śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 2/2017-18 z dnia 25.10.2017 r.
4. Sprawy profesorskie
4.1 Powołanie Komisji w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Małgorzacie  Pawłowskiej|5. Sprawy habilitacyjne
5.1. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbary Sadowskiej – Buraczewskiej w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej
6. Sprawy doktorskie
6.1. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Ofmana oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
6.2.Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Emilii Zamojskiej w obszarze wiedzy nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej oraz promotora pomocniczego
7. Sprawy osobowe
7.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Tadeusza Łobody na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii, Biologii i Biotechnologii
7.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Wojciecha Goska na stanowisku adiunkta w Katedrze Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
8. Sprawy naukowe
8.1.Uchwała Rady Wydziału w sprawie utrzymania dyscypliny inżynieria środowiska w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8.2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do monitorowania rozwoju dyscyplin naukowych
10. Sprawy promocji i rozwoju
11. Sprawy bieżące