ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 12.04.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału

2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału

3. Przyjęcie protokółu nr 8/2016-17 z dnia 15.03.2017 r.

4. Sprawy habilitacyjne

4.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Andrzejowi Gajewskiemu stopnia doktora habilitowanego

w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska

5. Sprawy doktorskie

5.1. Nadanie mgr inż. Annie Krupie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie

budownictwo

5.2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Justyny Werner – Juszczuk i dopuszczenie do publicznej obrony

5.3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Motylewicza oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych

5.4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Topolańskiej oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych

5.5. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Żabickiego oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych

6. Sprawy osobowe

6.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w zakresie gospodarka przestrzenna w specjalności gospodarowanie przestrzenią

i nieruchomościami

6.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Elżbiecie Gołąbeskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze

Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej

6.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Izabeli Tałałaj w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska

7. Sprawy studiów doktoranckich

8. Sprawy naukowe

8.1. Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie danych wyjściowych do Projektu „CEEREP = natural heritage protection

8.2. Powołanie komisji ds. podziału środków na prace statutowe na rok 2017

8.3. Informacja w sprawie podziału środków na prace statutowe

9. Sprawy dydaktyczne

9.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia kierownikom praktyk zawodowych oraz sprawowanie opieki nad

grupą studencką w trakcie praktyki zawodowej na rok akademicki 2016 /2017

9.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyboru laureatów przez komisję konkursową w konkursie „Zdobądź indeks na kierunek architektura

krajobrazu” i „Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno – spożywcza i leśna”

10. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odniesieniu do publikacji

11. Sprawy promocji i rozwoju Wydziału

12. Sprawy bieżące