śr. 26 lipca 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 07.09.2016 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału

2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału

3. Przyjęcie protokółu nr 11/2015-16 z dnia 06.07.2016 r.

4. Sprawy habilitacyjne

4.1. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr Janinie Piekutin w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej

5. Sprawy doktorskie

5.1. Nadanie mgr inż. Marcinowi Orłowskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo

6. Sprawy osobowe

6.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie   budownictwo w specjalności geometria wykreślna

6.2. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie architektura w Zespole dydaktycznym Architektury Krajobrazu w KOiKŚ

6.3. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w zakresie architektury krajobrazu w Zespole dydaktycznym Architektury Krajobrazu w KOiKŚ

6.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Pawła Kruka na stanowisku asystenta na 1/2 etatu

6.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr inż. Iwony B. Kosk na stanowisku starszego wykładowcy na 1/2 etatu

6.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Joanny Doleckiej na stanowisku starszego wykładowcy na 1/4 etatu

6.7. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych na WBiIŚ

6.8. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich

6.9. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego prof. zw. dr hab. Włodzimierzowi Lewandowskiemu

6.10. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego dr hab. Grażynie Łaska prof. PB

6.11. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego dr Monice Kalinowskiej

6.12. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego dr inż. Dariuszowi Wawrentowiczowi

6.13. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego mgr Anecie Sienkiewicz

7. Sprawy dydaktyczne

7.1. Informacja o rekrutacji

7.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na godziny zlecone

7.3. Powierzenia adiunktom prowadzenie wykładów

8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników za rok 2015/2016

9. Sprawy promocji i rozwoju Wydziału

9.1. Powołanie Zespołu do organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Kierunku Budownictwo

9.2. Powołanie Zespołu do opracowania Projektu Strategii Rozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na lata 2016 - 2020

10. Sprawy bieżące

10.1. Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej

10.2. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

10.3. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Naukowego

10.4. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Studiów w Języku Angielskim

10.5. Powołanie Zespołów ds. Planów i Programów Studiów

10.6. Powołanie Zespołu do Oceny Laboratoriów na WBiIŚ

10.7. Powołanie Zespołu ds Koordynacji Systemu Polon