ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 18.01.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 5/2016-17 z dnia 14.12.2016 r.
4. Sprawy habilitacyjne
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Janinie Piekutin stopnia doktora habilitowanego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska
5. Sprawy doktorskie
5.1. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Justyny Werner-Juszczuk oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
5.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Szkobodzińskiego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
6. Sprawy osobowe
6.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska w specjalności technologia wody i ścieków
6.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Jerzemu K. Szlendakowi prof. PB na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konstrukcji Budowlanych
6.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Anecie Sienkiewicz w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska
6.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Czesława Miedziałowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego
6.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego dr inż. Katarzynie Dołżyk – Szypcio
7. Sprawy naukowe
7.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Wykonawczej Dotyczącej Programu Podwójnego Dyplomowania na Studiach I Stopnia, kierunku budownictwo w ramach Umowy z Tianjin Chengjian University, Chiny.
7.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Wykonawczej Dotyczącej Programu Podwójnego Dyplomowania na Studiach II Stopnia, kierunku budownictwo w ramach Umowy z Tianjin Chengjian University, Chiny.
7.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o Realizacji Wspólnego Programu Studiów Magisterskich, zakończonych uzyskaniem przez absolwentów podwójnego dyplomu na kierunku inżynieria środowiska w ramach umowy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym.
8. Sprawy dydaktyczne
8.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian w planach studiów podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości.
8.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie doprecyzowania limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia rozpoczynających się od sem. letniego roku akad. 2016/ 2017 przeznaczonych dla obywateli polskich i cudzoziemców mogących podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
8.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji do opracowania wniosku o utworzenie kierunku Constrution and Building Systems Engineering (CBSE) studia I stopnia
8.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Podstawy Budownictwa – uzupełnienie różnic programowych” oraz powołania kierownika tych studiów jak również w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów oraz ramowych programów przedmiotów i warunków ich zaliczenia
8.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie oferty kształcenia w języku angielskim na WBiIŚ PB w roku akad. 2017/2018 na studiach pełnopłatnych
8.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie w planie studiów na gospodarce przestrzennej
9. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału