadów

Autor: mgr inż. Piotr Wolski

Promotor: dr inż. Katarzyna Zabielska-Adamska

Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego

c) specjalność: Budownictwo ogólne-energooszczędne i ekologiczne

 • nagroda

praca pt. Podwyższenie długowieczności restaurowanych ścian zewnętrznych zabytku architektury

Autor: mgr inż. Tomasz Waszkiewicz

Promotor: prof. dr hab. inż. Valeriy Ezerskiy

Katedra Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli

 • wyróżnienie

praca pt. Monitorowanie techniczne zasobów mieszkaniowych zrealizowanych w technologii uprzemysłowionej”

Autor: mgr inż. Piotr Markiewicz

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk

Katedra Budownictwa Ogólnego i Prefabrykacji

2. Prace inżynierskie

a) specjalność: Organizacja procesów budowlano-inwestycyjnych

 • nagroda

praca pt. „Wielowariantowy projekt technologii i organizacji wykonania robót elewacyjnych”

Autor: inż. Adam Łuksza

Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Orłowski

Katedra Technologii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe magisterskie absolwentów studiów wyższych w roku akademickim 2006/2007

1. Prace magisterskie

a) specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie

nagrody

 • praca pt. „Projekt żelbetowej konstrukcji pawilonu wystawowego o przekryciu powłokowym

Autor: mgr inż. Tomasz Lubiejewski

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko

Katedra Konstrukcji Budowlanych

 • praca pt. „Projekt żelbetowego zbiornika wieżowego na wodę o konstrukcji powłokowej

Autor: mgr inż. Piotr Szneider

Promotor: dr inż. Jolanta Anna Prusie

Katedra Konstrukcji Budowlanych

 • wyróżnienie

praca pt. Projekt czterokomorowego układu silosów walcowych na zboże

Autor: mgr inż. Grzegorz Puchalski

Promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski

Katedra Konstrukcji Budowlanych

b) specjalność: Projektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja dróg i ulic

wyróżnienie

 • praca pt. Zagadnienie głębokości krytycznej w sondowaniu dynamicznym

Autor: mgr inż. Marcin Wiśniewski

Promotor: dr inż. Maria Jolanta Sulewska

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Geotechniki i Geodezji

 • praca pt. Wariantowy projekt zabezpieczenia skarpy w sąsiedztwie drogi kołowej

Autor: mgr inż. Piotr Żabicki

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Geotechniki i Geodezji

2. Prace inżynierskie

a) specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • nagroda

praca pt. Zaprojektować podziemną konstrukcję dojścia do peronów dworca kolejowego

Autor: inż. Stanisław Rećko

Promotor: dr inż. Mikołaj Malesza

Katedra Konstrukcji Budowlanych

b) specjalność: Organizacja procesów budowlano-inwestycyjnych

 • wyróżnienie

praca pt. Wielowariantowy projekt technologii, organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót budowlanych przy realizacji wybranego przedsięwzięcia budowlanego

Autor: inż. Radosław Marciszewski

Promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz

Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Procesów Budowlanych